SFS 2019:1287 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2015:938) om statsbidrag för fortbildning i specialpedagogik, dels ändring i samma förordning

SFS2019-1287.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om dels fortsatt giltighet av förordningen (2015:938) om

statsbidrag för fortbildning i specialpedagogik, dels

ändring i samma förordning

Utfärdad den 19 december 2019

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2015:938) om statsbidrag
för fortbildning i specialpedagogik

dels att förordningen, som gäller till utgången av 2019, ska fortsätta att

gälla till och med den 30 juni 2023,

dels att 6 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken till förordningen samt 3�5 och 7�9 §§ ska ha följande

lydelse.

Förordning om statsbidrag för handledare i

specialpedagogik

3 § Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas till en huvudman för
grundskolan och sameskolan och till huvudmannen för utbildning som
motsvarar grundskoleutbildning vid ett sådant hem som avses i 12 § lagen
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (särskilt ungdoms-
hem).

Statsbidrag lämnas för ett bidragsår i sänder. Bidragsåret börjar den

1 juli.

4 § Statsbidrag får lämnas för handledare i specialpedagogik som inom
ramen för fortbildning i specialpedagogik handleder legitimerade lärare
som deltar i fortbildningen.

Fortbildningen i specialpedagogik ska syfta till att ge alla elever möjlig-

het att tillgodogöra sig undervisningen genom att ge lärare

1. ökade kunskaper i specialpedagogik så att de kan utforma och anpassa

undervisningen utifrån alla elevers olika behov och förutsättningar, och

2. professionellt stöd genom handledare i specialpedagogik.

5 § Statsbidrag får lämnas endast för sådana legitimerade lärare som
huvudmannen har utsett till handledare i specialpedagogik. Till sådan
handledare ska i första hand en lärare utses som har

1. en speciallärar- eller specialpedagogexamen, och
2. minst ett års erfarenhet av tjänstgöring som speciallärare eller special-

pedagog.

Om det finns särskilda skäl, får huvudmannen utse en annan legitimerad

lärare som bedöms lämplig för uppgiften.

SFS

2019:1287

Publicerad
den

23 december 2019

background image

SFS

2019:1287

2

7 § Statsbidrag lämnas för ersättning för lön med ett schablonbelopp för
handledare i specialpedagogik som

1. är anställda hos huvudmannen tills vidare eller för en begränsad tid,

och

2. på tio eller tjugo procent av heltid tjänstgör som handledare i special-

pedagogik för lärare som deltar i fortbildning enligt 4 §.

Schablonbeloppet enligt första stycket ska motsvara tio procent respek-

tive tjugo procent av en nationellt genomsnittlig heltidslön för en special-
lärare eller specialpedagog beroende på hur stor andel av heltid som hand-
ledaren tjänstgör.

8 § Statsbidrag får också lämnas för övriga kostnader som kan hänföras
till handledning enligt denna förordning.

9 § Statsbidrag lämnas i högst fyra år för en handledare i specialpeda-
gogik enligt denna förordning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för bidrag som har beviljats före

ikraftträdandet.

3. Förordningen ska fortsätta att gälla i fråga om bidrag som har

beviljats före den 1 juli 2023.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)