SFS 2019:1312 Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)

SFS2019-1312.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)

Utfärdad den 19 december 2019

Regeringen föreskriver att det i studiestödsförordningen (2000:655) närmast
efter rubriken ⬝Utlandsstudier som inte ger rätt till studiemedel⬝ ska införas
en ny paragraf, 3 kap. 22 a §, av följande lydelse.

3 kap.
22 a §
Studiemedel för utbildning där det saknas möjlighet att examineras
får lämnas bara om anledningen till avsaknaden väsentligen är densamma
som för en jämförbar studiemedelsberättigande utbildning i Sverige.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2020.

På regeringens vägnar

MATILDA ERNKRANS

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS

2019:1312

Publicerad
den

23 december 2019