SFS 2019:1318 Förordning om ändring i förordningen (2014:115) med instruktion för utrikesrepresentationen

SFS2019-1318.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2014:115) med instruktion

för utrikesrepresentationen

Utfärdad den 19 december 2019

Regeringen föreskriver att 1 kap. 2 och 3 §§ och 3 kap. 9 § förordningen
(2014:115) med instruktion för utrikesrepresentationen ska ha följande
lydelse.

1 kap.
2 §
1 Utrikesrepresentationen utgörs av utlandsmyndigheterna, honorär-
konsulaten och Svenska dialoginstitutet för Mellanöstern och Nordafrika.

Utlandsmyndigheter är beskickningar, delegationer vid internationella

organisationer och karriärkonsulat.

I Regeringskansliet finns ett gemensamt kansli för Sveriges sändebud i

vissa länder. I fråga om detta kansli och de sändebuden tillämpas bestäm-
melserna i denna förordning om beskickningar och myndighetschefer i till-
lämpliga delar samt de föreskrifter som Regeringskansliet meddelar.

Det gemensamma kansliet är också kansli i Stockholm för de utlands-

myndigheter som Regeringskansliet bestämmer.

3 § Föreskrifter om Svenska dialoginstitutet för Mellanöstern och Nord-
afrika finns i förordningen (1998:1218) med instruktion för Svenska dialog-
institutet för Mellanöstern och Nordafrika.

3 kap.
9 §
2 Beskickningar och konsulat ska handlägga migrationsärenden enligt
EU:s förordningar och utlänningslagstiftningen.

Beskickningar och konsulat som handlägger migrationsärenden ska på

begäran av Migrationsverket vidta sådana åtgärder som faller inom Migra-
tionsverkets behörighetsområde.

Beskickningar och konsulat ska biträda Migrationsverket, Polismyndig-

heten och Säkerhetspolisen i ärenden enligt utlänningslagstiftningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

ANN LINDE

Carl Magnus Nesser
(Utrikesdepartementet)

1 Senaste lydelse 2017:1324.

2 Senaste lydelse 2014:1303.

SFS

2019:1318

Publicerad
den

23 december 2019