SFS 2019:1317 Förordning om ändring i förordningen (1998:1218) med instruktion för Svenska institutet i Alexandria

SFS2019-1317.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1998:1218) med instruktion

för Svenska institutet i Alexandria

Utfärdad den 19 december 2019

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (1998:1218) med
instruktion för Svenska institutet i Alexandria och 1, 4 och 5 §§ ska ha
följande lydelse.

Förordning med instruktion för Svenska dialoginstitutet

för Mellanöstern och Nordafrika

1 § Svenska dialoginstitutet för Mellanöstern och Nordafrika har till
uppgift att främja ökade kontakter mellan å ena sidan Sverige och övriga
länder i Europa och å andra sidan länder i Mellanöstern och Nordafrika.

4 § Institutet ska främja det av riksdagen fastställda målet för internatio-
nellt bistånd.

5 § Institutet ska sträva efter att etablera och vidmakthålla goda kontakter
med myndigheter, institutioner, organisationer och enskilda i Sverige och i
Europa i övrigt samt i Mellanöstern och Nordafrika liksom med Europeiska
unionens institutioner.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

AMANDA LIND

Carl Magnus Nesser
(Utrikesdepartementet)

SFS

2019:1317

Publicerad
den

23 december 2019