SFS 2019:204 Förordning om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

SFS2019-204.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1999:716) om mätning,

beräkning och rapportering av överförd el

Utfärdad den 18 april 2019

Regeringen föreskriver att 6 c och 16 §§ förordningen (1999:716) om mätning,
beräkning och rapportering av överförd el ska ha följande lydelse.

6 c §1 I fråga om elanvändare som enligt 3 kap. 11 § andra stycket 1 ellagen
(1997:857) har ingått ett avtal om leverans av el som förutsätter att den över-
förda elen ska mätas varje timme, ska mätning i uttagspunkten göras med re-
gistrering per timme. Mätresultaten för uttagspunkten ska rapporteras enligt
9 § 3.

16 §2 Mätresultatet i en uttagspunkt som ingår i en förbrukningsprofil ska
rapporteras per månad och avse mätvärden registrerade under högst en kalender-
månad.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Magnus Corell
(Infrastrukturdepartementet)

1 Senaste lydelse 2017:198.

2 Senaste lydelse 2017:198.

SFS

2019:204

Publicerad
den

25 april 2019