SFS 2019:202 Förordning om statliga myndigheters lokalisering

SFS2019-202.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om statliga myndigheters lokalisering

Utfärdad den 11 april 2019

Regeringen föreskriver följande.

Tillämpningsområde
1 §
Denna förordning gäller för beslut om lokalisering som fattas av för-
valtningsmyndigheter under regeringen. Förordningen ska dock inte tilläm-
pas av AP-fonderna, Fortifikationsverket, Försvarets radioanstalt, Försvars-
makten, hyres- och arrendenämnderna, Luftfartsverket, Polismyndigheten,
Regeringskansliet eller Säkerhetspolisen.

2 § Med beslut om lokalisering avses beslut som innebär att en myndighet

1. placerar sitt första fasta arbetsställe i en viss kommun, eller
2. avvecklar samtliga fasta arbetsställen i en viss kommun.

Bestämmelser i andra författningar
3 §
Bestämmelser om statliga myndigheters lokalförsörjning finns i förord-
ningen (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning.

4 § Bestämmelser om statliga myndigheters medverkan i det regionala
tillväxtarbetet finns i förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete.

Myndigheters beslut om lokalisering
5 §
En myndighets beslut om lokalisering ska fattas av myndighetens led-
ning.

6 § Innan en myndighet fattar ett sådant beslut om lokalisering som avses
i 2 § 2 ska myndigheten upprätta en konsekvensanalys.

Konsekvensanalysen kan göras inom ramen för det samråd som statliga

myndigheter enligt 20 § 5 förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete
ska genomföra när verksamhetsminskningar övervägs.

7 § Konsekvensanalysen ska innehålla en beskrivning av de verksamhets-
mässiga, ekonomiska och personella konsekvenserna av myndighetens pla-
nerade beslut samt en bedömning av de regionala konsekvenserna, inom
ramen för myndighetens ansvarsområden. Av analysen ska det också framgå
vilka alternativa möjligheter som finns att utveckla eller rationalisera myn-
dighetens befintliga verksamhet i kommunen.

SFS

2019:202

Publicerad
den

18 april 2019

background image

2

SFS

2019:202

8 § Efter att en myndighet fattat ett beslut om lokalisering ska beslutet
skickas till berörd kommun, länsstyrelse och landsting.

9 § Bestämmelserna i 6�8 §§ ska inte tillämpas på beslut som endast på-
verkar myndighetens lokalisering inom Stockholms län.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2019.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)