SFS 2019:1301 Förordning om ändring i förordningen (2015:152) med instruktion för Svenska institutet

SFS2019-1301.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2015:152) med instruktion för

Svenska institutet

Utfärdad den 19 december 2019

Regeringen föreskriver att 1, 2, 4�6, 10 och 14 §§ förordningen (2015:152)
med instruktion för Svenska institutet ska ha följande lydelse.

1 § Svenska institutet ska sprida information och kunskap om Sverige,
främja svenska intressen internationellt samt bidra till långsiktiga relationer
mellan Sverige och andra länder.

Myndighetens verksamhet ska syfta till att
1. öka omvärldens intresse och förtroende för Sverige,
2. bidra till ökat välstånd och stabilitet i Sveriges närområde och i

Europeiska unionens östra och södra grannskap, och

3. främja en demokratisk, rättvis och hållbar utveckling genom att skapa

förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom
och förtryck.

2 § Myndigheten ska ha följande uppgifter:

1. Genom sin kommunikation främja Sverigebilden i utlandet och sprida

information om svenska samhällslösningar. Myndigheten ska göra detta
genom sina egna aktiviteter och genom att stödja de svenska utlands-
myndigheterna och andra statliga och privata aktörer som agerar
internationellt i arbetet med att främja Sverige i utlandet. Detta inkluderar
att genomföra och finansiera utbildningsprogram och kompetenshöjande
insatser för personal med Sverigefrämjande arbetsuppgifter vid utlands-
myndigheterna.

2. Följa och analysera bilden av Sverige i andra länder. Myndigheten ska

löpande redovisa sina analyser till regeringen (Utrikesdepartementet). Ett
särskilt fokus ska läggas på att identifiera nya tendenser i informationsflöden
och desinformation som berör Sverige och svenska förhållanden.

3. Genom sin kommunikation bidra till att skapa förutsättningar för

ekonomisk tillväxt i Sverige genom ökad handel och fler investeringar samt
genom att attrahera utländsk spetskompetens.

4. Främja Sverige som kunskapsnation genom att informera om svensk

högre utbildning, forskning och innovation samt marknadsföra svensk högre
utbildning i andra länder.

5. Främja ett brett och långsiktigt internationellt kultursamarbete genom

samarbete med aktörer inom kultursektorn i Sverige och utomlands.

6. Stödja och samarbeta med utlandsmyndigheterna och andra aktörer i

syfte att utveckla och förvalta relationer och nätverk med utländska
studenter, forskare, beslutsfattare och experter som vistats i Sverige.

SFS

2019:1301

Publicerad
den

23 december 2019

background image

SFS

2019:1301

2

7. Stödja undervisning i svenska som främmande språk på högskolenivå

i andra länder och ansvara för den övergripande samordningen av det statliga
stödet för svenskundervisning utomlands för icke-svenska medborgare.

8. Inom ramen för regeringens �stersjösamarbete, inklusive Rysslands-

samarbetet, utveckla Sveriges relationer med �stersjöregionen för att
tillvarata möjligheter och möta gemensamma utmaningar i Sveriges
närområde, i enlighet med de av regeringen beslutade strategierna för
�stersjöregionen och Ryssland. Verksamheten ska bidra till en demokratisk,
inkluderande och hållbar utveckling i regionen, samt främja mellanfolkliga
utbyten och samarbeten inom exempelvis kultur, akademi, civilsamhälle,
privat sektor och offentlig förvaltning.

9. I de biståndsfinansierade delarna av verksamheten bidra till det av

riksdagen fastställda målet för svenskt internationellt bistånd: att skapa
förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom
och förtryck. Verksamheten ska bidra till breda och mer självbärande
relationer med partnerländer samt till erfarenhets- och kunskapsutbyte med
bl.a. forskare, studerande på högskolenivå, kulturlivets aktörer, högre befatt-
ningshavare och experter inom områden där Sverige har ett särskilt
kunnande.

10. Svenska institutet tar emot medel för biståndsverksamhet från

utgiftsområde 7 och ska avseende denna verksamhet rapportera statistik till
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida), i enlighet med
OECD:s biståndskommitté DAC:s direktiv samt enligt International Aid
Transparency Initiatives (IATI) standard. Svenska institutet ska inhämta
anvisningar/vägledning för denna rapportering från Sida under januari
månad varje år.

4 § Myndigheten ska integrera ett jämställdhets- och ett hållbarhets-
perspektiv i hela sin verksamhet. Verksamheten ska bidra till en demokratisk
samhällsutveckling, ökad respekt för mänskliga rättigheter samt till genom-
förandet av Agenda 2030.

De biståndsfinansierade delarna av verksamheten ska präglas av fattig-

doms- och rättighetsperspektiv på utveckling. Myndighetens utvecklings-
samarbete ska dessutom utgå ifrån och integrera ett jämställdhets-, miljö-,
klimat- och konfliktperspektiv.

5 § Myndigheten ska

1. samverka med andra svenska myndigheter, företag, organisationer och

utbildningsinstitutioner samt med andra statliga aktörer inom Nämnden för
Sverigefrämjande i utlandet,

2. vad gäller verksamhet kopplad till högre utbildning, forskning och

innovation särskilt samverka med universitet och högskolor, utlands-
myndigheter samt med forskningsfinansiärer, och

3. bidra till nordisk samverkan inom myndighetens ansvarsområden
4. ansvara för den svenska koordineringen av arbetet inom European

Union National Institutes of Culture (EUNIC).

6 § Bidrag och annat ekonomiskt stöd får, i mån av tillgång på medel,
lämnas till enskilda och samarbetsparter inom myndighetens verksamhets-
område.

Myndigheten får bevilja stöd av mindre betydelse i enlighet med

Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013
om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. De uppgifter som en

background image

SFS

2019:1301

3

medlemsstat har enligt artikel 6.1, 6.3 och 6.4 i kommissionens förordning
ska utföras av myndigheten.

10 §1 Svenska institutet i Paris (SI Paris) är en enhet inom myndigheten
med uppgift att öka intresset och förtroendet för Sverige och svensk kultur
och främja utbyte mellan Sverige och Frankrike inom myndighetens
verksamhetsområde.

I SI Paris inryms Tessinsamlingarna, som förvaltas av Nationalmuseum.

Nationalmuseum och Svenska institutet samråder om visning av
samlingarna.

14 § När myndigheten utför de uppgifter som anges i 3 § får den ta ut
avgifter för verksamheten med full kostnadstäckning. Intäkterna får
behållas.

Denna förordning träder i kraft den 20 januari 2020.

På regeringens vägnar

ANN LINDE

Carl Magnus Nesser
(Utrikesdepartementet)

1 Senaste lydelse 2017:384.