SFS 2019:1309 Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

SFS2019-1309.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig

verksamhet och hälsoskydd

Utfärdad den 19 december 2019

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

dels att 25 d och 27 §§ ska ha följande lydelse,
dels att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till för-

ordningen (2018:2005) om ändring i den förordningen ska ha följande
lydelse.

25 d §1 En anmälan som avser en sådan verksamhet med behandling av
avfall som omfattas av 29 kap. miljöprövningsförordningen (2013:251) ska
utöver det som anges i 25 § innehålla

1. uppgifter om de typer och mängder av avfall som ska behandlas,
2. uppgifter om de metoder för att behandla avfall som ska användas,
3. förslag till skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som behövs med

hänsyn till verksamheten, den plats som verksamheten bedrivs på och andra
omständigheter,

4. förslag till åtgärder för övervakning och kontroll av verksamheten, och
5. förslag till åtgärder som behövs i fråga om avslutning av verksamheten

och efterbehandling.

27 §2 När ett anmälningsärende är tillräckligt utrett och om det behövs,
ska den myndighet som handlägger ärendet i ett föreläggande till verksam-
hetsutövaren besluta om försiktighetsmått eller förbud enligt miljöbalken
eller förelägga verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd enligt 9 kap.
6 a § miljöbalken.

Om ärendet avser en sådan verksamhet med behandling av avfall som av-

ses i 25 d § och verksamhetsutövaren inte föreläggs att ansöka om tillstånd,
ska myndigheten förelägga om försiktighetsmått eller förbud. Ett före-
läggande om försiktighetsmått ska innehålla uppgifter om de

1. typer och mängder av avfall som får behandlas,
2. metoder för att behandla avfall som får användas,
3. tekniska krav och eventuella övriga krav som är relevanta för platsen

ifråga,

4. skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som behövs med hänsyn till

verksamheten, den plats som verksamheten bedrivs på och andra omständig-
heter,

1 Senaste lydelse 2018:2005.

2 Senaste lydelse 2018:2005.

SFS

2019:1309

Publicerad
den

23 december 2019

background image

SFS

2019:1309

2

5. åtgärder som behövs för att övervaka och kontrollera verksamheten,

och

6. åtgärder som behövs ifråga om avslutning av verksamheten och efter-

behandling.

Om myndigheten inte förelägger om försiktighetsmått eller förbud enligt

andra stycket ska myndigheten underrätta den som har gjort anmälan om att
ärendet inte föranleder någon åtgärd från myndighetens sida.

2. En sådan verksamhet med behandling av avfall som omfattas av

29 kap. miljöprövningsförordningen (2013:251) och som har anmälts enligt
äldre bestämmelser ska ge in en ny anmälan som uppfyller kraven i 25 d §
senast

a) den 1 januari 2022, om verksamheten omfattas av 29 kap. 35, 37, 41

eller 43 § miljöprövningsförordningen (2013:251), och

b) den 1 januari 2020 i andra fall.

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2020.

På regeringens vägnar

AMANDA LIND

Susanne Gerland
(Miljödepartementet)