SFS 2019:1303 Förordning om ändring i förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen

SFS2019-1303.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:951) med instruktion för

Post- och telestyrelsen

Utfärdad den 19 december 2019

Regeringen föreskriver att 7 och 11 §§ förordningen (2007:951) med instruk-
tion för Post- och telestyrelsen ska ha följande lydelse.

7 §1 Post- och telestyrelsen ska

1. utreda behovet av och medverka vid tillkomsten av överenskommelser

mellan Sverige och andra länder,

2. handlägga frågor som rör Sveriges deltagande i verksamheten inom

Europeiska unionen (EU), världspostföreningen UPU, den europeiska post-
och telesammanslutningen CEPT, den internationella teleunionen ITU och
annat internationellt samarbete,

3. delta i nationellt och internationellt standardiseringsarbete, och
4. delta i arbetet i internationella organ i frågor som rör internets förvaltning

genom att vid behov företräda Sverige i dessa organ och genom att bereda
ärenden med intressenter på nationell nivå.

11 §2 Post- och telestyrelsen ska främja att marknaderna för post och
elektronisk kommunikation fungerar effektivt ur ett konsumentperspektiv
och ur den regionala tillväxtpolitikens perspektiv samt att marknaden för
elektronisk kommunikation fungerar effektivt ur ett konkurrensperspektiv.
Myndigheten ska verka för att företag och andra enskilda har förtroende för
samt förmåga och möjlighet att använda it och elektroniska kommunikations-
tjänster.

Myndigheten ska särskilt verka för att målen för funktionshinderspolitiken

uppnås inom myndighetens ansvarsområde och ska vara samlande, stödjande
och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter.

Myndigheten får genom upphandling eller stöd av mindre betydelse enligt

kommissionens förordning (EU) nr 360/2012 av den 25 april 2012 om
tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt på stöd av mindre betydelse som beviljas företag som tillhanda-
håller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse finansiera

1. utvecklingsprojekt,
2. andra insatser för ökad tillgänglighet, användbarhet och mångfald inom

it och elektronisk kommunikation, och

3. elektroniska tjänster för personer med funktionsnedsättning och personer

med speciella behov.

1 Senaste lydelse 2019:191.

2 Senaste lydelse 2014:163.

SFS

2019:1303

Publicerad
den

23 december 2019

background image

SFS

2019:1303

2

Myndigheten ska i konkurrens- och konsumentfrågor samt i frågor som

rör regional tillväxtpolitik och funktionshinderspolitik samråda med berörda
myndigheter och ta initiativ till ett löpande informationsutbyte mellan myndig-
heterna.

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2020.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Pontus Söderström
(Infrastrukturdepartementet)