SFS 2019:1294 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

SFS2019-1294.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i socialförsäkringsbalken

Utfärdad den 19 december 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 77 kap. 16 § socialförsäkringsbalken
ska ha följande lydelse.

77 kap.
16 §
2 En annan efterlevandepension än barnpension får inte lämnas för
längre tid tillbaka än tre månader före ansökningsmånaden. Barnpension får
inte lämnas för längre tid tillbaka än två år före ansökningsmånaden.

Efterlevandestöd får inte lämnas för längre tid tillbaka än en månad före

ansökningsmånaden.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökan om efterlevandestöd

som har kommit in till Pensionsmyndigheten före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2019/20:1, utg.omr. 12, bet. 2019/20:SfU3, rskr. 2019/20:116.

2 Senaste lydelse 2018:646.

SFS

2019:1294

Publicerad
den

23 december 2019