SFS 2019:1308 Förordning om ändring i förordningen (2017:1268) med instruktion för Klimatpolitiska rådet

SFS2019-1308.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2017:1268) med instruktion

för Klimatpolitiska rådet

Utfärdad den 19 december 2019

Regeringen föreskriver att 11 § förordningen (2017:1268) med instruktion
för Klimatpolitiska rådet ska ha följande lydelse.

11 § Ordföranden, vice ordföranden och andra ledamöter i nämnden utses
av regeringen efter förslag från Klimatpolitiska rådet. Förordnandena ges
för en bestämd tid, dock högst sex år i följd för ordföranden och högst tre år
i följd för övriga ledamöter. En ledamot som inte är ordförande och som
föreslås bli ordförande får förordnas för ytterligare högst tre år.

Trots det som anges i första stycket får en annan ledamot än ordföranden

förordnas för ytterligare högst två år, om det finns särskilda skäl för det.

Klimatpolitiska rådet ska lämna förslag som möjliggör att det i nämnden

finns ledamöter som har en hög vetenskaplig kompetens inom ämnesområ-
dena klimat, klimatpolitik, nationalekonomi, samhällsvetenskap och beteen-
devetenskap samt att en jämn fördelning av kompetens och erfarenhet upp-
nås. En jämn könsfördelning ska eftersträvas. Myndighetens förslag ska ges
in till regeringen senast tre månader innan förordnandena går ut.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2020.

På regeringens vägnar

AMANDA LIND

Susanne Gerland
(Miljödepartementet)

SFS

2019:1308

Publicerad
den

23 december 2019