SFS 2019:1307 Lag om ändring i lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar

SFS2019-1307.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2012:332) om vissa

försvarsmaktsanställningar

Utfärdad den 19 december 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 § lagen (2012:332) om vissa
försvarsmaktsanställningar ska ha följande lydelse.

4 § För arbetstagare som är anställda enligt denna lag gäller inte följande
bestämmelser i lagen (1982:80) om anställningsskydd: 4, 5�6 och 6 c §§,
6 d § första stycket, 11, 15�17, 28, 30 a, 31, 33 d och 36 §§, 38 § första
stycket andra meningen, 40 § andra stycket och 41 § första stycket tredje
meningen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Diamant
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2019/20:1, utg.omr. 14, bet. 2019/20:AU2, rskr. 2019/20:127.

SFS

2019:1307

Publicerad
den

23 december 2019