SFS 2019:1311 Förordning om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

SFS2019-1311.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig

ersättning för insatser för vissa utlänningar

Utfärdad den 19 december 2019

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2010:1122) om statlig
ersättning för insatser för vissa utlänningar1

dels att 2, 9 och 11 a §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 9 § ska utgå,
dels att 11, 32 och 34 §§ ska ha följande lydelse.

11 §2 Schablonersättning för personer som har tagits emot i en kommun
ska vara

� 146 100 kronor för en person som inte har fyllt 65 år, och
� 82 100 kronor för en person som har fyllt 65 år.
Schablonersättningen ska beräknas utifrån utlänningens ålder vid

utgången av månaden innan ersättningen betalas ut.

32 §3 Utöver ersättning enligt 10�30 b §§ får Migrationsverket, i mån av
tillgång på medel, lämna ersättning till kommuner för särskilda kostnader
för mottagandet av utlänningar som har beviljats sådant uppehållstillstånd
som kan ligga till grund för folkbokföring enligt 5 kap. 2 § utlänningslagen
(2005:716) och för betydande särskilda kostnader för insatser för personer
eller familjer som omfattas av 5�5 b §§ och som har särskilda behov.
Migrationsverket får fatta beslut om sådan ersättning efter ansökan eller i
direkt anslutning till ett beslut om anvisning.

34 §4 Migrationsverket ska ersätta kostnader för hälsoundersökning av en
utlänning som omfattas av 5�5 b §§ som har genomförts inom tolv månader
från den tidpunkt då utlänningen först togs emot i en kommun enligt 6 §, om
utlänningen inte har genomgått någon hälsoundersökning innan han eller
hon först togs emot i en kommun eller om en hälsoundersökning krävs av
smittskyddsskäl.

För en hälsoundersökning enligt första stycket betalas en schablon-

ersättning ut med 2 205 kronor. I ersättningen ingår kostnader för tolk i
samband med hälsoundersökningen.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

1 Senaste lydelse av

2 § 2017:487

9 § 2016:42

11 a § 2016:1205.

2 Senaste lydelse 2018:2122.

3 Senaste lydelse 2017:487.

4 Senaste lydelse 2018:2122.

SFS

2019:1311

Publicerad
den

23 december 2019

background image

2

SFS

2019:1311

2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för ersättning som har lämnats

enligt 11 a §.

3. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana kostnader för hälso-

undersökningar som har uppkommit före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

�&SA LINDHAGEN

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)