SFS 2019:1302 Förordning om ändring i förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande

SFS2019-1302.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2016:881) om statligt

investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för

studerande

Utfärdad den 19 december 2019

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2016:881) om statligt
investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande1

dels att 1 a § ska upphöra att gälla,
dels att 2, 8, 9, 13 och 17 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 8 a, 8 b och 17 a §§, av följande

lydelse.

2 §2 Stöd får lämnas

1. för bostäder som upplåts med hyresrätt i områden med bostadsbrist,
2. för bostäder för studerande i eller i anslutning till kommuner där det

finns universitet, högskola eller annan eftergymnasial utbildning eller folk-
högskola, eller

3. om det i en kommun finns brist på en viss typ av bostäder och behovet

inte kan tillgodoses på annat sätt.

Stöd får också lämnas om det finns behov av att bygga hyresbostäder och

bostäder för studerande på grund av omfattande förändringar i en kommuns
fysiska samhällsstruktur som har sin grund i omständigheter utanför kom-
munens kontroll.

8 §3 Stöd får lämnas om

1. en ansökan om stöd har kommit in innan projektet påbörjas,
2. projektet kommer att påbörjas inom ett år från det att beslut om stöd

enligt 16 § har fattats och färdigställas inom två år från den dag det har
påbörjats,

3. projektet till sin karaktär är ägnat att säkerställa relativt lägre boende-

kostnader genom att normhyran per kvadratmeter boarea per år, i förekom-
mande fall inklusive bostadens andel i sådana areor för gemensamma
aktiviteter som avses i 6 § 2, vid tillträdet inte får överstiga

a) 1 550 kronor i Stockholmsregionen,
b) 1 450 kronor i regionen kommuner nära Stockholm, i Göteborgs- och

Malmöregionerna, i regionen övriga kommuner med hög och varaktig
befolkningstillväxt, i regionen övriga stora kommuner samt, utanför Stock-
holmsregionen, för bostäder för studerande, och

c) 1 350 kronor i övriga fall,

1 Senaste lydelse av 1 a § 2019:476.

2 Senaste lydelse 2017:23.

3 Senaste lydelse 2018:157.

SFS

2019:1302

Publicerad
den

23 december 2019

background image

2

SFS

4. den i 3 angivna hyran, när det är fråga om kooperativ hyresrätt, även

omfattar värdet av hyresgästens egen insats,

5. projektet bidrar till ett långsiktigt hållbart byggande genom att bygg-

naden har låg energianvändning, motsvarande högst 88 procent av vad som
krävs för att byggnaden ska anses vara en nära-nollenergibyggnad enligt
3 kap. 14 § plan- och byggförordningen (2011:338),

6. projektet innehåller en blandning av lägenhetsstorlekar, med minst en

lägenhet med tre eller fler rum och kök, och, i projekt som omfattar tio
lägenheter eller fler, minst tio procent av lägenheterna har högst ett rum och
kök eller annat utrymme för matlagning,

7. den som utför arbetet medverkar till utbildningen av nya yrkesarbetande

inom byggsektorn genom aktiv samverkan med relevanta gymnasieskolor och
Arbetsförmedlingen samt genom att ta emot lärlingar i färdigutbildning,

8. den som utför arbetet tar ett huvudentreprenörsansvar som motsvarar

vad som gäller enligt kollektivavtal,

9. den som utför arbetet eller tillverkar byggelement är godkänd för F-

skatt eller, i fråga om utländska företagare eller företag, visar upp ett intyg
eller någon annan handling som visar att företagaren eller företaget i sitt
hemland genom registrering eller på annat sätt genomgår motsvarande
kontroll i fråga om skatter och avgifter,

10. projektet har beviljats bygglov som fått laga kraft, och
11. byggnaden kommer att uppfylla de krav på permanentbostäder som

följer av 8 kap. plan- och bygglagen (2010:900).

Första stycket 6 tillämpas inte i fråga om bostäder för studerande eller

bostäder som anordnas i syfte att underlätta ett inträde på den ordinarie
bostadsmarknaden för personer med socialt utsatt situation eller om det
aktuella byggsystemet inte medger den eftersträvade blandningen av lägen-
hetsstorlekar.

Om det finns särskilda skäl, får länsstyrelsen i ett enskilt fall besluta om

undantag från första stycket 2, 3, 6 och 7.

8 a § Stöd får lämnas om stödmottagaren, i projekt med minst tio lägen-
heter, förbinder sig att erbjuda kommunen minst 12,5 procent av lägen-
heterna i projektet att

1. hyra i syfte att underlätta inträde på den ordinarie bostadsmarknaden

för personer i en socialt utsatt situation som behöver en boendeinsats
beslutad med stöd av 4 kap. 1 eller 2 § socialtjänstlagen (2001:453),

2. vid den initiala inflyttningen förmedla till personer under 31 år, eller
3. utnyttja genom en kombination av 1 och 2.
Kommunen ska ha rätt att hyra lägenheterna enligt första stycket 1 i fem

år, eller fram till dess att kommunens hyresgäst dessförinnan har övertagit
hyresrätten.

Erbjudandet enligt första stycket får även avse motsvarande antal lägen-

heter i stödmottagarens befintliga bestånd inom samma kommun. Lägen-
heterna ska om möjligt vara fördelade mellan flera bostadshus.

Erbjudandet ska lämnas tillsammans med ansökan om stöd. Kommunen

ska ha möjlighet att utnyttja erbjudandet, med den fördelning av lägenheter
enligt andra stycket 1�3 som kommunen finner lämplig, fram till fem
månader före planerat inflyttningsdatum.

8 b § Om stödmottagaren redan har ett avtal med kommunen som innebär
en skyldighet att tillhandahålla ett visst antal lägenheter i projektet för något
av de syften som anges i 8 a § första stycket, ska dessa lägenheter anses ingå

2019:1302

background image

3

SFS

och räknas av vid bedömningen av om villkoret i den bestämmelsen är upp-
fyllt.

Kravet på erbjudande till kommunen enligt 8 a § gäller inte för projekt

avsedda för anordnande av kooperativ hyresrätt eller av bostäder för
studerande eller bostäder i syfte att underlätta inträde på bostadsmarknaden
för personer med en socialt utsatt situation enligt 3 § andra stycket.

9 § Stöd får lämnas om stödmottagaren förbinder sig att under femton års
tid från det att ett utbetalningsbeslut enligt 17 § har fattats

1. när det gäller bostäder enligt 2 § 1 och 3, genom överenskommelse med

den kommunala bostadsförmedlingen eller på annat sätt se till att de bostäder
som anordnas med stödet förmedlas enligt öppna och transparenta allmän-
nyttiga principer eller, om det är fråga om kooperativ hyresrätt, enligt ett
öppet och transparent kösystem,

2. ställa rimliga krav på bostadssökandens ekonomi och inte tillämpa

andra inkomstkrav än vad som följer av föreskrifter som har meddelats av
Boverket med stöd av 29 §,

3. använda bostäderna för de ändamål och i enlighet med de villkor som

förutsattes när stödet beviljades,

4. inte överlåta den byggnad eller de byggnader som innehåller bo-

städerna till någon som avser att använda bostäderna för annat ändamål eller
med andra villkor än vad som förutsattes när stödet beviljades,

5. vid en överlåtelse, i överlåtelseavtalet ange att bostäderna har anordnats

med stöd enligt denna förordning och att de inte får användas för annat
ändamål eller upplåtas på villkor som avviker från denna förordning eller ett
beslut som har meddelats med stöd av förordningen och att köparen vid en
eventuell framtida överlåtelse inom femtonårsperioden ska ange samma
information, och

6. säkerställa relativt lägre hyresnivåer genom att hyrorna fastställs enligt

12 kap. 55 c § jordabalken och att hyrorna vid tillträdet inte överstiger den
hyra som anges i 8 § första stycket 3 och därefter inte ökar mer än hyrorna i
genomsnitt på orten eller, om det är fråga om kooperativ hyresrätt, dels att
den hyresnivå som angetts i ansökan om stöd inte ökar mer än hyrorna i
genomsnitt på orten, dels att under samma period inte höja den insats som
tas ut av medlemmarna.

Om bostäderna uppförs med tidsbegränsat bygglov, ska den tidsperiod

som avses i första stycket i stället motsvara bygglovets längd.

13 §4 Högsta stödbeloppet enligt 11 § ska höjas

1. med 75 procent om ett byggnadsprojekt medför en energianvändning

motsvarande högst 56 procent av vad som krävs för att byggnaden ska anses
vara en nära-nollenergibyggnad enligt 3 kap. 14 § plan- och byggförord-
ningen (2011:338), och

2. med 75 procent om ett byggnadsprojekt leder till att antalet våningsplan

med bostäder utökas i en befintlig byggnad och minst fem lägenheter byggs
per nytt våningsplan.

17 §5 När ett byggnadsprojekt är färdigställt ska länsstyrelsen, efter
särskild ansökan, fatta ett utbetalningsbeslut i vilket stödets storlek slutligt
bestäms.

Stödets storlek ska beräknas med utgångspunkt i de stödbelopp enligt 11�

13 §§ som gällde vid beslutet om stöd enligt 16 §. Vid bestämmande av

4 Senaste lydelse 2019:476.

5 Senaste lydelse 2019:476.

2019:1302

background image

4

SFS

stödets slutliga storlek ska dock möjligheten till förhöjt stöd enligt 13 § 1
prövas.

Stödet ska betalas ut till den som vid tidpunkten för länsstyrelsens

utbetalningsbeslut är antecknad i fastighetsregistret som lagfaren ägare,
tomträttshavare eller ägare av byggnad som inte tillhör fastighetsägaren.

17 a § En ansökan om utbetalning ska ha kommit in till länsstyrelsen
senast sex månader efter det att projektet färdigställts.

Sökanden ska i ansökan om utbetalning ange om stöd enligt annan

författning sökts eller beviljats för stödberättigade kostnader inom projektet.

Ett beslut om utbetalning av stöd får inte fattas förrän sökanden har lämnat

in beslut om sådant stöd som avses i andra stycket.

Om projektet har beviljats sådant stöd som avses i andra stycket ska detta

räknas av från stödets slutliga storlek.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2020.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökningar om stöd som har

beviljats före ikraftträdandet.

3. För ansökningar som har getts in före ikraftträdandet gäller 8 § 5 och 6

i den äldre lydelsen.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Johan Ndure

(Finansdepartementet)

2019:1302