SFS 2019:1288 Förordning om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare

SFS2019-1288.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar

karriärsteg för lärare

Utfärdad den 19 december 2019

Regeringen föreskriver följande.

Förutsättningar för statsbidrag
1 §
Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas till huvudmän inom
skolväsendet som inrättar karriärsteg som förstelärare eller lektor för sär-
skilt yrkesskickliga lärare i

– förskoleklassen,
– grundskolan,
– grundsärskolan,
– specialskolan,
– sameskolan,
– gymnasieskolan,
– gymnasiesärskolan,
– kommunal vuxenutbildning, eller
– särskild utbildning för vuxna.

2 § För att statsbidrag ska lämnas för en lärare ska villkoren i 3–12 §§
vara uppfyllda.

Hur förstelärare och lektorer ska utses
3 § Läraren ska ha utsetts till förstelärare eller lektor efter ett öppet
ansökningsförfarande.

Arbetsuppgifter
4 § Lärarens arbetsuppgifter ska huvudsakligen bestå av undervisning
och uppgifter som hör till undervisningen.

Vem får utses till förstelärare
5 § Till förstelärare får en lärare utses som

1. har legitimation enligt 2 kap. 16 § skollagen (2010:800), enligt före-

skrifter som har meddelats med stöd av 2 kap. 16 b § första stycket skol-
lagen eller enligt 27 kap. 4 § skollagen,

2. genom dokumentation kan redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete

med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skol-
väsendet,

3. har visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och

ett starkt intresse för att utveckla undervisningen, och

SFS

2019:1288

Publicerad
den

23 december 2019

background image

SFS

2

4. även i övrigt av huvudmannen bedöms som särskilt kvalificerad för

undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.

Vem får utses till lektor
6 § Till lektor får en lärare utses som

1. har legitimation enligt 2 kap. 16 § skollagen (2010:800), enligt före-

skrifter som har meddelats med stöd av 2 kap. 16 b § första stycket skol-
lagen eller enligt 27 kap. 4 § skollagen,

2. har avlagt en sådan examen på forskarnivå enligt bilaga 2 till hög-

skoleförordningen (1993:100) som avses i 7 § eller en motsvarande ut-
ländsk examen, och

3. under minst fyra års tjänstgöring som lärare inom skolväsendet har

visat pedagogisk skicklighet.

En lärare som har undervisat på universitet eller högskola behöver inte

uppfylla villkoret i första stycket 3.

7 § Den forskarexamen som krävs enligt 6 § första stycket 2 ska avse
ämnesdidaktik eller ett ämne som helt eller huvudsakligen kan hänföras till
ett undervisningsämne inom skolväsendet.

En sådan examen som avses i första stycket kan även ha utfärdats inom

det specialpedagogiska ämnesområdet med nära anknytning till under-
visningen i den skolform som läraren är verksam inom när det gäller

1. lärare som har en speciallärarexamen enligt bilaga 2 till högskole-

förordningen (1993:100), och

2. lärare som har en examen enligt 1 kap. 5 § förordningen (2011:326)

om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare.

Vissa olegitimerade lärare jämställs med legitimerade lärare
8 § Vid tillämpning av 5 och 6 §§ jämställs en lärare utan legitimation
som bedriver undervisning med stöd av 2 kap. 17 § första stycket 1 skol-
lagen (2010:800) med en legitimerad lärare.

Krav på lönesättning när en förstelärare utses
9 § En lärare som samtidigt anställs och utses till förstelärare ska ges en
lön som överstiger medianlönen för samma kategori lärare hos huvud-
mannen med minst 10 000 kronor per månad, om läraren arbetar vid en
sådan skolenhet som avses i 17 §, och i annat fall med minst 5 000 kronor
per månad.

En lärare som sedan tidigare var anställd hos huvudmannen och utses till

förstelärare ska ges en lön som innebär en löneökning om minst 10 000
kronor per månad, om läraren arbetar vid en sådan skolenhet som avses i
17 §, och i annat fall om minst 5 000 kronor per månad.

Om en lärare som tidigare har utsetts till förstelärare och har arbetat vid

en skolenhet som avses i 16 § och då fick en löneökning om minst 5 000
kronor per månad, senare ska arbeta som förstelärare vid en skolenhet som
avses i 17 § hos samma huvudman ska den sammanlagda löneökningen
uppgå till minst 10 000 kronor per månad.

Krav på lönesättning när en lektor utses
10 § En lärare som samtidigt anställs och utses till lektor ska ges en lön
som överstiger medianlönen för samma kategori lärare hos huvudmannen
med minst 15 000 kronor per månad, om läraren arbetar vid en sådan skol-

2019:1288

background image

SFS

3

enhet som avses i 17 §, och i annat fall med minst 10 000 kronor per
månad.

En lärare som sedan tidigare var anställd hos huvudmannen och utses till

lektor ska ges en lön som innebär en löneökning om minst 15 000 kronor
per månad, om läraren arbetar vid en sådan skolenhet som avses i 17 §, och
i annat fall om minst 10 000 kronor per månad.

Om en lärare som utses till lektor tidigare har utsetts till förstelärare och

då fick en sådan löneökning som avses i 9 § andra stycket ska den
sammanlagda löneökningen uppgå till minst 15 000 kronor per månad, om
läraren arbetar vid en sådan skolenhet som avses i 17 §, och i annat fall till
minst 10 000 kronor.

Om en lärare som tidigare har utsetts till lektor och har arbetat vid en

skolenhet som avses i 16 § och då fick en löneökning om minst 10 000
kronor per månad, senare ska arbeta som lektor vid en skolenhet som avses
i 17 § hos samma huvudman ska den sammanlagda löneökningen uppgå
till minst 15 000 kronor per månad.

Krav på lönesättning när flera utsetts till förstelärare eller lektorer
11 § Om flera lärare som sedan tidigare var anställda hos samma huvud-
man har utsetts till förstelärare eller lektorer och huvudmannen har ansökt
om statsbidrag för dessa, gäller i stället för 9 § andra stycket och 10 §
andra stycket, att den sammantagna löneökningen per månad för dessa, när
de utsågs till förstelärare eller lektorer, uppgick till minst summan av
beloppen 10 000 kronor per månad för varje förstelärare vid en sådan skol-
enhet som avses i 17 §, 5 000 kronor per månad för varje annan förste-
lärare, 15 000 kronor per månad för varje lektor vid en sådan skolenhet
som avses i 17 §, och 10 000 kronor per månad för varje annan lektor.

Beräkning av lönebelopp i vissa fall
12 § För en lärare som arbetar mindre än heltid ska beloppen i 9–11 §§
reduceras i motsvarande grad. För en lärare som arbetar delvis vid en sådan
skolenhet som avses i 17 § och delvis vid en annan skolenhet ska beloppen
i 9–11 §§ bestämmas i förhållande till hur lärarens arbetstid är fördelad
mellan skolenheterna.

Jämförelsekategorier vid lönesättning
13 § De kategorier av lärare som avses i 9 och 10 §§ är lärare i

– förskoleklass och grundskolans årskurs 1–6,
– grundskolans årskurs 7–9,
– andra ämnen än yrkesämnen i gymnasieskolan, och
– yrkesämnen i gymnasieskolan.
Lärare i övriga skolformer ska hänföras till någon av kategorierna i

första stycket med beaktande av deras grundläggande lärarexamen.

Beräkning och utbetalning av statsbidrag

Bidragsår
14 § Statsbidrag lämnas för ett år i sänder (bidragsår) i den mån det finns
tillgång på medel. Bidragsåret börjar den 1 juli.

2019:1288

background image

SFS

4

Bidragsramar
15 § Inför varje bidragsår ska Statens skolverk fastställa bidragsramar
enligt 16 och 17 §§.

Statsbidrag från en bidragsram som har fastställts enligt 16 § får använ-

das för förstelärare och lektorer vid sådana skolenheter som avses i 16 §
eller 17 §. Statsbidrag från en bidragsram som har fastställts enligt 17 § får
endast användas till förstelärare och lektorer vid sådana skolenheter som
avses i den paragrafen.

16 § För varje huvudman ska en bidragsram fastställas till ett belopp som
motsvarar samma andel av tillgängliga medel som antalet elever hos
huvudmannen utgör av det sammanlagda antalet elever hos samtliga
huvudmän. Beloppet ska vara lägst 85 000 kronor och ska, om det är
högre, avrundas till närmaste tal som är jämnt delbart med 85 000.

I underlaget för beräkningen enligt första stycket ska elever i förskole-

klassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gym-
nasieskolan och gymnasiesärskolan ingå. Elever vid skolenheter som avses
i 17 § ska dock inte ingå.

17 § En bidragsram ska fastställas för varje huvudman som har minst en
skolenhet med förskoleklass, grundskola eller gymnasieskola som har

1. särskilt svåra förutsättningar med beaktande av elevernas socio-

ekonomiska bakgrund, och

2. minst 50 elever.
Statens skolverk ska vid bedömningen av vilka skolenheter som har

särskilt svåra förutsättningar beakta att tillgängliga medel ska räcka till
bidrag till fler förstelärare i förhållande till antalet elever vid en sådan
skolenhet än vid en skolenhet som avses i 16 §.

Bidragsramen ska fastställas till ett belopp som motsvarar samma andel

av tillgängliga medel som antalet elever vid de av huvudmannens skol-
enheter som omfattas av första stycket utgör av det sammanlagda antalet
elever vid sådana skolenheter hos samtliga huvudmän. Beloppet ska vara
lägst 170 000 kronor och ska, om det är högre, avrundas till närmaste tal
som är jämnt delbart med 170 000.

18 § När bidragsramar fastställs enligt 16 eller 17 § ska elevantalet hos
en huvudman beräknas som ett genomsnitt av antalet elever hos huvud-
mannen under de tre läsåren närmast före bidragsåret. Om huvudmannen
har haft elever under kortare tid än tre läsår närmast före bidragsåret,
beräknas antalet elever utifrån det eller de läsår närmast före bidragsåret
som huvudmannen har haft elever. Har huvudmannen inte haft några
elever under läsåret närmast före bidragsåret, ska någon bidragsram inte
fastställas.

Bidragsbelopp
19 § Statsbidrag för en förstelärare eller en lektor uppgår för

1. en förstelärare vid en skolenhet som avses i 17 § till 170 000 kronor

per bidragsår,

2. en annan förstelärare till 85 000 kronor per bidragsår,
3. en lektor vid en skolenhet som avses i 17 § till 255 000 kronor per

bidragsår,

4. en annan lektor till 170 000 kronor per bidragsår.

2019:1288

background image

SFS

5

För en lärare som arbetar mindre än heltid eller inte arbetat som förste-

lärare eller lektor hela bidragsåret ska beloppen enligt första stycket redu-
ceras i motsvarande grad. För en lärare som arbetar delvis vid en skolenhet
som avses i första stycket 1 och delvis vid en annan skolenhet ska bidrags-
beloppen enligt första stycket bestämmas i förhållande till hur lärarens
arbetstid är fördelad mellan skolenheterna.

Utbetalning
20 § Statsbidrag betalas ut av Statens skolverk efter rekvisition två
gånger per bidragsår.

Uppföljning och redovisning
21 §
En huvudman som har tagit emot statsbidrag är skyldig att med-
verka i den uppföljning och utvärdering av verksamheten som bestäms av
Statens skolverk.

22 § En huvudman som har tagit emot statsbidrag är skyldig att lämna
sådan ekonomisk och annan redovisning till Statens skolverk som verket
begär.

Återbetalning och återkrav
23 §
En huvudman som har tagit emot statsbidrag enligt denna förord-
ning är återbetalningsskyldig om

1. huvudmannen har använt statsbidraget på något annat sätt än som

följer av denna förordning,

2. huvudmannen genom att lämna oriktiga eller ofullständiga uppgifter

eller på något annat sätt har orsakat att statsbidraget har lämnats felaktigt
eller med för högt belopp,

3. statsbidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för

högt belopp och huvudmannen borde ha insett detta, eller

4. huvudmannen inte lämnar sådana uppgifter som avses i 22 §.
Om huvudmannen är återbetalningsskyldig enligt första stycket ska

Statens skolverk besluta att helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget.
Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket besluta att helt eller del-
vis avstå från återkrav.

24 § På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den
dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och
efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta
med två procentenheter.

Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk besluta att helt

eller delvis avstå från krav på ränta.

Bemyndigande
25 §
Statens skolverk får meddela föreskrifter om verkställigheten av
denna förordning.

Överklagande
26 §
Statens skolverks beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2020.
2. Genom förordningen upphävs

2019:1288

background image

SFS

6

a) förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar

karriärsteg för lärare,

b) förordningen (2014:145) om statsbidrag till skolhuvudmän som in-

rättar karriärsteg för lärare i förskoleklasser och grundskolor i utanför-
skapsområden.

3. De upphävda förordningarna gäller dock fortfarande för statsbidrag

som har beviljats före ikraftträdandet.

4. När Statens skolverk fastställer bidragsramar för det bidragsår som

börjar den 1 juli 2020 ska i stället för 18 § första meningen gälla att elev-
antalet hos en huvudman ska beräknas som ett genomsnitt av antalet elever
hos huvudmannen under de två läsåren närmast före bidragsåret.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM

Eva Lenberg

(Utbildningsdepartementet)

2019:1288