SFS 2019:1306 Förordning om ändring i förordningen (2016:742) med instruktion för Energimarknadsinspektionen

SFS2019-1306.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2016:742) med instruktion

för Energimarknadsinspektionen

Utfärdad den 19 december 2019

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2016:742) med instruktion för
Energimarknadsinspektionen ska ha följande lydelse.

2 §1 Energimarknadsinspektionen är nationell tillsynsmyndighet och ska,
om annat inte är särskilt föreskrivet i lag eller i en annan förordning, fullgöra
tillsynsmyndighetens uppgifter enligt

1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli

2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upp-
hävande av direktiv 2003/54/EG, i den ursprungliga lydelsen, och

2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli

2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om
upphävande av direktiv 2003/55/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets
och rådets direktiv (EU) 2019/692.

Denna förordning träder i kraft den 5 januari 2020.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Pontus Söderström
(Infrastrukturdepartementet)

1 Senaste lydelse 2019:823.

SFS

2019:1306

Publicerad
den

23 december 2019