SFS 2019:1304 Förordning om ändring i förordningen (2014:520) med instruktion för Statens energimyndighet

SFS2019-1304.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2014:520) med instruktion

för Statens energimyndighet

Utfärdad den 19 december 2019

Regeringen föreskriver1 att 3 § förordningen (2014:520) med instruktion för
Statens energimyndighet ska ha följande lydelse.

3 §2 Statens energimyndighet ska

1. ha ett samlat ansvar för information och för att ta fram underlag och

göra beräkningar i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi
från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av
direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG, i lydelsen enligt Europaparlamen-
tets och rådets direktiv (EU) 2015/1513,

2. vara behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets förord-

ning (EU) 2017/1938 av den 25 oktober 2017 om åtgärder för att säkerställa
försörjningstryggheten för gas och om upphävande av förordning (EU) nr
994/2010,

3. till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap vartannat år redo-

visa ett identifieringsarbete av potentiella europeiska kritiska infrastrukturer
inom undersektorerna olja och gas enligt rådets direktiv 2008/114/EG av
den 8 december 2008 om identifiering av, och klassificering som, europeisk
kritisk infrastruktur och bedömning av behovet att stärka skyddet av denna,

4. vidta åtgärder för att förstärka, utveckla och följa upp insatserna inom

ramen för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1369 av
den 4 juli 2017 om fastställande av en ram för energimärkning och om upp-
hävande av direktiv 2010/30/EU och inom ramen för genomförandet av
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober
2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för ener-
girelaterade produkter,

5. fullgöra Sveriges uppgiftsskyldighet enligt kapitel V i avtalet om ett

internationellt energiprogram (IEP) som undertecknades i Paris den 18 no-
vember 1974 (S� 1975:50) och de uppgifter för krisåtgärder som följer av
avtalet,

6. fullgöra de uppgifter som följer av rådets direktiv 2009/119/EG av den

14 september 2009 om skyldighet för medlemsstaterna att inneha minimila-
ger av råolja och/eller petroleumprodukter,

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av

användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande

av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets di-

rektiv (EU) 2015/1513.

2 Senaste lydelse 2018:1374.

SFS

2019:1304

Publicerad
den

23 december 2019

background image

2

SFS

2019:1304

7. bevaka att Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 106/2008

av den 15 januari 2008 om ett gemenskapsprogram för energieffektivitets-
märkning av kontorsutrustning följs,

8. ansvara för genomförandeåtgärder enligt artikel 4.4 i Europaparlamen-

tets och rådets direktiv 2006/32/EG av den 5 april 2006 om effektiv slutan-
vändning av energi och om energitjänster och om upphävande av rådets di-
rektiv 93/76/EEG,

9. främja och bevaka utvecklingen på marknaderna för energitjänster och

energieffektiva produkter samt uppmärksamma behov av åtgärder för att un-
danröja hinder som hämmar utvecklingen på dessa marknader i enlighet med
vad som anges i artikel 18 i Europaparlamentets och rådets direktiv
2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av
direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven
2004/8/EG och 2006/32/EG,

10. ansvara för årlig uppföljning av kumulativ energibesparing i enlighet

med riktlinjer i regeringens plan för genomförande av artikel 7 i Europapar-
lamentets och rådets direktiv 2012/27/EU,

11. se till att informationen om tillgängliga energieffektivitetsmekan-

ismer och de finansiella och rättsliga ramarna tydligt redovisas och sprids
till alla berörda marknadsaktörer i enlighet med vad som anges i Europapar-
lamentets och rådets direktiv 2012/27/EU,

12. uppmuntra tillhandahållandet av information till banker och andra fi-

nansinstitut om möjligheter att delta i finansieringen av åtgärder för att för-
bättra energieffektiviteten i enlighet med vad som anges i Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 2012/27/EU,

13. i enlighet med vad som anges i Europaparlamentets och rådets direk-

tiv 2012/27/EU, tillsammans med berörda aktörer, däribland lokala och reg-
ionala myndigheter, främja initiativ för att informera, medvetandegöra och
utbilda medborgarna om fördelarna med och de praktiska detaljerna kring
åtgärder för att förbättra energieffektiviteten,

14. som kontoföringsmyndighet enligt lagen (2004:1199) om handel med

utsläppsrätter fullgöra de uppgifter som ankommer på den nationella admi-
nistratören i kommissionens förordning (EU) nr 389/2013 av den 2 maj 2013
om upprättande av ett unionsregister i enlighet med Europaparlamentets och
rådets direktiv 2003/87/EG och Europaparlamentets och rådets beslut nr
280/2004/EG och nr 406/2009/EG samt om upphävande av kommissionens
förordningar (EU) nr 920/2010 och (EU) nr 1193/2011, vilket inkluderar
administration av konton för Europeiska unionens system för handel med
utsläppsrätter, konton för Europaparlamentets och rådets beslut nr
406/2009/EG av den 23 april 2009 om medlemsstaternas insatser för att
minska sina växthusgasutsläpp i enlighet med gemenskapens åtaganden om
minskning av växthusgasutsläppen till 2020 (ansvarsfördelningsbeslutet)
samt konton för Sveriges nationella register under Kyotoprotokollet,

15. som tillsynsmyndighet för ursprungsgarantier för el vara medlem i

Association of Issuing Bodies (AIB) för Sveriges räkning,

16. vara marknadskontrollmyndighet enligt lagen (2018:550) med kom-

pletterande bestämmelser till EU:s energimärkningsförordning och lagen
(2018:551) med kompletterande bestämmelser till EU:s däckmärkningsför-
ordning,

17. vara behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets förord-

ning (EU) 2019/941 av den 5 juni 2019 om riskberedskap inom elsektorn
och om upphävande av direktiv 2005/89/EG, och

18. vid tillämpningen av förordning (EU) 2019/941

background image

3

SFS

2019:1304

a) särskilt samverka med Affärsverket svenska kraftnät i syfte att säker-

ställa ett effektivt utarbetande och korrekt genomförande av riskberedskaps-
planer samt att underlätta förebyggande och utvärdering av elkriser och in-
formationsutbyte om sådana, och

b) beakta de underlag som Affärsverket svenska kraftnät tar fram enligt

förordningen.

Denna förordning träder i kraft den 5 januari 2020.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Pontus Söderström
(Infrastrukturdepartementet)