SFS 2019:1292 Lag om ändring i lagen (2019:169) om ändring i lagen (2019:168) om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen

SFS2019-1292.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2019:169) om ändring i lagen

(2019:168) om sociala trygghetsförmåner efter det att

Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen

Utfärdad den 19 december 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att lagen (2019:169) om ändring i lagen
(2019:168) om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket
har lämnat Europeiska unionen ska utgå.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2019/20:26, bet. 2019/20:SfU12, rskr. 2019/20:117.

SFS

2019:1292

Publicerad
den

23 december 2019