SFS 2019:201 Förordning om statligt stöd till lantbrukare som drabbats av torkan 2018

SFS2019-201.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om statligt stöd till lantbrukare som drabbats av torkan

2018

Utfärdad den 11 april 2019

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser
1 §
I denna förordning finns bestämmelser om statligt stöd som Statens jord-
bruksverk (Jordbruksverket) får lämna till företag inom primär jordbrukspro-
duktion för att kompensera för inkomstbortfall till följd av torkan 2018.

2 § Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

3 § Stöd enligt denna förordning får endast lämnas i enlighet med de vill-
kor och till sådana åtgärder som anges i kapitel I och i artikel 25 i kommis-
sionens förordning (EU) nr 702/2014 av den 25 juni 2014 genom vilken
vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i lands-
bygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna
107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, EUT L 193,
1.7.2014, s. 1.

4 § Stöd enligt denna förordning får lämnas som bidrag i mån av tillgång
på medel.

Ord och uttryck
5 §
Ord och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse
som i kommissionens förordning (EU) nr 702/2014.

Förutsättningar för stöd
6 §
Stöd får ges till lantbrukare som under 2018, i enlighet med 5 § förord-
ningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare, har ansökt om
grundstöd för arealer med grödkod enligt bilagan. Stöd betalas ut för den stöd-
berättigande arealen.

7 § Stöd får ges till lantbrukare som under 2018 har ansökt om stöd för nöt-
kreatur enligt 29 § förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jord-
brukare. Stödet betalas ut med ett visst belopp per stödberättigad djurenhet.

8 § Stöd får ges till lantbrukare som har rapporterat in till Jordbruksverkets
platsregister för får och get vilket innehav av djur de hade under december
2018. Stödet betalas ut med ett visst belopp per registrerat djur.

SFS

2019:201

Publicerad
den

18 april 2019

background image

2

SFS

2019:201

9 § Stöd får ges till lantbrukare med produktion av grisar inom grupperna
suggor, betäckta gyltor, galtar och övriga grisar som väger över 20 kilogram.
För suggor, betäckta gyltor och galtar betalas stödet ut för genomsnittsbesätt-
ningen under 2018. För övriga grisar som väger över 20 kilogram betalas
stödet ut för antalet djur i en normal uppfödningsomgång under 2018.

10 § Stöd får ges till lantbrukare med produktion av tamhöns och kalkon
inom grupperna värpande djur, avelsdjur, slaktdjur och rekryteringsdjur. För
tamhöns som är äldre än 20 veckor, kycklingar avsedda för äggproduktion,
kalkoner som är 24 veckor eller äldre och kalkonkycklingar avsedda för
äggproduktion betalas stöd ut för genomsnittsbesättningen under 2018. För
slaktkycklingar och slaktkalkoner betalas stöd ut för antalet djur i en normal
uppfödningsomgång under 2018.

11 § De medel som betalas ut ska fördelas proportionerligt per produk-
tionsgren utifrån det inkomstbortfall som Jordbruksverket räknar fram. Inom
respektive produktionsgren ska medlen fördelas utifrån areal, antal djur eller
antal djurenheter.

Stöd lämnas inte med mindre belopp än 1 000 kronor.

Ansökan om stöd och beslut
12 §
Jordbruksverket prövar frågor om stöd enligt denna förordning.

13 § En ansökan om stöd ska vara skriftlig och lämnas in till Jordbruks-
verket senast den 20 maj 2019.

14 § Ett företag som ansöker om stöd ska till Jordbruksverket lämna de
handlingar och de uppgifter som myndigheten behöver för att kunna pröva
ansökan om stöd.

15 § Beslut om stöd enligt denna förordning får förenas med villkor.

Hinder mot att betala ut stöd
16 §
Ett stöd enligt denna förordning får inte betalas ut till ett företag som
är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommis-
sionen som förklarat ett stöd olagligt och oförenligt med den inre mark-
naden.

Tillsyn
17 §
Jordbruksverket ska utöva tillsyn över lämnat stöd och över att villkor
för stödet följs.

Återbetalning och återkrav
18 §
En stödmottagare är återbetalningsskyldig om

1. den som har ansökt om eller beviljats stöd genom att lämna oriktiga

uppgifter har orsakat att stödet beviljats felaktigt eller med för högt belopp,

2. stödet av något annat skäl har beviljats felaktigt eller med för högt

belopp och mottagaren borde ha insett detta, eller

3. ett villkor för stödet inte har följts.

background image

3

SFS

2019:201

19 § Ränta enligt räntelagen (1975:635) ska betalas på det belopp som stöd-
mottagaren är återbetalningsskyldig för.

20 § Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 18 § ska Jord-
bruksverket besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet tillsammans
med ränta. Jordbruksverket får helt eller delvis sätta ned kravet eller räntan
om det finns särskilda skäl.

21 § Jordbruksverket ska vid domstolar och myndigheter och i övrigt
bevaka statens rätt mot stödmottagarna.

Underlag och redovisning
22 §
En stödmottagare är skyldig att lämna det underlag som Jordbruks-
verket behöver för att kontrollera villkoren enligt denna förordning och för
att besluta om stöd.

23 § En stödmottagare är skyldig att på begäran av Jordbruksverket lämna
det underlag som behövs för att Sverige ska kunna följa de skyldigheter som
följer av kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 eller sådana uppgifter
i övrigt som Jordbruksverket behöver för att kunna utvärdera stödet.

24 § Ett stöd som omfattar ett belopp motsvarande 60 000 euro eller mer
får endast beviljas om den sökande samtycker till att uppgifter om stödet
offentliggörs enligt kommissionens förordning (EU) nr 702/2014.

Offentliggörande, rapportering och registerföring
25 §
Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring
finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens stats-
stödsregler.

Överklagande
26 §
I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-
klagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om att inte
bevilja stöd enligt 6–11 §§ eller att inte betala ut stöd enligt 16 § får dock
inte överklagas.

Bemyndigande
27 §
Jordbruksverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna
förordning.

1. Denna förordning träder i kraft den 6 maj 2019.
2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2019.
3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som har

beviljats före utgången av 2019.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

background image

4

SFS

2019:201

Bilaga

Förteckning över grödor som berättigar till stöd

Grödkoder inom gruppen spannmål och frövall

Korn (höst)

grödkod 1

Korn (vår)

grödkod 2

Havre

grödkod 3

Vete (höst)

grödkod 4

Vete (vår)

grödkod 5

Rågvete (höst)

grödkod 7

Råg

grödkod 8

Blandsäd (stråsädesblandningar)

grödkod 12

Rågvete (vår)

grödkod 29

Gräsfrövall (ettårig)

grödkod 58

Gräsfrövall (flerårig)

grödkod 59

Klöverfrövall

grödkod 62

Grödkoder inom gruppen oljeväxter och proteingrödor

Raps (höst)

grödkod 20

Raps (vår)

grödkod 21

Rybs (höst)

grödkod 22

Rybs (vår)

grödkod 23

Ärter (ej konservärter)

grödkod 30

Konservärter

grödkod 31

Åkerbönor

grödkod 32

Bruna bönor

grödkod 35

Sojabönor

grödkod 38

Bönor övriga

grödkod 43

Grödkod inom gruppen potatis

Stärkelsepotatis

grödkod 46

Grödkod inom gruppen betor

Sockerbetor

grödkod 47