SFS 2019:1316 Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan

SFS2019-1316.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan

Utfärdad den 19 december 2019

Regeringen föreskriver att 1 kap. 1 och 5 §§, 2 kap. 5 och 6 §§, 3 kap. 3 §,
4 kap. 2 § och 5 kap. 4 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan ska
ha följande lydelse.

1 kap.
1 §
1 Den som enligt 4 § lagen (2009:128) om yrkeshögskolan får vara
utbildningsanordnare får ansöka om att en utbildning ska ingå i yrkeshög-
skolan.

Första stycket samt 2�5 och 7 §§ gäller inte för sådana kurser som avses

i 2 kap. 6 §.

5 §2 Beslut om att en utbildning ska ingå i yrkeshögskolan ska innehålla
uppgifter om

1. den tid beslutet avser,
2. högsta antal årsplatser,
3. utbildningens lokalisering,
4. huruvida studerandeavgifter får tas ut, och
5. om en kurs inom utbildningen får bedrivas som sådan kurs som avses i

2 kap. 6 §.

Till beslutet ska en utbildningsplan för utbildningen enligt 2 kap. 7 §

denna förordning eller 6 § förordningen (2017:13) om behörighetsgivande
förutbildning inom yrkeshögskolan bifogas.

2 kap.
5 §
Utbildningen ska omfatta minst 100 yrkeshögskolepoäng.

Utbildningen får dock omfatta mindre än 100 yrkeshögskolepoäng (kort

utbildning), om den mindre omfattningen är motiverad utifrån arbetslivets
behov.

6 §3 Om det efter att en utbildning har påbörjats konstateras att det finns
tomma platser på utbildningen kan sökande antas till en eller flera kurser
inom utbildningen, även om kursen eller kurserna var och en för sig eller
tillsammans omfattar mindre än 100 yrkeshögskolepoäng.

1 Senaste lydelse 2017:15.

2 Senaste lydelse 2017:15.

3 Senaste lydelse 2017:15.

SFS

2019:1316

Publicerad
den

23 december 2019

background image

2

SFS

2019:1316

Utbildningsanordnaren ska anmäla till Myndigheten för yrkeshögskolan

att en sådan kurs som avses i första stycket ska bedrivas.

Myndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om anmälan.

3 kap.
3 §
4 För behörighet att antas till en utbildning får det utöver vad som anges
i 1 och 2 §§ ställas krav på särskilda förkunskaper. Sådana krav ska vara
nödvändiga för att den studerande ska kunna tillgodogöra sig utbildningen.
Kraven får avse kunskaper från en eller flera kurser i gymnasieskolans natio-
nella program eller motsvarande kunskaper.

Om det är fråga om en sådan kort utbildning som avses i 2 kap. 5 § andra

stycket eller det finns andra särskilda skäl, får kraven på särskilda förkunska-
per även avse yrkeserfarenhet eller andra kunskaper än sådana som avses i
första stycket, om de är av betydelse för utbildningens speciella inriktning
eller det yrkesområde som utbildningen förbereder för.

Utöver krav på kunskaper får det även ställas villkor som är en förutsätt-

ning för utbildningens speciella inriktning eller det yrkesområde som utbild-
ningen förbereder för.

4 kap.
2 §
5 Ledningsgruppen för utbildningen ska

1. se till att utbildningen genomförs enligt lagen (2009:128) om yrkeshög-

skolan, denna och andra förordningar och föreskrifter som har meddelats av
Myndigheten för yrkeshögskolan samt i enlighet med beslut av myndighe-
ten,

2. anta sökande till utbildningen,
3. pröva frågor om tillgodoräknande enligt 2 kap. 12 §,
4. utfärda examens- och utbildningsbevis, och
5. svara för att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs.
Ledningsgruppen får när det gäller en sådan kort utbildning som avses i

2 kap. 5 § andra stycket eller en sådan kurs som avses i 2 kap. 6 § överlåta
de uppgifter som avses i första stycket 2 och 4 till utbildningsanordnaren.

5 kap.
4 §
6 Myndigheten för yrkeshögskolan beslutar om statsbidrag eller
särskilda medel efter ansökan av den som enligt 4 § lagen (2009:128) om
yrkeshögskolan får anordna en utbildning inom yrkeshögskolan.

Myndigheten får meddela föreskrifter om ansökan.

1. Denna förordning träder i kraft den 27 januari 2020.
2. För den som vid ikraftträdandet är utbildningsanordnare inom yrkes-

högskolan tillämpas bestämmelserna i 2 kap. 5 §, 3 kap. 3 § och 4 kap. 2 § i
den nya lydelsen, när det gäller korta utbildningar, första gången på den
första ansökningsomgången som avser utbildningar som påbörjas efter
ikraftträdandet.

3. För den som vid ikraftträdandet inte är utbildningsanordnare inom

yrkeshögskolan tillämpas bestämmelserna i 2 kap. 5 §, 3 kap. 3 § och 4 kap.
2 § i den nya lydelsen, när det gäller korta utbildningar, första gången på den

4 Senaste lydelse 2016:155.

5 Senaste lydelse 2017:15.

6 Senaste lydelse 2017:15. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

background image

3

SFS

2019:1316

andra ansökningsomgången som avser utbildningar som påbörjas efter
ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)