SFS 2019:1289 Förordning om ändring i förordningen (2015:1047) med instruktion för Statens skolverk

SFS2019-1289.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2015:1047) med instruktion

för Statens skolverk

Utfärdad den 19 december 2019

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2015:1047) med instruk-
tion för Statens skolverk1

dels att 12 och 13 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 12 § ska utgå,
dels att nuvarande 11 § ska betecknas 13 §,
dels att 5, 7, 18, 20 och 21 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 11 § ska sättas närmast före 13 §,
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 11�12 a §§, och närmast före

11 § en ny rubrik av följande lydelse.

5 §2 Myndigheten ska kontinuerligt bedöma behovet av utveckling av lä-
roplaner och andra styrdokument för skolväsendet som regeringen beslutar
om. Myndigheten ska även vid behov föreslå ändringar av dessa.

Myndigheten ska utforma och kontinuerligt utveckla de styrdokument

som myndigheten har bemyndigande att meddela föreskrifter om.

Myndigheten ska vidare ansvara för och kontinuerligt utveckla nationella

prov samt analysera resultaten av proven.

7 §3 Myndigheten ska i nära samarbete med kommuner och andra huvud-
män stödja dem i deras utbildningsverksamhet och andra pedagogiska verk-
samheter samt bidra till att förbättra huvudmännens förutsättningar att arbeta
med utveckling av verksamheten för ökad måluppfyllelse genom att

1. svara för nationellt prioriterade fortbildnings-, kompetensutvecklings-

och stödinsatser inom ramen för nationella skolutvecklingsprogram,

2. sammanställa och sprida kunskap om resultat av forskning, och
3. svara för riktade utvecklingsinsatser inom prioriterade områden.

Lärare och förskollärare
11 §
Myndigheten ska bidra till att alla som är verksamma som lärare och
förskollärare har goda förutsättningar att utföra sitt arbete.

12 § Myndigheten ska göra prognoser om skolans och förskolans behov
av legitimerade och behöriga lärare och förskollärare.

1 Senaste lydelse av

11 § 2017:1302

13 § 2016:185.

2 Senaste lydelse 2017:1302.

3 Senaste lydelse 2017:1302.

SFS

2019:1289

Publicerad
den

23 december 2019

background image

2

SFS

2019:1289

12 a § Myndigheten ska informera om vägar in i lärar- och förskollärar-
yrkena, genomföra insatser för att attrahera fler till yrkena och stödja huvud-
männen i deras arbete med att hantera lärarförsörjningen.

18 §4 Myndigheten ska

1. ha ett samlat ansvar (sektorsansvar) för funktionshindersfrågor inom

ramen för sitt verksamhetsområde och � i den mån det inte är en uppgift för
Specialpedagogiska skolmyndigheten � inom ramen för detta ansvar vara
samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter,

2. ansvara för frågor inom ramen för sitt verksamhetsområde som rör

nyanlända personer,

3. verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen nås och vid

behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling,

4. ha ett samlat ansvar (sektorsansvar) för frågor om de nationella minori-

teterna och de nationella minoritetsspråken inom ramen för sitt verksam-
hetsområde vilket innefattar att verka samlande, stödjande och pådrivande i
förhållande till berörda parter,

5. främja användningen och utvecklingen av validering inom kommunal

vuxenutbildning,

6. inom ramen för sitt verksamhetsområde stödja kommuner och andra

huvudmän i arbetet med säkerhet och krisberedskap, och

7. ha ett samlat ansvar (sektorsansvar) inom ramen för sitt verksamhets-

område när det gäller de statliga insatserna för att ta tillvara digitaliseringens
möjligheter för ökad måluppfyllelse och likvärdighet, vilket innefattar att
vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda
myndigheter och andra relevanta parter.

Myndigheten ska i fråga om sitt miljöarbete enligt första stycket 3 rappor-

tera till Naturvårdsverket och samråda med myndigheten om vilken rappor-
tering som behövs.

20 §5 Myndigheten ska främja jämställdhet och integrera ett jämställdhets-
perspektiv och perspektivet mänskliga rättigheter i sin verksamhet. All indi-
vidbaserad information som myndigheten redovisar ska vara uppdelad på
kön, om det inte finns särskilda skäl som talar emot detta.

Vid alla åtgärder som rör barn ska myndigheten i sin verksamhet i första

hand beakta vad som bedöms vara barnets bästa enligt Förenta nationernas
konvention om barnets rättigheter.

21 § Myndigheten ska i genomförandet av sina uppgifter ta tillvara de
möjligheter som det nationella socialfondsprogrammet erbjuder.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2020.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

4 Senaste lydelse 2017:1302.

5 Senaste lydelse 2017:1302.