SFS 2019:1291 Lag om ändring i lagen (2019:168) om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen

SFS2019-1291.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2019:168) om sociala

trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har

lämnat Europeiska unionen

Utfärdad den 19 december 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2�4, 5 och 6 §§ lagen (2019:168) om
sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Euro-
peiska unionen ska ha följande lydelse.

2 § Bestämmelsen om likställande av förmåner, inkomster, omständig-
heter eller händelser i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 883/2004, i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU)
2017/492, ska fortsätta att tillämpas avseende förmåner eller inkomster som
har förvärvats och omständigheter eller händelser som har inträffat före den
tidpunkt som Förenade kungariket lämnade EU utan ett utträdesavtal.

Första stycket gäller inte för personer som omfattas av Europaparla-

mentets och rådets förordning (EU) 2019/500 av den 25 mars 2019 om fast-
ställande av beredskapsåtgärder när det gäller samordning av de sociala
trygghetssystemen efter Förenade kungarikets utträde ur unionen.

3 § Bestämmelserna om sammanläggning av perioder i Europaparlamen-
tets och rådets förordning (EG) nr 883/2004, i lydelsen enligt kommis-
sionens förordning (EU) 2017/492, ska fortsätta att tillämpas avseende för-
säkrings-, anställnings- eller bosättningsperioder eller perioder av verksam-
het som egenföretagare som har fullgjorts före den tidpunkt som Förenade
kungariket lämnade EU utan ett utträdesavtal.

Första stycket gäller inte för personer som omfattas av Europaparla-

mentets och rådets förordning (EU) 2019/500.

4 § En person som före den tidpunkt som Förenade kungariket lämnade
EU utan ett utträdesavtal hade rätt att få eller fick en förmån utbetald i För-
enade kungariket med stöd av 5 kap. 17 a, 18 eller 18 a § socialförsäkrings-
balken har fortsatt rätt att få förmånen utbetald utan minskad ersättning och
utan hinder av att Förenade kungariket har lämnat EU, förutsatt att den
enskilde inte omfattas av ett annat tredjelands lagstiftning och att övriga
omständigheter är oförändrade. Vid beräkning av förmånerna ska 67 kap.
16, 16 a, 17 och 17 a §§ och 81 kap. 9 och 9 a §§ socialförsäkringsbalken
tillämpas.

Rätten att få en förmån utbetald gäller till utgången av den sjätte månaden

efter den månad då Förenade kungariket har lämnat EU, dock senast till ut-
gången av 2020.

1 Prop. 2019/20:26, bet. 2019/20:SfU12, rskr. 2019/20:117.

SFS

2019:1291

Publicerad
den

23 december 2019

background image

2

SFS

2019:1291

5 § En person och dennes familjemedlemmar som före den tidpunkt som
Förenade kungariket lämnade EU utan ett utträdesavtal hade rätt att få eller
fick en förmån utbetald i Förenade kungariket med stöd av Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004, i lydelsen enligt kommis-
sionens förordning (EU) 2017/492, har fortsatt rätt att få förmånen utbetald
utan minskad ersättning och utan hinder av att Förenade kungariket har
lämnat EU, förutsatt att den enskilde och dennes familjemedlemmar inte
omfattas av ett annat tredjelands lagstiftning och att övriga omständigheter
är oförändrade. Förmånen ska minskas med motsvarande förmån som utges
från Förenade kungariket.

Rätten att få en förmån utbetald gäller till utgången av den sjätte månaden

efter den månad då Förenade kungariket har lämnat EU.

Första och andra styckena gäller inte för arbetslöshetsersättning enligt

lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

6 § Utan hinder av att Förenade kungariket har lämnat EU utan ett utträ-
desavtal är bestämmelserna om ersättning av utgifter för vårdförmåner i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004, i lydelsen en-
ligt kommissionens förordning (EU) 2017/492, och bestämmelserna i lagen
(2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet tillämpliga för

1. vård som har inletts och avslutats i Förenade kungariket före den tid-

punkt som Förenade kungariket lämnade EU, och

2. vård som har inletts i Förenade kungariket före den tidpunkt som För-

enade kungariket lämnade EU och som fortfarande pågår efter denna tid-
punkt på grund av att vården av medicinska skäl inte tillfälligt går att avbryta
och återuppta i Sverige.

De bestämmelser som avses i första stycket är tillämpliga i fråga om de

angivna kostnaderna till utgången av den sjätte månaden efter den månad då
Förenade kungariket har lämnat EU. Bestämmelserna ska dock fortfarande
tillämpas när det gäller en ansökan om ersättning som har kommit in till
Försäkringskassan före denna tidpunkt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)