SFS 2019:1314 Förordning om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

SFS2019-1314.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter

till Strålsäkerhetsmyndigheten

Utfärdad den 19 december 2019

Regeringen föreskriver att 4�5 a, 11, 11 b, 12, 13, 15 och 16 §§ förordningen
(2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten1 ska ha följande
lydelse.

4 §2 En ansökningsavgift ska betalas av den som ansöker om

1. tillstånd enligt 5 eller 5 a § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet,
2. tillstånd enligt strålskyddslagen (2018:396), strålskyddsförordningen

(2018:506) eller föreskrifter meddelade med stöd av dessa, eller

3. Strålsäkerhetsmyndighetens prövning av ett ärende enligt 8 § eller 18 §

andra stycket förordningen (2006:311) om transport av farligt gods.

5 §3 Avgift enligt 4 § 1 ska betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten med
101 400 000 kronor, om ansökan avser uppförande av en kärnkraftsreaktor
som ska ersätta en permanent avstängd kärnkraftsreaktor, varav 34 476 000
kronor när ansökan ges in, 33 462 000 kronor senast ett år efter att ansökan
gavs in och 33 462 000 kronor senast två år efter att ansökan gavs in.

Avgift enligt 4 § 1 eller 3 ska betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten när

ansökan ges in

1. med 2 268 000 kronor, om ansökan avser uppförande av en kärnteknisk

anläggning kategori 1, dock inte en kärnkraftsreaktor eller anläggning för
slutförvaring av använt kärnbränsle,

2. med 1 129 000 kronor, om ansökan avser uppförande av en kärnteknisk

anläggning kategori 2,

3. med 568 000 kronor, om ansökan avser uppförande av en kärnteknisk

anläggning kategori 3,

4. med 113 000 kronor, om ansökan avser uppförande av en kärnteknisk

anläggning kategori 4,

5. med 1 558 000 kronor, om ansökan avser drift av en kärnteknisk an-

läggning kategori 1,

6. med 568 000 kronor, om ansökan avser drift av en kärnteknisk an-

läggning kategori 2,

7. med 284 000 kronor, om ansökan avser drift av en kärnteknisk an-

läggning kategori 3,

8. med 56 000 kronor, om ansökan avser drift av en kärnteknisk an-

läggning kategori 4,

1 Förordningen omtryckt 2009:668.

2 Senaste lydelse 2019:74.

3 Senaste lydelse 2019:74.

SFS

2019:1314

Publicerad
den

23 december 2019

background image

2

SFS

9. med 113 000 kronor, om ansökan avser innehav av en kärnteknisk an-

läggning,

10. med 56 000 kronor, om ansökan avser särskilt tillstånd enligt 5 a §

lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet,

11. med 114 000 kronor, om ansökan avser en anläggning för markdepo-

nering av lågaktivt kärnavfall som inte härrör från kommersiell uranbrytning
och till en sådan anläggning hörande anläggningar för behandling eller lag-
ring, förutsatt att aktiviteten hos den totala mängden avfall i markdepone-
ringsanläggningen inte överstiger 10 terabecquerel varav högst 10 gigabec-
querel utgörs av alfaaktiva ämnen,

12. med 43 000 kronor, om ansökan avser gränsöverskridande transport

av använt kärnbränsle, kärnavfall eller annat radioaktivt avfall,

13. med 81 000 kronor, om ansökan avser transport av radioaktiva ämnen

enligt en särskild överenskommelse om säkerhetsåtgärder,

14. med 35 500 kronor, om ansökan avser förvärv, innehav, överlåtelse,

bearbetning, transport eller annan hantering av eller annan befattning med
kärnämne eller kärnavfall och denna hantering eller befattning inte omfattas
av någon ansökan enligt 1�13,

15. med 16 500 kronor, om ansökan avser transport av ett radioaktivt

ämne som inte omfattas av någon ansökan enligt 1�14, och

16. med 76 000 kronor, om ansökan avser bekräftelse av certifikat för

kollikonstruktion.

Om en ansökan som avser en och samma anläggning omfattas av mer än

en avgift enligt första stycket eller andra stycket 1�9, ska avgift betalas med
det belopp som är högst av de angivna beloppen.

5 a §4 Avgift enligt 4 § 2 ska betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten när
ansökan ges in

1. med 520 kronor per tillstånd för starka laserpekare med uteffekt som

inte överskrider 30 milliwatt,

2. med 8 800 kronor per tillstånd för starka laserpekare med uteffekt som

överskrider 30 milliwatt,

3. med 1 200 kronor per tillstånd för övriga tillståndspliktiga lasrar,
4. med 5 100 kronor per generator för medicinsk röntgendiagnostik,
5. med 2 000 kronor per generator för odontologisk röntgendiagnostik,
6. med 3 100 kronor per generator för veterinärmedicinsk röntgendiagnostik,
7. med 2 100 kronor för verksamhet med öppna strålkällor med en aktivi-

tet som är högst 100 megabecquerel,

8. med 6 400 kronor per laboratorium för verksamhet med öppna strål-

källor med en aktivitet som överstiger 100 megabecquerel men inte 10 giga-
becquerel,

9. med 35 200 kronor per laboratorium för verksamhet med öppna strål-

källor med en aktivitet som överstiger 10 gigabecquerel,

10. med 6 200 kronor per utrustning för mindre acceleratorer,
11. med 23 600 kronor per tillstånd för acceleratoranläggningar,
12. med 3 100 kronor per utrustning för radiografering,
13. med 2 100 kronor för slutna strålkällor som inte är slutna strålkällor

med hög aktivitet,

14. med 10 500 kronor för slutna strålkällor med hög aktivitet,
15. med 10 300 kronor per tillstånd för installation och underhåll av strål-

källor,

4 Senaste lydelse 2019:74.

2019:1314

background image

3

SFS

16. med 12 700 kronor per utrustning för acceleratorer och koboltappa-

rater för extern strålterapi,

17. med 4 300 kronor per utrustning för röntgenterapiutrustning för extern

strålterapi,

18. med 12 700 kronor per utrustning för efterladdningsutrustning för

brachyterapi,

19. med 19 100 kronor per tillstånd för annan sluten strålkälla för brachy-

terapi med en aktivitet som överstiger 100 gigabecquerel,

20. med 77 700 kronor per tillstånd för nuklearmedicin med en aktivitet

som är högst 100 gigabecquerel,

21. med 125 600 kronor per tillstånd för nuklearmedicin med en aktivitet

som överstiger 100 gigabecquerel,

22. med 7 283 000 kronor per anläggning för acceleratorbaserad spallation

för neutronforskningsändamål med en stråleffekt som överstiger 1 megawatt,
och

23. med 353 000 kronor för verksamhet med elektronacceleratorbaserade

synkrotronljusanläggningar.

11 §5 Den som har tillstånd till kärnteknisk verksamhet ska betala avgift
för Strålsäkerhetsmyndighetens tillsyn över att lagen (1984:3) om kärntek-
nisk verksamhet, strålskyddslagen (2018:396), förordningen (1984:14) om
kärnteknisk verksamhet och strålskyddsförordningen (2018:506) samt vill-
kor och föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa lagar och förord-
ningar följs. Avgiften ska, efter särskild debitering av Strålsäkerhetsmyndig-
heten, betalas förskottsvis för varje kalenderkvartal

1. med 4 374 000 kronor för en kärnkraftsreaktor under normaldrift,
2. med 750 000 kronor för en anläggning för framställning av bränsle för

kärnkraftsreaktorer,

3. med 600 000 kronor för en forsknings- och materialprovningsreaktor

under normaldrift,

4. med 750 000 kronor för en anläggning där mer än 1 000 ton använt

kärnbränsle mellanlagras,

5. med 350 000 kronor för en anläggning där använt kärnbränsle mellan-

lagras och den lagrade mängden inte överstiger 1 000 ton,

6. med 750 000 kronor för en anläggning för slutförvaring av kärnavfall

som inte utgör sådan markdeponering som avses i 5 § andra stycket 11,

7. med 400 000 kronor för en anläggning för mellanlagring av kärnavfall,
8. med 400 000 kronor för en anläggning för behandling av kärnämne

som inte utgör en anläggning för framställning av bränsle,

9. med 400 000 kronor för en anläggning för behandling av kärnavfall,
10. med 750 000 kronor för en kärnkraftsreaktor under avveckling,
11. med 251 500 kronor för en forsknings- och materialprovningsreaktor

under avveckling, och

12. med 11 000 kronor för en sådan markdeponering som avses i 5 § andra

stycket 11.

En avgift enligt första stycket 1�4, 10 eller 11 omfattar även tillsyn över

anläggningar för mellanlagring eller behandling av använt kärnbränsle,
kärnämne eller kärnavfall som finns inom det anläggningsområde som om-
fattas av tillståndet och som tillståndshavaren driver uteslutande i syfte att
fullgöra sina skyldigheter enligt 10 § första stycket 2 och 3 lagen om kärn-
teknisk verksamhet.

5 Senaste lydelse 2019:74.

2019:1314

background image

4

SFS

Om en tillståndshavare har flera anläggningar för mellanlagring eller

behandling av använt kärnbränsle, kärnämne eller kärnavfall inom ett och
samma anläggningsområde, ska avgift betalas endast för den anläggning
som har den högsta avgiften.

Avgiftsskyldigheten inträder kalenderkvartalet efter det då tillståndet

började gälla och upphör från och med det kalenderkvartal som följer efter
det att tillståndshavaren har fullgjort sina skyldigheter enligt 10 § lagen om
kärnteknisk verksamhet eller Strålsäkerhetsmyndigheten har konstaterat att
fortlöpande tillsyn med hänsyn till säkerheten och strålskyddet inte längre
behövs.

11 b §6 Den som har tillstånd till någon sådan verksamhet som avses i
5 a § 1�21 ska betala avgift för Strålsäkerhetsmyndighetens kostnader för
tillsyn och andra åtgärder med anknytning till tillståndet. Avgiften ska, efter
särskild debitering av Strålsäkerhetsmyndigheten, betalas för varje kalen-
derår från och med det år som följer efter det att beslut om tillstånd har getts
med ett belopp som motsvarar den gällande ansökningsavgiften för verk-
samheten enligt 5 a §. Om ett tillstånd förnyas, ska ingen avgift betalas för
det år då ansökan om att förnya tillståndet gavs in.

För en verksamhet som avses i 5 a § 22 eller 23 ska avgift enligt första

stycket betalas för varje påbörjat kalenderår från och med det år som följer
efter det år då ansökan om tillstånd gavs in.

Förhållanden som är anmälda skriftligt till Strålsäkerhetsmyndigheten

före den 1 januari ska ligga till grund för beräkningen av avgiften.

12 §7 Den som har tillstånd att uppföra, inneha eller driva en verksamhet
som tillhör någon av beredskapskategorierna 1 a�2 enligt den klassificering
som följer av föreskrifter som Strålsäkerhetsmyndigheten har meddelat med
stöd av 4 kap. 9 § strålskyddsförordningen (2018:506), ska betala bered-
skapsavgift. Avgiften ska efter särskild debitering av Strålsäkerhetsmyndig-
heten betalas förskottsvis för varje kalenderkvartal

1. med 6 100 000 kronor per tillståndshavare med en eller flera verksam-

heter i beredskapskategori 1 a inom samma anläggningsområde,

2. med 4 570 000 kronor per tillståndshavare med en eller flera verksam-

heter i beredskapskategori 1 b eller 1 c inom samma anläggningsområde,

3. med 260 000 kronor för en kärnteknisk verksamhet i beredskapskate-

gori 2, och

4. med 260 000 kronor för en annan verksamhet i beredskapskategori 2

än som avses i 3.

Om en tillståndshavare har flera verksamheter som omfattas av en avgift

enligt första stycket inom ett och samma anläggningsområde, ska avgift
betalas med det belopp som är högst av de angivna beloppen.

Avgiften ska betalas från och med det kalenderkvartal då en anläggning

har tagits i provdrift. Avgiftsskyldigheten upphör det kalenderkvartal som
följer närmast efter det att Strålsäkerhetsmyndigheten har konstaterat att
verksamheten inte längre tillhör någon av beredskapskategorierna.

13 §8 Den som har tillstånd till kärnteknisk verksamhet ska betala en avgift
för den tillsyn som utövas av Strålsäkerhetsmyndigheten enligt de interna-
tionella överenskommelser i syfte att förhindra spridning av kärnvapen som

6 Senaste lydelse 2019:74.

7 Senaste lydelse 2019:74.

8 Senaste lydelse 2017:1336.

2019:1314

background image

5

SFS

Sverige tillträtt. Avgiften ska, efter debitering av Strålsäkerhetsmyndig-
heten, betalas för varje kalenderkvartal

1. med 512 000 kronor för en anläggning för framställning av bränsle för

kärnkraftsreaktorer,

2. med 218 000 kronor för en forsknings- och materialprovningsreaktor,
3. med 270 000 kronor för en kärnkraftsreaktor,
4. med 265 000 kronor för en anläggning för mellanlagring av använt

kärnbränsle med en bränslemängd som överstiger 1 000 ton,

5. med 13 000 kronor för en anläggning för mellanlagring av använt kärn-

bränsle med en bränslemängd som inte överstiger 1 000 ton, och

6. med 10 000 kronor för en anläggning för annan behandling av kärn-

ämne än framställning av bränsle.

Avgiften ska betalas från och med kalenderkvartalet efter det att tillstån-

det gavs till och med det kalenderkvartal som följer närmast efter det att
Strålsäkerhetsmyndigheten har konstaterat att allt kärnämne avlägsnats från
anläggningen. För en kärnkraftsreaktor under uppförande som ska ersätta en
permanent avstängd reaktor ska avgiften betalas från och med kalender-
kvartalet efter att en ansökan om provdrift lämnats in till Strålsäkerhets-
myndigheten.

15 §9 Den som har tillstånd att uppföra, inneha eller driva en kärnkrafts-
reaktor ska betala avgift till Strålsäkerhetsmyndigheten för den grund-
läggande och tillämpade forskning samt de studier och utredningar som
myndigheten initierar i syfte att utveckla nationell kompetens och stödja och
utveckla myndighetens tillsyn inom de av myndighetens verksamhets-
områden som är relevanta för den verksamhet som tillståndshavaren be-
driver. Avgiften ska efter särskild debitering av Strålsäkerhetsmyndigheten
betalas för varje kalenderkvartal

1. med 7 821 000 kronor för en reaktor som är under uppförande från och

med det kalenderkvartal som följer efter det att Strålsäkerhetsmyndigheten
har godkänt att anläggningen får börja uppföras till och med det kalender-
kvartal då reaktorn tas i normaldrift,

2. med 2 440 000 kronor för varje annan reaktor från och med det kalend-

erkvartal som följer efter det att den tas i normaldrift fram till det kalend-
erkvartal som följer efter det att den är permanent avstängd, och

3. med 352 000 kronor för en reaktor som är permanent avstängd och där

kärnämne i form av använt kärnbränsle finns kvar för den tid då avgift inte
betalas enligt 2.

Avgiftsskyldigheten upphör det kalenderkvartal som följer efter det att

tillståndshavaren har fullgjort sina skyldigheter enligt 10 § lagen (1984:3)
om kärnteknisk verksamhet.

16 §10 Den som anmäler en verksamhet med strålning enligt föreskrifter
som Strålsäkerhetsmyndigheten har meddelat med stöd av 5 kap. 3 eller 14 §
strålskyddsförordningen (2018:506), ska betala avgift för Strålsäkerhets-
myndighetens kostnader för handläggning av anmälan samt för tillsyn och
andra åtgärder med anknytning till verksamheten. Avgiften ska betalas till
Strålsäkerhetsmyndigheten när anmälan ges in. Avgiften är 1 200 kronor för
varje

1. anmälningspliktig verksamhet med laser,
2. anmälningspliktig verksamhet med mikrovågstorkning,

9 Senaste lydelse 2019:74.

10 Senaste lydelse 2019:74.

2019:1314

background image

6

SFS

3. teknisk anordning som kan alstra joniserande strålning i en anmälnings-

pliktig verksamhet,

4. anmälningspliktig verksamhet med en eller flera öppna strålkällor,
5. anmälningspliktig verksamhet med handel med radioaktiva ämnen och

tekniska anordningar som kan alstra joniserande strålning,

6. sluten strålkälla i en anmälningspliktig verksamhet,
7. anmälningspliktig verksamhet med ett eller flera medicinska solarier,

och

8. anmälningspliktig verksamhet med hantering av naturligt förekom-

mande radioaktivt material.

Denna förordning träder i kraft den 24 januari 2020.

På regeringens vägnar

AMANDA LIND

Susanne Gerland

(Miljödepartementet)

2019:1314