SFS 2019:1315 Förordning om ändring i förordningen (2015:527) med instruktion för Upphandlingsmyndigheten

SFS2019-1315.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2015:527) med instruktion

för Upphandlingsmyndigheten

Utfärdad den 19 december 2019

Regeringen föreskriver att 1 och 2 §§ förordningen (2015:527) med instruk-
tion för Upphandlingsmyndigheten ska ha följande lydelse.

1 §1 Upphandlingsmyndigheten har det samlade ansvaret för att utveckla,
förvalta och stödja den upphandling som genomförs av upphandlande myn-
digheter och enheter. Myndigheten ska verka för en rättssäker, effektiv och
socialt och miljömässigt hållbar upphandling till nytta för medborgarna och
näringslivets utveckling. Myndigheten ska främja innovativa lösningar inom
upphandling.

Myndigheten ska ge vägledning i statsstödsfrågor till kommuner och

regioner. Myndigheten ska också vara statistikmyndighet på upphandlings-
området enligt 3 § lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik.

2 §2 Myndigheten ska ge upphandlingsstöd till upphandlande myndig-
heter, enheter och leverantörer. Stödet ska inriktas på att

1. bidra till att upphandlingar hanteras strategiskt, genom metodutveck-

ling eller på annat sätt,

2. bidra till att upphandlingar planeras, genomförs, följs upp och utvärderas

på ett ändamålsenligt sätt,

3. verka för ökad miljöhänsyn och sociala hänsyn samt utveckla och för-

valta kriterier för miljöhänsyn, inklusive energikrav, och sociala hänsyn
inom upphandling,

4. öka kompetensen om innovationsupphandling,
5. bidra till att hela inköpsprocessen kan genomföras elektroniskt och

delta i standardiseringen av densamma,

6. underlätta för små och medelstora företag samt idéburna organisationer

att delta i upphandling, samt

7. utveckla och förvalta
a) en nationell databas för statistik på upphandlingsområdet,
b) en nationell databas för annonsering av valfrihetssystem, och
c) en kriteriedatabas för miljöanpassad upphandling.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020.

1 Senaste lydelse 2019:1109.

2 Senaste lydelse 2017:1297.

SFS

2019:1315

Publicerad
den

23 december 2019

background image

2

SFS

2019:1315

På regeringens vägnar

LENA MICKO

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)