SFS 2019:203 Tillkännagivande av de EU-bestämmelser som livsmedelslagen (2006:804) kompletterar

SFS2019-203.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tillkännagivande

av de EU-bestämmelser som livsmedelslagen (2006:804)

kompletterar

Beslutat den 4 april 2019

Regeringen tillkännager enligt 5 § livsmedelslagen (2006:804) att följande
bestämmelser i EU:s förordningar kompletteras av livsmedelslagens
bestämmelser.

Grundförordningar som i sin helhet kompletteras av

livsmedelslagen

1. Rådets förordning (EEG) nr 315/93 av den 8 februari 1993 om fast-

ställande av gemenskapsförfaranden för främmande ämnen i livsmedel.

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2232/96 av den

28 oktober 1996 om gemenskapsregler för aromämnen som används eller är
avsedda att användas i eller på livsmedel.

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2065/2003 av den

10 november 2003 om rökaromer som används eller är avsedda att användas
i eller på livsmedel.

4. Kommissionens förordning (EG) nr 136/2004 av den 22 januari 2004

om veterinärkontroller av produkter från tredje land vid gemenskapens gräns-
kontrollstationer.

5. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004 av den

27 oktober 2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med
livsmedel och om upphävande av direktiven 80/590/EEG och 89/109/EEG.

6. Kommissionens förordning (EG) nr 37/2005 av den 12 januari 2005 om

övervakning av temperatur i utrymmen för transport, förvaring och lagring av
djupfrysta livsmedel.

7. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 av den

20 december 2006 om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa
andra ämnen i livsmedel.

8. Rådets förordning (EG) nr 733/2008 av den 15 juli 2008 om villkoren

för import av jordbruksprodukter med ursprung i tredjeland efter olyckan
vid kärnkraftverket i Tjernobyl.

9. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1332/2008 av den

16 december 2008 om livsmedelsenzymer och om ändring av rådets direktiv
83/417/EEG, rådets förordning (EG) nr 1493/1999, direktiv 2000/13/EG,
rådets direktiv 2001/112/EG samt förordning (EG) nr 258/97.

10. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den

16 december 2008 om livsmedelstillsatser.

11. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 av den

16 december 2008 om aromer och vissa livsmedelsingredienser med arom-
givande egenskaper för användning i och på livsmedel och om ändring av

SFS

2019:203

Publicera

t

den

18 april 2019

background image

2

SFS

2019:203

rådets förordning (EEG) nr 1601/91, förordningarna (EG) nr 2232/96 och
(EG) nr 110/2008 samt direktiv 2000/13/EG.

12. Kommissionens förordning (EG) nr 953/2009 av den 13 oktober 2009

om ämnen som för särskilda näringsändamål får tillsättas i livsmedel för
särskilda näringsändamål.

13. Kommissionens förordning (EU) nr 115/2010 av den 9 februari 2010

om fastställande av villkoren för användning av aktiverad aluminiumoxid
för att avlägsna fluorid från mineralvatten och källvatten.

14. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 av den

25 oktober 2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsu-
menterna, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar
(EG) nr 1924/2006 och (EG) nr 1925/2006 samt om upphävande av kommis-
sionens direktiv 87/250/EEG, rådets direktiv 90/496/EEG, kommissionens
direktiv 1999/10/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG, kom-
missionens direktiv 2002/67/EG och 2008/5/EG samt kommissionens för-
ordning (EG) nr 608/2004.

15. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 av den

12 juni 2013 om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn, livsmedel för
speciella medicinska ändamål och komplett kostersättning för viktkontroll
och om upphävande av rådets direktiv 92/52/EEG, kommissionens direktiv
96/8/EG, 1999/21/EG, 2006/125/EG och 2006/141/EG, Europaparlamentets
och rådets direktiv 2009/39/EG och kommissionens förordningar (EG)
nr 41/2009 och (EG) nr 953/2009.

16. Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 743/2013 av den

31 juli 2013 om skyddsåtgärder rörande import av musslor från Turkiet av-
sedda att användas som livsmedel.

17. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 av den

25 november 2015 om nya livsmedel och om ändring av Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 och upphävande av Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 och kommissionens för-
ordning (EG) nr 1852/2001.

Grundförordningar inom området för EU:s gemensamma

jordbrukspolitik eller EU:s gemensamma fiskeripolitik som

kompletteras av livsmedelslagen i de delar de innehåller

bestämmelser om förbud eller villkor för handhavande eller

utsläppande på marknaden av livsmedel

18. Rådets förordning (EEG) nr 2136/89 av den 21 juni 1989 om gemen-

samma marknadsnormer för konserverade sardiner.

19. Rådets förordning (EEG) nr 1536/92 av den 9 juni 1992 om gemen-

samma marknadsnormer för konserverad tonfisk och bonit.

20. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 av den

15 januari 2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av,
samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker, samt om upp-
hävande av rådets förordning (EEG) nr 1576/89, i den mån bestämmelserna
inte kompletteras av lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteck-
ningar på jordbruksprodukter och livsmedel.

21. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den

17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jord-
bruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG)
nr 992/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007, när
det gäller

background image

3

SFS

2019:203

– mjölk och mjölkprodukter, bredbara fetter, olivolja och olja av oliv-

restprodukter, produkter från sektorerna för ägg och fjäderfäkött samt
normer för saluföring av kött och kött av nötkreatur som är yngre än tolv
månader, och

– vin, i den mån bestämmelserna inte kompletteras av lagen (2009:1424)

om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel.

22. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 av den

11 december 2013 om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri-
och vattenbruksprodukter, om ändring av rådets förordningar (EG)
nr 1184/2006 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förord-
ning (EG) nr 104/2000.

23. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 251/2014 av den

26 februari 2014 om definition, beskrivning, presentation och märkning av,
samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter och
om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1601/91, i den mån bestäm-
melserna inte kompletteras av lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade
beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel.

Grundförordningar som kompletteras av livsmedelslagen i de

delar de innehåller bestämmelser om livsmedel eller

livsmedelskontroll

24. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 av den

17 juli 2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering
av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om
upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97.

25. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den

28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning,
om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om
förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet.

26. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den

22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder.

27. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 av den

22 september 2003 om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade
organismer och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är fram-
ställda av genetiskt modifierade organismer och om ändring av direktiv
2001/18/EG.

28. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den

29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efter-
levnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om
djurhälsa och djurskydd.

29. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den

23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på
livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om
ändring av rådets direktiv 91/414/EEG.

30. Rådets förordning (Euratom) 2016/52 av den 15 januari 2016 om

gränsvärden för radioaktiva ämnen i livsmedel och foder efter en kärn-
energiolycka eller annan radiologisk nödsituation och om upphävande av
rådets förordning (Euratom) nr 3954/87 och kommissionens förordningar
(Euratom) nr 944/89 och (Euratom) nr 770/90.

background image

4

SFS

2019:203

Grundförordningar som kompletteras av livsmedelslagen i de

delar som anges i det följande

31. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den

22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll
och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati, när
det gäller

– artikel 2, i de delar som faller inom tillämpningsområdet för livsmedels-

lagen,

– artikel 6, i de delar som gäller åtgärder efter testning som utförs på

slakteri och som avser kvarhållande i avvaktan på negativt provsvar av varor
som är avsedda att användas som livsmedel,

– artikel 8, i de delar som faller inom tillämpningsområdet för livsmedels-

lagen,

– artikel 9, i de delar som faller inom tillämpningsområdet för livsmedels-

lagen, och

– artikel 16, i de delar som faller inom tillämpningsområdet för livsmedels-

lagen.

32. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 av den

17 november 2003 om bekämpning av salmonella och vissa andra livs-
medelsburna zoonotiska smittämnen, när det gäller

– artikel 3.2, artikel 5.4 c och artikel 7, i de delar som gäller kontroll-

program i fråga om bearbetning och beredning av livsmedel av animaliskt
ursprung, och

– artikel 12, i den del bestämmelsen gäller laboratorier som utför prover

inom ramen för kontrollprogram i fråga om bearbetning och beredning av
livsmedel av animaliskt ursprung.

33. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den

29 april 2004 om livsmedelshygien, utom när det gäller

– del A, punkt 3 a och 3 b i bilaga I,
– del A, punkt 4 a i bilaga I, i den del bestämmelsen gäller foder,
– del A, punkt 4 h och 4 j i bilaga I,
– del A, punkt 5 h i bilaga I,
– del A, punkt 8 a och 8 b i bilaga I, och
– kapitel VI, punkt 4 i bilaga II, i de delar bestämmelsen faller utanför

tillämpningsområdet för livsmedelslagen.

34. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den

29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av
animaliskt ursprung, utom när det gäller

– avsnitt II, punkt 2 f i bilaga II,
– avsnitt I, kapitel I, punkterna 1 och 2 i bilaga III,
– avsnitt I, kapitel II, punkt 1 a andra meningen, 1 b och 1 c första

meningen i bilaga III,

– avsnitt I, kapitel IV, punkterna 1 och 6 i bilaga III,
– avsnitt II, kapitel I, punkterna 1 och 2 i bilaga III,
– avsnitt II, kapitel IV, punkt 2 i bilaga III, i den del bestämmelsen gäller

instruktioner om djurskydd,

– avsnitt II, kapitel IV, punkt 4 i bilaga III,
– avsnitt IV, kapitel II, punkt 4 a, fjärde stycket i bilaga III, i den del bestäm-

melsen avser utförande av officiella kontroller vid den tekniska anläggningen,
och

– avsnitt IX, kapitel I, I, punkterna 1, 2 och 5 i bilaga III.
35. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den

29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet

background image

5

SFS

2019:203

av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att
användas som livsmedel, utom när det gäller

– artikel 4, i de delar som faller inom andra lagars tillämpningsområde,
– artikel 5.1 c och 5.3 d,
– artikel 5.1 e och 5.1 f, i de delar som faller inom andra lagars tillämp-

ningsområde,

– avsnitt I, kapitel I, punkt 1 i bilaga I, i de delar bestämmelsen gäller ani-

maliska biprodukter,

– avsnitt I, kapitel II, B, punkt 2 a, C, F, punkt 1 samt E, i de delar som

gäller animaliska biprodukter, i bilaga I,

– avsnitt II, kapitel I, punkt 2, i den del bestämmelsen gäller djurskydd,

och punkt 4 i bilaga I,

– avsnitt II, kapitel IV i bilaga I,
– avsnitt III, kapitel I, punkt 2 i bilaga I, i den del bestämmelsen gäller

djurskydd,

– avsnitt III, kapitel II, punkt 2 a i bilaga I, i den del bestämmelsen gäller

djurskydd,

– avsnitt IV, kapitel IV, A, punkt 4 b i bilaga I, i den del bestämmelsen

gäller djurskydd,

– avsnitt IV, kapitel V, A, punkt 4 b i bilaga I, i den del bestämmelsen

gäller djurskydd,

– avsnitt IV, kapitel VII, A, punkt 3 b i bilaga I, i den del bestämmelsen

gäller djurskydd, och

– kapitel I, punkterna 1 och 2 i bilaga IV, i de delar kontrollen avser annat

än tillstånd enligt avsnitt IX, kapitel I, I, punkt 3 i bilaga III till Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004.

36. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 av den

20 december 2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livs-
medel, utom när det gäller näringspåståenden och kommersiella medde-
landen i form av reklam.

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (2014:1526) om de EU-

bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen (2006:804).

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

;