SFS 2019:1305 Förordning om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

SFS2019-1305.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion

för Affärsverket svenska kraftnät

Utfärdad den 19 december 2019

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1119) med instruktion
för Affärsverket svenska kraftnät

dels att 3 och 13 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 19 a §, av följande lydelse.

3 §1 Svenska kraftnät ska också

1. bygga ut ett transmissionsnät för el i Sverige och förbindelser med elnät

i andra länder baserat på samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar,

2. svara för tillsyn i frågor om driftsäkerhet hos det nationella elsystemet

enligt ellagen (1997:857) och förordningen (1994:1806) om systemansvaret
för el,

3. främja konkurrensen på elmarknaden,
4. främja forskning, utveckling och demonstration av ny teknik av betydelse

för verksamheten,

5. svara för beredskapsplaneringen inom sitt verksamhetsområde under

kris- eller krigsförhållanden,

6. bedriva tjänsteexport inom sitt verksamhetsområde,
7. främja dammsäkerheten i landet,
8. bygga ut, installera och förvalta ledningar för elektronisk kommunikation,

främst på transmissionsnätet, samt upplåta nätkapacitet i dessa,

9. bevaka tillgången på höglastkapacitet i det svenska elsystemet och lö-

pande förmedla information om effekttillgång till marknadens aktörer samt
i enlighet med artikel 20.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2019/943 av den 5 juni 2019 om den inre marknaden för el övervaka och
utföra bedömningar av resurstillräckligheten,

10. inom sitt verksamhetsområde se till att möjligheterna att bygga ut för-

nybar elproduktion och nya användningsområden för el tas tillvara i omställ-
ningen av elsystemet,

11. inom sitt område inkassera kapacitetsavgifter och betalningar i enlig-

het med artikel 49 i förordning (EU) 2019/943,

12. även i övrigt inom sitt verksamhetsområde fullgöra uppgifter som föl-

jer av förordning (EU) 2019/943,

13. se till att de regelverk och rutiner som affärsverket disponerar över är

kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag,

14. vartannat år genomföra och, efter att ha hört Statens energimyndighet,

till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap redovisa ett identifie-

1 Senaste lydelse 2018:1582.

SFS

2019:1305

Publicerad
den

23 december 2019

background image

2

SFS

2019:1305

ringsarbete av potentiella europeiska kritiska infrastrukturer inom undersek-
torn el enligt rådets direktiv 2008/114/EG av den 8 december 2008 om iden-
tifiering av, och klassificering som, europeisk kritisk infrastruktur och be-
dömning av behovet att stärka skyddet av denna,

15. senast den 31 maj varje år i en särskild rapport till regeringen redovisa
a) hur kraftbalansen under den senaste vintern har upprätthållits,
b) en prognos för kraftbalansen under den kommande vintern, där även

omgivande länders exportmöjligheter beaktas för att inkludera en bedöm-
ning av hur mycket import Sverige kan räkna med vid topplasttimmen,

c) en bedömning av förutsättningarna för att långsiktigt upprätthålla kraft-

balansen, där även omgivande länders exportmöjligheter beaktas för att in-
kludera en bedömning av hur mycket import Sverige kan räkna med vid
topplasttimmen, och

d) vilka informationsinsatser som har riktats till aktörerna på elmarknaden

i fråga om kraftbalansen,

16. inom sitt verksamhetsområde verka för att de energipolitiska mål som

riksdagen har godkänt uppnås, och

17. vid tillämpningen av förordning (EU) 2019/941 av den 5 juni 2019 om

riskberedskap inom elsektorn och om upphävande av direktiv 2005/89/EG

a) ta fram underlag enligt artiklarna 7, 10, 14 och 17 i förordningen, och
b) särskilt samverka med Statens energimyndighet när denna fullgör sina

uppgifter i egenskap av behörig myndighet enligt förordningen, i syfte att
säkerställa ett effektivt utarbetande och korrekt genomförande av riskbered-
skapsplaner samt att underlätta förebyggande och utvärdering av elkriser
och informationsutbyte om sådana.

13 § Vid Svenska kraftnät ska det finnas ett rådgivande organ som be-
nämns Elberedskapsrådet. Rådet har till uppgift att bevaka elföretagens och
det övriga totalförsvarets intressen i frågor om elberedskap. Rådet ska ges
tillfälle att yttra sig i frågor av principiell eller större betydelse som rör in-
riktning på beredskapsåtgärder eller föreskrifter och ålägganden om bered-
skapsåtgärder. Myndighetschefen ska vara ordförande i Elberedskapsrådet.

Rådet ska bestå av högst tolv ledamöter.

19 a § Regeringen utser ledamöterna i Elberedskapsrådet för en bestämd
tid.

Denna förordning träder i kraft den 5 januari 2020.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Pontus Söderström
(Infrastrukturdepartementet)