SFS 2019:1313 Förordning om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

SFS2019-1313.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion

för Konkurrensverket

Utfärdad den 19 december 2019

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2007:1117) med instruktion för
Konkurrensverket ska ha följande lydelse.

3 §1 Konkurrensverket ska fullgöra de uppgifter som följer av

1. konkurrenslagen (2008:579),
2. 22 kap. 1 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, 22 kap. 1 §

lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, 18 kap.
1 § lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner, 18 kap. 1 § lagen
(2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet samt 5 och
9�11 §§ lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik,

3. lagen (2014:836) om näringsförbud,
4. lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.,
5. 10 kap. 7 § lagen (2008:962) om valfrihetssystem,
6. 22 § lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elek-

tronisk identifiering,

7. förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luft-

fartens område,

8. konkurrensförordningen (2008:604), och
9. 5 kap. 4 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik.
Konkurrensverket är tillsynsmyndighet då Arbetsförmedlingen tillämpar

lagen (2008:962) om valfrihetssystem i enlighet med lagen (2010:536) om
valfrihet hos Arbetsförmedlingen. Vid tillsynen tillämpas 10 kap. 8 § lagen
om valfrihetssystem.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2016:1218.

SFS

2019:1313

Publicerad
den

23 december 2019