SFS 2019:1289 Förordning om ändring i förordningen (2015:1047) med instruktion för Statens skolverk

SFS2019-1289.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:FZYKSI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:UYLWUE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:IJWOEC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2015:1047) med instruktion </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>f�r Statens skolverk </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 19 december 2019 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2015:1047) med instruk-<br/>tion f�r Statens skolverk1 </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112"><i>dels</i> att 12 och 13 �� ska upph�ra att g�lla, <br/><i>dels</i> att rubriken n�rmast f�re 12 � ska utg�, <br/><i>dels</i> att nuvarande 11 � ska betecknas 13 �, <br/><i>dels</i> att 5, 7, 18, 20 och 21 �� ska ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels</i> att rubriken n�rmast f�re 11 � ska s�ttas n�rmast f�re 13 �, <br/><i>dels</i> att det ska inf�ras tre nya paragrafer, 1112 a ��, och n�rmast f�re </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">11 � en ny rubrik av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:572px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>5 �</b>2 Myndigheten ska kontinuerligt bed�ma behovet av utveckling av l�-<br/>roplaner och andra styrdokument f�r skolv�sendet som regeringen beslutar <br/>om. Myndigheten ska �ven vid behov f�resl� �ndringar av dessa. </p> <p style="position:absolute;top:634px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten ska utforma och kontinuerligt utveckla de styrdokument </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">som myndigheten har bemyndigande att meddela f�reskrifter om. </p> <p style="position:absolute;top:674px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten ska vidare ansvara f�r och kontinuerligt utveckla nationella </p> <p style="position:absolute;top:695px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">prov samt analysera resultaten av proven. </p> <p style="position:absolute;top:736px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>7 �</b>3 Myndigheten ska i n�ra samarbete med kommuner och andra huvud-<br/>m�n st�dja dem i deras utbildningsverksamhet och andra pedagogiska verk-<br/>samheter samt bidra till att f�rb�ttra huvudm�nnens f�ruts�ttningar att arbeta <br/>med utveckling av verksamheten f�r �kad m�luppfyllelse genom att </p> <p style="position:absolute;top:817px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. svara f�r nationellt prioriterade fortbildnings-, kompetensutvecklings- </p> <p style="position:absolute;top:838px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">och st�dinsatser inom ramen f�r nationella skolutvecklingsprogram, </p> <p style="position:absolute;top:858px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">2. sammanst�lla och sprida kunskap om resultat av forskning, och<br/>3. svara f�r riktade utvecklingsinsatser inom prioriterade omr�den.</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>L�rare och f�rskoll�rare <br/>11 �</b> Myndigheten ska bidra till att alla som �r verksamma som l�rare och <br/>f�rskoll�rare har goda f�ruts�ttningar att utf�ra sitt arbete. </p> <p style="position:absolute;top:1008px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>12 �</b> Myndigheten ska g�ra prognoser om skolans och f�rskolans behov <br/>av legitimerade och beh�riga l�rare och f�rskoll�rare. </p> <p style="position:absolute;top:1094px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Senaste lydelse av </p> <p style="position:absolute;top:1106px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">11 � 2017:1302 </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">13 � 2016:185. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2017:1302. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2017:1302. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2019:1289</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft114">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft111">23 december 2019</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2019:1289</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>12 a �</b> Myndigheten ska informera om v�gar in i l�rar- och f�rskoll�rar-<br/>yrkena, genomf�ra insatser f�r att attrahera fler till yrkena och st�dja huvud-<br/>m�nnen i deras arbete med att hantera l�rarf�rs�rjningen. </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>18 �</b>4 Myndigheten ska </p> <p style="position:absolute;top:153px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">1. ha ett samlat ansvar (sektorsansvar) f�r funktionshindersfr�gor inom</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">ramen f�r sitt verksamhetsomr�de och  i den m�n det inte �r en uppgift f�r <br/>Specialpedagogiska skolmyndigheten  inom ramen f�r detta ansvar vara <br/>samlande, st�djande och p�drivande i f�rh�llande till �vriga ber�rda parter, </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">2. ansvara f�r fr�gor inom ramen f�r sitt verksamhetsomr�de som r�r</p> <p style="position:absolute;top:255px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">nyanl�nda personer, </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">3. verka f�r att generationsm�let och milj�kvalitetsm�len n�s och vid</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">behov f�resl� �tg�rder f�r milj�arbetets utveckling, </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">4. ha ett samlat ansvar (sektorsansvar) f�r fr�gor om de nationella minori-</p> <p style="position:absolute;top:337px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">teterna och de nationella minoritetsspr�ken inom ramen f�r sitt verksam-<br/>hetsomr�de vilket innefattar att verka samlande, st�djande och p�drivande i <br/>f�rh�llande till ber�rda parter, </p> <p style="position:absolute;top:398px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">5. fr�mja anv�ndningen och utvecklingen av validering inom kommunal</p> <p style="position:absolute;top:419px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">vuxenutbildning, </p> <p style="position:absolute;top:439px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">6. inom ramen f�r sitt verksamhetsomr�de st�dja kommuner och andra</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">huvudm�n i arbetet med s�kerhet och krisberedskap, och </p> <p style="position:absolute;top:480px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">7. ha ett samlat ansvar (sektorsansvar) inom ramen f�r sitt verksamhets-</p> <p style="position:absolute;top:500px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">omr�de n�r det g�ller de statliga insatserna f�r att ta tillvara digitaliseringens <br/>m�jligheter f�r �kad m�luppfyllelse och likv�rdighet, vilket innefattar att <br/>vara samlande, st�djande och p�drivande i f�rh�llande till �vriga ber�rda <br/>myndigheter och andra relevanta parter. </p> <p style="position:absolute;top:582px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Myndigheten ska i fr�ga om sitt milj�arbete enligt f�rsta stycket 3 rappor-</p> <p style="position:absolute;top:602px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">tera till Naturv�rdsverket och samr�da med myndigheten om vilken rappor-<br/>tering som beh�vs. </p> <p style="position:absolute;top:664px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>20 �</b>5 Myndigheten ska fr�mja j�mst�lldhet och integrera ett j�mst�lldhets-<br/>perspektiv och perspektivet m�nskliga r�ttigheter i sin verksamhet. All indi-<br/>vidbaserad information som myndigheten redovisar ska vara uppdelad p� <br/>k�n, om det inte finns s�rskilda sk�l som talar emot detta. </p> <p style="position:absolute;top:745px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid alla �tg�rder som r�r barn ska myndigheten i sin verksamhet i f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:766px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">hand beakta vad som bed�ms vara barnets b�sta enligt F�renta nationernas <br/>konvention om barnets r�ttigheter. </p> <p style="position:absolute;top:827px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>21 �</b> Myndigheten ska i genomf�randet av sina uppgifter ta tillvara de <br/>m�jligheter som det nationella socialfondsprogrammet erbjuder. </p> <p style="position:absolute;top:890px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 februari 2020. </p> <p style="position:absolute;top:931px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:972px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">ANNA EKSTR�M </p> <p style="position:absolute;top:992px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft27">Eva Lenberg <br/>(Utbildningsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">4 Senaste lydelse 2017:1302. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">5 Senaste lydelse 2017:1302. </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2015:1047) med instruktion

f�r Statens skolverk

Utf�rdad den 19 december 2019

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2015:1047) med instruk-
tion f�r Statens skolverk1

dels att 12 och 13 �� ska upph�ra att g�lla,
dels att rubriken n�rmast f�re 12 � ska utg�,
dels att nuvarande 11 � ska betecknas 13 �,
dels att 5, 7, 18, 20 och 21 �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att rubriken n�rmast f�re 11 � ska s�ttas n�rmast f�re 13 �,
dels att det ska inf�ras tre nya paragrafer, 1112 a ��, och n�rmast f�re

11 � en ny rubrik av f�ljande lydelse.

5 �2 Myndigheten ska kontinuerligt bed�ma behovet av utveckling av l�-
roplaner och andra styrdokument f�r skolv�sendet som regeringen beslutar
om. Myndigheten ska �ven vid behov f�resl� �ndringar av dessa.

Myndigheten ska utforma och kontinuerligt utveckla de styrdokument

som myndigheten har bemyndigande att meddela f�reskrifter om.

Myndigheten ska vidare ansvara f�r och kontinuerligt utveckla nationella

prov samt analysera resultaten av proven.

7 �3 Myndigheten ska i n�ra samarbete med kommuner och andra huvud-
m�n st�dja dem i deras utbildningsverksamhet och andra pedagogiska verk-
samheter samt bidra till att f�rb�ttra huvudm�nnens f�ruts�ttningar att arbeta
med utveckling av verksamheten f�r �kad m�luppfyllelse genom att

1. svara f�r nationellt prioriterade fortbildnings-, kompetensutvecklings-

och st�dinsatser inom ramen f�r nationella skolutvecklingsprogram,

2. sammanst�lla och sprida kunskap om resultat av forskning, och
3. svara f�r riktade utvecklingsinsatser inom prioriterade omr�den.

L�rare och f�rskoll�rare
11 �
Myndigheten ska bidra till att alla som �r verksamma som l�rare och
f�rskoll�rare har goda f�ruts�ttningar att utf�ra sitt arbete.

12 � Myndigheten ska g�ra prognoser om skolans och f�rskolans behov
av legitimerade och beh�riga l�rare och f�rskoll�rare.

1 Senaste lydelse av

11 � 2017:1302

13 � 2016:185.

2 Senaste lydelse 2017:1302.

3 Senaste lydelse 2017:1302.

SFS

2019:1289

Publicerad
den

23 december 2019

background image

2

SFS

2019:1289

12 a � Myndigheten ska informera om v�gar in i l�rar- och f�rskoll�rar-
yrkena, genomf�ra insatser f�r att attrahera fler till yrkena och st�dja huvud-
m�nnen i deras arbete med att hantera l�rarf�rs�rjningen.

18 �4 Myndigheten ska

1. ha ett samlat ansvar (sektorsansvar) f�r funktionshindersfr�gor inom

ramen f�r sitt verksamhetsomr�de och  i den m�n det inte �r en uppgift f�r
Specialpedagogiska skolmyndigheten  inom ramen f�r detta ansvar vara
samlande, st�djande och p�drivande i f�rh�llande till �vriga ber�rda parter,

2. ansvara f�r fr�gor inom ramen f�r sitt verksamhetsomr�de som r�r

nyanl�nda personer,

3. verka f�r att generationsm�let och milj�kvalitetsm�len n�s och vid

behov f�resl� �tg�rder f�r milj�arbetets utveckling,

4. ha ett samlat ansvar (sektorsansvar) f�r fr�gor om de nationella minori-

teterna och de nationella minoritetsspr�ken inom ramen f�r sitt verksam-
hetsomr�de vilket innefattar att verka samlande, st�djande och p�drivande i
f�rh�llande till ber�rda parter,

5. fr�mja anv�ndningen och utvecklingen av validering inom kommunal

vuxenutbildning,

6. inom ramen f�r sitt verksamhetsomr�de st�dja kommuner och andra

huvudm�n i arbetet med s�kerhet och krisberedskap, och

7. ha ett samlat ansvar (sektorsansvar) inom ramen f�r sitt verksamhets-

omr�de n�r det g�ller de statliga insatserna f�r att ta tillvara digitaliseringens
m�jligheter f�r �kad m�luppfyllelse och likv�rdighet, vilket innefattar att
vara samlande, st�djande och p�drivande i f�rh�llande till �vriga ber�rda
myndigheter och andra relevanta parter.

Myndigheten ska i fr�ga om sitt milj�arbete enligt f�rsta stycket 3 rappor-

tera till Naturv�rdsverket och samr�da med myndigheten om vilken rappor-
tering som beh�vs.

20 �5 Myndigheten ska fr�mja j�mst�lldhet och integrera ett j�mst�lldhets-
perspektiv och perspektivet m�nskliga r�ttigheter i sin verksamhet. All indi-
vidbaserad information som myndigheten redovisar ska vara uppdelad p�
k�n, om det inte finns s�rskilda sk�l som talar emot detta.

Vid alla �tg�rder som r�r barn ska myndigheten i sin verksamhet i f�rsta

hand beakta vad som bed�ms vara barnets b�sta enligt F�renta nationernas
konvention om barnets r�ttigheter.

21 � Myndigheten ska i genomf�randet av sina uppgifter ta tillvara de
m�jligheter som det nationella socialfondsprogrammet erbjuder.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 februari 2020.

P� regeringens v�gnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

4 Senaste lydelse 2017:1302.

5 Senaste lydelse 2017:1302.

;