SFS 2019:205 Lag om avtal om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna

SFS2019-205.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om avtal om social trygghet mellan Sverige och

Filippinerna

Utfärdad den 18 april 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § Det avtal om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna som
undertecknades i Stockholm den 15 oktober 2015 ska gälla som lag här i
landet. Avtalets innehåll framgår av en bilaga till denna lag.

2 § Vid tillämpning av avtalet ska avgiften för sjukersättning och aktivi-
tetsersättning bestämmas till den procentsats av sjukförsäkringsavgiften en-
ligt socialavgiftslagen (2000:980) som beräknas motsvara den andel av
denna avgift som finansierar sjukersättning och aktivitetsersättning.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

ANNIKA STRANDH�LL
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2018/19:55, bet. 2018/19:SfU23, rskr. 2018/19:178.

SFS

2019:205

Publicerad
den

25 april 2019

background image

2

SFS

Bilaga

AVTAL OM SOCIAL
TRYGGHET MELLAN
KONUNGARIKET SVERIGE
OCH REPUBLIKEN
FILIPPINERNA

AGREEMENT ON SOCIAL
SECURITY BETWEEN THE
KINGDOM OF SWEDEN
AND THE REPUBLIC OF
THE PHILIPPINES

Konungariket Sveriges regering

och Republiken Filippinernas rege-
ring, som önskar reglera sina inbör-
des relationer inom området för
social trygghet, som har beslutat att
ingå ett avtal i detta syfte, har
kommit överens om följande.

The Government of the Kingdom

of Sweden and the Government of
the Republic of the Philippines,
being desirous of regulating their
mutual relations in the field of social
security, have decided to conclude
an agreement for this purpose, and
have agreed as follows:

AVDELNING I

PART I

ALLM�NNA

BEST�MMELSER

GENERAL PROVISIONS

Artikel 1

Article 1

Definitioner

Definitions

1. I detta avtal avses med:

1. For the purposes of this

Agreement:

a) avtalsslutande stat:

Republiken Filippinerna nedan
kallat Filippinerna eller Konunga-
riket Sverige nedan kallat Sverige,

(a) "Contracting State" means the

Republic of the Philippines herein-
after referred to as the Philippines or
the Kingdom of Sweden hereinafter
referred to as Sweden;

b) förmån: med avseende på en

avtalsslutande stat, varje förmån
som finns i den lagstiftning som
avses i artikel 2,

(b) "benefit" means, as regards a

Contracting State, any of the bene-
fits specified in the legislation
referred to in Article 2;

c) behörig

myndighet:

för

Filippinernas del, ordförande och
exekutiv chef för Sociala trygghets-
systemet och ordförande och chef
för Statsanställdas försäkrings-
system och för Sveriges del, rege-
ringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer,

(c) "competent authority" means,

as regards the Philippines, the
President and Chief Executive
Officer of the Social Security
System and the President and
General Manager of the Government
Service Insurance System; and, as
regards Sweden, the Government or
the authority nominated by the
Government;

d) behörig

institution:

för

Filippinernas del, Sociala trygghets-
systemet och Statsanställdas försäk-
ringssystem och för Sveriges del,

(d) "competent

institution"

means, as regards the Philippines,
the Social Security System and the
Government Service Insurance

2019:205

background image

3

SFS

den myndighet som ansvarar för
tillämpningen av den lagstiftning
som anges i artikel 2,

System; and, as regards Sweden, the
authority responsible for the im-
plementation of the legislation
specified in Article 2;

e) förmånsgrundande period: med

avseende på en avtalsslutande stat,
en avgiftsperiod, försäkringsperiod
eller bosättningsperiod som tilläm-
pas för att förvärva rätt till en förmån
enligt den avtalsslutande statens
lagstiftning,

(e) "creditable period" means, as

regards a Contracting State, a period
of contributions, insurance or resi-
dence used to acquire the right to a
benefit under the legislation of that
Contracting State;

f) lagstiftning: med avseende på

en avtalsslutande stat, de lagar och
andra bestämmelser som anges i
artikel 2 för den avtalsslutande
staten.

(f) "legislation" means, as regards

a Contracting State, the laws and
regulations specified in Article 2
with respect to that Contracting
State.

2. Termer och uttryck som inte

definieras i denna artikel ska ges den
innebörd som de har i den tillämp-
liga lagstiftningen.

2. Any term not defined in this

Article has the meaning assigned to
it in the applicable legislation.

Artikel 2

Article 2

Lagstiftning på vilken avtalet ska

tillämpas

Legislation to Which the Agreement

Applies

1. Detta avtal ska tillämpas på

följande lagstiftning:

1. This Agreement shall apply to

the following legislation;

a) i fråga om Filippinerna:

(a) with respect to the Philippines:

i) socialförsäkringslagen

med

föreskrifter till denna i den mån de
avser förmåner vid ålderspension,
invaliditet och dödsfall,

(i) the Social Security Law and

the regulations made thereunder as
they relate to retirement, disability
and death benefits;

ii) försäkringslagen för stats-

anställda med föreskrifter till denna
i den mån de avser förmåner vid
ålderspension, invaliditet och döds-
fall samt efterlevandeförmåner,

(ii) the

Government

Service

Insurance Act and the regulations
made thereunder as they relate to
retirement, disability, death and sur-
vivorship benefits;

iii) lagen om flyttbarhet i den mån

den avser sammanläggning av
arbetstagares

förmånsgrundande

tjänster eller avgifter enligt de lagar
som anges i led i och ii i denna
punkt, och

(iii) the Portability Law as it

relates to totalizing the workers�"
creditable services or contributions
under the laws specified in (i) and
(ii) of this subparagraph; and

iv) lagen om anställdas ersättning

och statlig försäkringskassa, i dess
ändrade lydelse, i den mån den avser
arbetsrelaterad skada, sjukdom eller
dödsfall.

(iv) the Employees�" Compensa-

tion and State Insurance Fund Law,
as amended, as it relates to work-
related injury, sickness and death.

2019:205

background image

4

SFS

b) i fråga om Sverige:

(b) with respect to Sweden:

i) lagstiftningen om sjukersätt-

ning och aktivitetsersättning,

(i) the legislation on sickness

compensation and activity com-
pensation;

ii) lagstiftningen om inkomst-

grundade

ålderspensioner

och

garantipensioner,

(ii) the legislation on income-

based

old-age

pensions

and

guarantee pensions;

iii) lagstiftningen om efterlev-

andepensioner och efterlevandestöd,

(iii) the legislation on survivors'

pensions and surviving children's
allowance;

iv) lagstiftningen om olycksfall i

arbetet och arbetsrelaterade sjuk-
domar, och

(iv) the legislation on accidents at

work and occupational diseases; and

v) lagstiftningen om sociala av-

gifter med avseende på den lag-
stiftning som anges i led i�iv i denna
punkt.

(v) the legislation on the social

security contributions as regards the
legislation specified in (i) to (iv) of
this subparagraph.

2. Om inte annat följer av punkt 3

i denna artikel ska detta avtal också
tillämpas på lagar och andra bestäm-
melser som ändrar, utgör tillägg till,
sammanför eller ersätter den lag-
stiftning som anges i punkt 1 i denna
artikel.

2. Subject to paragraph 3 of this

Article, this Agreement shall also
apply to laws and regulations which
amend, supplement, consolidate or
supersede the legislation specified in
paragraph 1 of this Article.

3. Detta avtal ska vidare tillämpas

på lagar och andra bestämmelser
som utvidgar en avtalsslutande stats
lagstiftning till nya grupper av för-
månstagare eller nya förmåner,
såvida inte denna avtalsslutande stat
har framfört invändning mot detta
till den andra avtalsslutande staten
senast sex månader efter det att
sådana lagar och andra bestämmel-
ser har trätt i kraft.

3. This Agreement shall further

apply to laws and regulations which
extend the legislation of a Con-
tracting State to new categories of
beneficiaries or to new benefits
unless an objection on the part of
that Contracting State has been
communicated to the other Con-
tracting State not later than six
months following the entry into
force of such laws and regulations.

4. Detta avtal ska inte tillämpas på

lagstiftning som inför en ny social-
försäkringsgren, såvida inte de av-
talsslutande staternas behöriga myn-
digheter kommer överens om en
sådan tillämpning.

4. This Agreement shall not apply

to legislation that establishes a new
social security branch, unless the
competent authorities of the Con-
tracting States agree on this
application.

Artikel 3

Article 3

Personer som omfattas av avtalet

Persons to Whom the Agreement

Applies

Detta avtal ska tillämpas på varje

person som omfattas av eller har
omfattats

av

lagstiftningen

i

Filippinerna eller Sverige och andra

This Agreement shall apply to any

person who is or who has been
subject to the legislation of the
Philippines or Sweden, and to other

2019:205

background image

5

SFS

personer i den mån de härleder
rättigheter från en sådan person.

persons who derive rights from such
a person.

Artikel 4

Article 4

Likabehandling

Equality of Treatment

Om inte annat följer av detta avtal

ska, vid tillämpning av en avtals-
slutande stats lagstiftning, de per-
soner som avses i artikel 3 likabe-
handlas med den avtalsslutande
statens egna medborgare.

Unless otherwise provided in this

Agreement, in applying the legisla-
tion of a Contracting State, the
persons specified in Article 3 shall
receive equal treatment with na-
tionals of that Contracting State.

Artikel 5

Article 5

Export av förmåner

Export of Benefits

1. Om inte annat följer av detta

avtal ska förmåner som kan betalas
ut enligt en avtalsslutande stats lag-
stiftning till en person som avses i
artikel 3, inklusive förmåner som
förvärvats med stöd av detta avtal,
inte minskas, ändras, dras in, åter-
kallas eller förklaras förverkade en-
bart av det skälet att personen är bo-
satt inom den andra avtalsslutande
statens territorium, och dessa för-
måner ska betalas ut när den per-
sonen vistas eller är bosatt inom den
andra avtalsslutande statens terri-
torium.

1. Unless otherwise provided in

this Agreement, benefits payable
under the legislation of a Contrac-
ting State to any person described in
Article 3, including benefits acquir-
ed by virtue of this Agreement, shall
not be subject to any reduction,
modification, suspension, cancella-
tion or confiscation by reason only
of the fact that the person resides in
the territory of the other Contracting
State, and these benefits shall be
paid when that person stays or
resides in the territory of the other
Contracting State.

2. Förmåner som betalas ut enligt

detta avtal ska också betalas ut när
en förmånsberättigad person vistas
eller är bosatt inom en tredje stats
territorium.

2. Benefits payable under this

Agreement shall also be paid when a
person eligible for such a benefit,
stays or resides in the territory of a
third state.

3. Bestämmelserna i punkterna 1

och 2 ska inte tillämpas på följande
förmåner med avseende på Sverige:

3. The provisions of paragraphs 1

and 2 shall not apply to the following
benefits as regards Sweden:

a) sjukersättning i form av garan-

tiersättning eller aktivitetsersättning
i form av garantiersättning,

(a) sickness compensation in the

form of guarantee compensation or
activity compensation in the form of
guarantee compensation; and

b) garantipensioner och efterlev-

andestöd.

(b) guarantee pensions and sur-

viving children's allowance.

2019:205

background image

6

SFS

AVDELNING II

PART II

BEST�MMELSER OM

TILL�MPLIG

LAGSTIFTNING

PROVISIONS CONCERNING

THE APPLICABLE

LEGISLATION

Artikel 6

Article 6

Allmänna bestämmelser

General Provisions

Om inte annat följer av detta avtal

ska en anställd eller en egenföre-
tagare som arbetar inom en av de av-
talsslutande staternas territorium,
när det gäller det arbetet, enbart om-
fattas av lagstiftningen i denna av-
talsslutande stat.

Unless otherwise provided in this

Agreement, an employed person or a
self-employed person who works in
the territory of a Contracting State
shall, in respect of that work, be
subject only to the legislation of that
Contracting State.

Artikel 7

Article 7

Utsändning

Detachments

1. En person som normalt arbetar

som anställd inom en avtalsslutande
stats territorium för en arbetsgivare
som normalt bedriver verksamhet
där och som sänds ut av den arbets-
givaren till den andra avtalsslutande
staten för att arbeta för den arbets-
givarens räkning, ska fortfarande
omfattas av den förstnämnda avtals-
slutande statens lagstiftning, förut-
satt att detta arbete inte förväntas
överstiga 24 månader och att per-
sonen inte sänds ut för att ersätta en
annan utsänd person.

1. A person who normally pursues

an activity as an employed person in
the territory of a Contracting State
on behalf of an employer who nor-
mally carries out its activities there
and who is sent by that employer to
the other Contracting State to per-
form work on that employer�"s be-
half, shall remain subject to the legi-
slation of the former Contracting
State, provided that the anticipated
duration of such work does not
exceed 24 months, and that person is
not sent to replace another detached
person.

2. Om det arbete som avses i

punkt 1 fortsätter efter 24 månader
får de behöriga institutionerna i de
båda avtalsslutande staterna före ut-
gången av den första 24-månaders-
perioden komma överens om att den
utsände under ytterligare högst 24
månader ska fortsätta omfattas av
lagstiftningen i den förstnämnda av-
talsslutande staten, förutsatt att en
sådan förlängning begärs gemen-
samt av arbetstagaren och arbets-
givaren.

2. If the work referred to in

paragraph 1 continues beyond 24
months, the competent institutions
of both Contracting States may
agree, before the end of the first
period of 24 months that the em-
ployee, for a further period of not
more than 24 months, shall remain
subject to the legislation of the first
Contracting State, provided that
such extension is requested jointly
by the employee and the employer.

2019:205

background image

7

SFS

Artikel 8

Article 8

Resande personal

Travelling Personnel

1. En person som är anställd på ett

fartyg ska omfattas av lagstiftningen
i den avtalsslutande stat vars flagga
fartyget för.

1. A person who works as an

employee onboard a ship that flies
the flag of a Contracting State, shall
be subject to the legislation of that
Contracting State.

2. En person som är anställd hos

en arbetsgivare med säte i en avtals-
slutande stat på ett flygplan i inter-
nationell trafik ska omfattas av lag-
stiftningen i den avtalsslutande stat
där arbetsgivaren har sitt säte.

2. A person being employed by an

employer with a registered office in
one Contracting State on an aircraft
flying in international traffic, shall
be subject to the legislation of the
Contracting State in whose territory
the employer has its registered
office.

Artikel 9

Article 9

Personer som är statligt anställda,

lokalanställda i statlig tjänst och

medlemmar av diplomatiska

beskickningar och konsulat

Persons Engaged in Government

Employment, Locally Engaged

Government Employees and

Members of Diplomatic Missions

and Consular Post

1. En statligt anställd person som

inte omfattas av punkt 3 i denna ar-
tikel och som är utsänd för att arbeta
inom den andra avtalsslutande sta-
tens territorium, ska enbart omfattas
av den förstnämnda avtalsslutande
statens lagstiftning.

1. A person being employed by

the government, to whom paragraph
3 of this Article does not apply and
who is sent to work in the territory of
the other Contracting State, is sub-
ject only to the legislation of the first
Contracting State.

2. En person som är lokalanställd

inom den ena avtalsslutande statens
territorium i statlig tjänst för den
andra avtalsslutande staten ska, när
det gäller den anställningen, om-
fattas av den förstnämnda avtals-
slutande statens lagstiftning.

2. A person who is locally en-

gaged in the territory of a Contract-
ing State in government employ-
ment for the other Contracting State
shall, in respect of that employment,
be subject to the legislation of the
first Contracting State.

3. Detta avtal ska inte påverka

bestämmelserna i Wienkonvention-
en om diplomatiska förbindelser av
den 18 april 1961 eller Wienkonven-
tionen om konsulära förbindelser av
den 24 april 1963.

3. This Agreement shall not affect

the provisions of the Vienna Con-
vention on Diplomatic Relations of
April 18, 1961, or the Vienna Con-
vention on Consular Relations of
April 24, 1963.

Artikel 10

Article 10

Medföljande make och barn

Accompanying Spouse and

Children

En medföljande make och barn till

en person som arbetar inom en

The accompanying spouse or

children of a person who works in

2019:205

background image

8

SFS

avtalsslutande stats territorium och
som omfattas av lagstiftningen i den
andra avtalsslutande staten i enlighet
med artikel 7 eller artikel 9.1 ska
omfattas av den sistnämnda statens
lagstiftning, såvida de inte själva
förvärvsarbetar inom den först-
nämnda avtalsslutande statens terri-
torium.

the territory of one Contracting State
and who is subject to the legislation
of the other Contracting State in
accordance with Article 7 or para-
graph 1 of Article 9, shall be subject
to the legislation of the latter Con-
tracting State unless they are them-
selves gainfully occupied in the
territory of the first Contracting
State.

Artikel 11

Article 11

Undantag från obligatoriska

socialavgifter i Filippinerna

Exceptions to Mandatory Social

Security Contributions in the

Philippines

För en person som enligt artik-

larna 7�10 och 12 i detta avtal ska
omfattas av den svenska lagstift-
ningen, ska det inte vara obligato-
riskt att betala socialavgifter i
Filippinerna när det gäller tillämplig
lagstiftning om sjukdom och moder-
skap.

For a person who will be subject

to the Swedish legislation in accor-
dance with Articles 7 to 10 and 12 of
this Agreement, it shall not be
mandatory to pay social security
contributions in the Philippines in
relation to the applicable legislation
concerning sickness and maternity.

Artikel 12

Article 12

Undantag

Exceptions

De avtalsslutande staternas be-

höriga myndigheter eller behöriga
institutioner får komma överens om
att göra undantag från bestämmel-
serna i artiklarna 6�10 för vissa
personer eller grupper av personer.

The competent authorities or the

competent institutions of the Con-
tracting States may, by common
agreement, make exceptions to the
provisions of Article 6 to Article 10
with respect to any person or cate-
gories of persons.

AVDELNING III

PART III

BEST�MMELSER OM

F�RM�&NER

PROVISIONS CONCERNING

BENEFITS

KAPITEL 1

CHAPTER 1

ALLM�NNA

BEST�MMELSER

GENERAL PROVISIONS

Artikel 13

Article 13

Sammanläggning av

förmånsgrundande perioder

Totalization of Creditable Periods

1. Om inte annat följer av detta

avtal ska, om en person har fullgjort
förmånsgrundande perioder i enlig-
het med lagstiftningen i de båda

1. Unless otherwise provided in

this Agreement, if a person has com-
pleted creditable periods according
to the legislation of both Contracting

2019:205

background image

9

SFS

avtalsslutande staterna, dessa perio-
der vid behov läggas samman för
rätten till en förmån, förutsatt att de
inte sammanfaller.

States, these periods shall be to-
talized, if necessary, for the en-
titlement to a benefit, insofar as they
do not coincide.

2. Om en person efter samman-

läggning av förmånsgrundande pe-
rioder enligt punkt 1 i denna artikel
inte är berättigad till en förmån en-
ligt en avtalsslutande stats lagstift-
ning, ska denna persons rätt till för-
mån bestämmas genom samman-
läggning av dessa perioder och så-
dana förmånsgrundande perioder
som har fullgjorts enligt lagstiftning-
en i ett tredje land med vilket båda
de avtalsslutande staterna har ingått
avtal om social trygghet, eller mot-
svarande samordningsinstrument för
social trygghet, som medger sam-
manläggning av perioder för den
personen.

2. If a person is not eligible for a

benefit on the basis of the creditable
periods under the legislation of the
Contracting States, totalized as pro-
vided in paragraph 1 of this Article,
the eligibility of that person for that
benefit shall be determined by
totalizing these periods and credit-
able periods completed under the
legislation of a third State, with
which both Contracting States are
bound by social security agreements
or equivalent coordination instru-
ments on social security which
provide for the totalization of
periods for that person.

Artikel 14

Article 14

Beräkning av förmåner

Calculation of Benefits

Detta avtal ska inte hindra till-

lämpning av lagstiftning om för-
måner som är mer fördelaktiga för
en person som omfattas av artikel 3 i
detta avtal.

This Agreement shall not prevent

the application of legislation on
benefits that is more favorable to a
person covered under Article 3 of
this Agreement.

KAPITEL 2

CHAPTER 2

F�RM�&NER ENLIGT

LAGSTIFTNINGEN I

FILIPPINERNA

BENEFITS UNDER THE

LEGISLATION OF THE

PHILIPPINES

Artikel 15

Article 15

Beräkning av det förmånsbelopp

som ska betalas ut

Calculating the Amount of Benefit

Payable

1. Bestämmelserna om samman-

läggning i kapitel 1 ska inte tilläm-
pas om den sammanlagda totala var-
aktigheten av förmånsgrundande pe-
rioder för en person enligt dess lag-
stiftning är kortare än 12 månader.

1. The provisions on totalization

of Chapter 1 shall not be applied if
the total duration of creditable
periods accumulated by a person
under its legislation is less than 12
months.

2. Om en person inte är berättigad

till utbetalning av en förmån enbart
på grund av de förmånsgrundande
perioderna enligt lagstiftningen i
Filippinerna, men är berättigad till

2. If a person is not entitled to the

payment of a benefit solely on the
basis of the creditable periods under
the legislation of the Philippines, but
is entitled to the payment of that

2019:205

background image

10

SFS

utbetalning av den förmånen genom
tillämpning av bestämmelserna om
sammanläggning i kapitel 1, ska den
behöriga institutionen i Filippinerna
beräkna det förmånsbelopp som ska
betalas ut på följande sätt:

benefit through the application of the
totalization provisions of Chapter 1,
the competent institution of the
Philippines shall calculate the
amount of benefit payable to that
person in the following manner:

a) Institutionen ska först bestäm-

ma det teoretiska förmånsbelopp
som ska betalas ut enligt lagstift-
ningen i Filippinerna enbart på
grund av de förmånsgrundande pe-
rioder som minst krävs enligt den
lagstiftningen.

(a) it shall first determine the

amount of the theoretical benefit
which would be payable under the
legislation of the Philippines solely
on the basis of the minimum credi-
table periods required under that
legislation;

b) Därefter ska institutionen mul-

tiplicera den teoretiska förmånen
med det förhållande som de för-
månsgrundande perioder som fak-
tiskt fullgjorts enligt lagstiftningen i
Filippinerna motsvarar i relation till
de förmånsgrundande perioder som
minst krävs enligt den lagstift-
ningen.

(b) it shall then multiply the

theoretical benefit by the ratio that
the creditable periods actually
completed under the legislation of
the Philippines represent in relation
to the minimum creditable periods
required under that legislation.

KAPITEL 3

CHAPTER 3

F�RM�&NER ENLIGT

LAGSTIFTNINGEN I

SVERIGE

BENEFITS UNDER THE

LEGISLATION OF SWEDEN

Artikel 16

Article 16

Beräkning av det förmånsbelopp

som ska betalas ut

Calculating the Amount of Benefit

Payable

1. Bestämmelserna om samman-

läggning i kapitel 1 ska inte tilläm-
pas på grundkravet på tre års bosätt-
ning i Sverige för rätt till garantipen-
sion, sjukersättning i form av garan-
tiersättning eller aktivitetsersättning
i form av garantiersättning.

1. The provisions on totalization

of Chapter 1 shall not apply to the
basic requirement of three years of
residence in Sweden for entitlement
to a guarantee pension, to a sickness
compensation in the form of
guarantee compensation or to an
activity compensation in the form of
guarantee compensation.

2. Vid fastställande av rätten till

sjukersättning eller aktivitetsersätt-
ning ska en förmånsgrundande pe-
riod enligt filippinsk lagstiftning
anses som försäkring enligt svensk
lagstiftning.

2. When establishing the entitle-

ment to sickness compensation or
activity compensation, a creditable
period under Philippine legislation
shall be considered as coverage
under Swedish legislation.

2019:205

background image

11

SFS

3. Vid beräkning av inkomstrela-

terad sjukersättning eller inkomst-
relaterad aktivitetsersättning ska
endast inkomst intjänad under den
tid då svensk lagstiftning var
tillämplig beaktas.

3. When calculating the amount

of income-related sickness compen-
sation or income-related activity
compensation, only income earned
during periods when Swedish legi-
slation was applicable shall be taken
into account.

4. Vid beräkning av den inkomst-

grundade ålderspension i form av
tilläggspension som ska betalas ut i
enlighet med bestämmelserna i
kapitel 1, ska enbart förmånsgrund-
ande perioder som fullgjorts enligt
svensk lagstiftning beaktas.

4. When calculating the amount

of the income-based pension in the
form of supplementary pension to be
paid in accordance with the pro-
visions of Chapter 1, only creditable
periods completed under Swedish
legislation, shall be taken into
account.

AVDELNING IV

PART IV

ADMINISTRATIVA OCH

�VRIGA BEST�MMELSER

ADMINISTRATIVE AND

MISCELLANEOUS

PROVISIONS

Artikel 17

Article 17

Tillämpningsöverenskommelse

Administrative Arrangement

1. De avtalsslutande staternas be-

höriga myndigheter ska ingå en
tillämpningsöverenskommelse

i

vilken de åtgärder som är nöd-
vändiga för att tillämpa detta avtal
fastställs.

1. The competent authorities of

the Contracting States shall con-
clude an administrative arrangement
that sets out the measures necessary
for the application of this Agree-
ment.

2. Förbindelseorganen i de av-

talsslutande staterna ska anges i
tillämpningsöverenskommelsen.

2. The liaison agencies of the

Contracting

States

shall

be

designated in that arrangement.

Artikel 18

Article 18

Informationsutbyte och ömsesidigt

bistånd

Exchange of Information and

Mutual Assistance

1. Vid tillämpningen av detta av-

tal ska de behöriga myndigheterna
och de behöriga institutionerna

1. For the application of this

Agreement, the competent authori-
ties and competent institutions shall:

a) i den utsträckning det är tillåtet

enligt tillämplig lagstiftning, ge var-
andra all information som är nöd-
vändig för att tillämpa detta avtal,

(a) to the extent permitted by the

legislation which they administer,
communicate to each other any in-
formation necessary for the appli-
cation of this Agreement;

b) bistå varandra för att fastställa

rätt till förmåner och förmånsbelopp
enligt detta avtal eller med stöd av

(b) lend their good offices and

furnish assistance to one another for
the

purpose

of

determining

2019:205

background image

12

SFS

lagstiftning på vilken detta avtal är
tillämplig, på samma sätt som om
det gällde tillämpningen av den egna
lagstiftningen,

eligibility for, or the amount of, any
benefit under this Agreement, or
under the legislation to which this
Agreement applies, as if the matter
involved the application of their own
legislation;

c) så snart som möjligt informera

varandra om vilka åtgärder som har
vidtagits för att tillämpa detta avtal
och om ändringar i respektive stats
lagstiftning som kan påverka
tillämpningen av detta avtal.

(c) communicate to each other, as

soon as possible, all information
about the measures taken by them
for the application of this Agreement
or about changes in their respective
legislation in so far as these changes
affect the application of this
Agreement.

2. Det bistånd som avses i punkt

1 b ska ges utan kostnad om inte
annat följer av bestämmelser om
ersättning för vissa slag av kostnader
i den tillämpningsöverenskommelse
som ska ingås i enlighet med
artikel 17.

2. The assistance referred to in

subparagraph 1 (b) shall be provided
free of charge, subject to any pro-
vision contained in the Admini-
strative Arrangement concluded
pursuant to Article 17 for the reim-
bursement of certain types of
expenses.

3. De behöriga institutionerna ska

årligen utbyta statistik, vilken ska
specificeras i tillämpningsöverens-
kommelsen.

3. The competent institutions

shall annually exchange statistics,
which shall be specified in the
Administrative Arrangement.

4. Om inte utlämnande av uppgif-

ter krävs enligt lag i en avtalsslut-
ande stat, ska uppgifter om en en-
skild person som överförs i enlighet
med detta avtal till den avtalsslut-
ande staten av den andra avtalsslut-
ande staten vara sekretessbelagda
och får endast användas i syfte att
tillämpa detta avtal och den lagstift-
ning som avtalet är tillämplig på.
Uppgifterna, med undantag av medi-
cinsk information, får användas i
förvaltningen av annan socialförsäk-
ringslagstiftning som de behöriga in-
stitutionerna tillämpar, om inte annat
anges i detta avtal eller i tillämp-
ningsöverenskommelsen. De upp-
gifter som tas emot av en behörig
myndighet eller en behörig institu-
tion ska behandlas i enlighet med
den avtalsslutande statens nationella
lagstiftning om skydd och sekretess
av personuppgifter.

4. Unless disclosure is required

under the laws of a Contracting
State, any information about a
person which is transmitted in
accordance with this Agreement to
that Contracting State by the other
Contracting State is confidential and
shall be used for purposes of imple-
menting this Agreement and the
legislation to which this Agreement
applies. The information, except
medical information, may be used in
the administration of other social
security legislation which the com-
petent institutions apply, unless
otherwise provided in this Agree-
ment or the Administrative Arrange-
ment. The information received by a
competent authority or a competent
institution shall be governed by the
national law of that Contracting
State for the protection of privacy
and confidentiality of personal data.

2019:205

background image

13

SFS

Artikel 19

Article 19

Befrielse från eller nedsättning av

skatter, avgifter, pålagor och

expeditionsavgifter

Exemption or Reduction of Taxes,

Dues, Fees and Charges

1. Varje befrielse från eller ned-

sättning av skatter, avgifter, konsu-
lära avgifter eller förvaltningsavgif-
ter som ska erläggas enligt lagstift-
ningen i en avtalsslutande stat i sam-
band med utfärdande av intyg eller
handling som måste visas upp i sam-
band med tillämpningen av den lag-
stiftningen ska gälla även för intyg
eller handlingar som måste visas upp
i samband med tillämpning av lag-
stiftningen i den andra avtalsslut-
ande staten.

1. Any exemption from or re-

duction of taxes, legal dues, consular
fees and administrative charges for
which provision is made in the legi-
slation of a Contracting State in
connection with the issuance of any
certificate or document required to
be produced for the application of
that legislation shall be extended to
certificates or documents required to
be produced for the application of
the legislation of the other Con-
tracting State.

2. Handlingar av officiell karak-

tär, som måste visas upp i samband
med tillämpningen av detta avtal ska
undantas från bestyrkande av diplo-
matiska eller konsulära myndigheter
eller liknande formaliteter.

2. Any document of an official

nature required to be produced for
the application of this Agreement
shall be exempt from any authenti-
cation by diplomatic or consular
authorities and similar formality.

Artikel 20

Article 20

Språk i kommunikationen mellan de

behöriga myndigheterna och de

behöriga institutionerna

Language of Communication

between the Competent Authorities

and Competent Institutions

Vid tillämpningen av detta avtal

får de avtalsslutande staternas be-
höriga myndigheter och behöriga in-
stitutioner meddela sig direkt med
varandra på engelska.

For the application of this Agree-

ment, the competent authorities and
competent institutions of the Con-
tracting States may communicate
directly with one another in the
English language.

Artikel 21

Article 21

Ansökningar, meddelanden och

överklaganden

Submitting a Claim, Notice or

Appeal

1. Ansökningar,

meddelanden

och överklaganden som avser rätten
till en förmån, eller storleken på
denna, enligt en avtalsslutande stats
lagstiftning, som enligt den lagstift-
ningen skulle ha kommit in till en
behörig myndighet eller en behörig
institution i den avtalsslutande staten
inom en föreskriven tid, men som
under denna tid i stället kommer in
till en myndighet eller en institution
i den andra avtalsslutande staten, ska

1. Claims, notices and appeals

concerning eligibility for, or the
amount of, a benefit under the legi-
slation of a Contracting State which
should, for the purposes of that legi-
slation, have been presented within a
prescribed period to a competent
authority or competent institution of
that Contracting State, but which are
presented within the same period to
an authority or institution of the
other Contracting State, shall be

2019:205

background image

14

SFS

behandlas som om de hade kommit
in till myndigheten eller institution-
en i den förstnämnda avtalsslutande
staten. Det datum då ansökningar,
meddelanden och överklaganden
kommer in till den myndighet eller
institution i den andra avtalsslutande
staten ska anses vara det datum de
kommer in till myndigheten eller
institutionen i den förstnämnda av-
talsslutande staten.

treated as if they had been presented
to the authority or institution of the
first Contracting State. The date of
presentation of claims, notices and
appeals to the authority or institution
of the other Contracting State shall
be deemed to be the date of their pre-
sentation to the authority or institu-
tion of the first Contracting State.

2. En ansökan om förmån enligt

lagstiftningen i den ena avtalsslut-
ande staten ska också anses vara en
ansökan om en förmån av samma
slag enligt den andra avtalsslutande
statens lagstiftning, under förutsätt-
ning att den sökande så önskar och
tillhandahåller uppgifter som anger
att förmånsgrundande perioder har
fullgjorts i enlighet med den andra
avtalsslutande statens lagstiftning.

2. An application for benefit

under the legislation of a Contract-
ing State shall be deemed to be also
an application for benefit of same
nature under the legislation of the
other Contracting State provided
that the applicant so wishes and pro-
vides information indicating that
creditable periods have been com-
pleted under the legislation of the
other Contracting State.

3. I de fall som punkterna 1 och 2

är tillämpliga ska den behöriga myn-
digheten eller den behöriga institu-
tionen till vilken ansökan, med-
delandet eller överklagandet har
lämnats in utan dröjsmål vidarebe-
fordra den till myndigheten eller in-
stitutionen i den andra avtalsslut-
ande staten.

3. In any case to which para-

graph 1 or 2 applies the competent
authority or competent institution to
which the claim, notice or appeal has
been submitted shall transmit it
without delay to the authority or
institution of the other Contracting
State.

4. En ansökan eller handling får

inte avslås eller avvisas av en be-
hörig myndighet eller behörig insti-
tution i en avtalsslutande stat enbart
på den grunden att den är skriven på
den andra avtalsslutande statens
officiella språk.

4. An application or document

shall not be rejected by a competent
authority or a competent institution
of a Contracting State solely because
it is in the official language of the
other Contracting State.

Artikel 22

Article 22

Utbetalning av förmåner

Payment of Benefits

1. Förmåner ska betalas ut till för-

månstagare utan avdrag för admini-
strativa kostnader som kan uppkom-
ma vid utbetalning av förmånerna.

1. Benefits shall be paid to bene-

ficiaries without any deduction for
administrative expenses that may be
incurred in paying the benefits.

2. Utbetalningar till den andra av-

talsslutande staten med anledning av
detta avtal ska göras i fritt kon-
vertibel valuta.

2. Payments into the other Con-

tracting State arising from this
Agreement shall be made in freely
convertible currency.

2019:205

background image

15

SFS

3. Om en avtalsslutande stat inför

valutakontroll eller vidtar andra lik-
nande åtgärder som begränsar betal-
ningar, remitteringar eller överför-
ingar av medel eller finansiella in-
strument till personer som befinner
sig utanför dess territorium, ska den
avtalsslutande staten utan dröjsmål
vidta lämpliga åtgärder för att säker-
ställa att de belopp som ska betalas
ut enligt detta avtal betalas ut.

3. In the event that a Contracting

State imposes currency controls or
other similar measures that restrict
payments, remittances or transfers of
funds or financial instruments to
persons who are outside its territory,
that Contracting State shall, without
delay, take suitable measures to
ensure the payment of any amount
that must be paid in accordance with
this Agreement.

Artikel 23

Article 23

Tvistlösning

Resolution of Difficulties

1. De avtalsslutande staternas be-

höriga myndigheter och behöriga in-
stitutioner ska i möjligaste mån lösa
meningsskiljaktigheter, som kan
uppstå i fråga om tolkningen eller
tillämpningen av detta avtal i enlig-
het med grundläggande principer
och i detta avtals anda.

1. The competent authorities and

the competent institutions of the
Contracting States shall resolve, to
the extent possible, any difficulties
which arise in interpreting or apply-
ing this Agreement according to
fundamental principles and to the
spirit of this Agreement.

2. De avtalsslutande staterna ska

på begäran av endera staten skynd-
samt samråda i frågor som inte har
lösts av de behöriga myndigheterna
eller de behöriga institutionerna i
enlighet med punkt 1.

2. The Contracting States shall

consult promptly at the request of
either Contracting State concerning
matters which have not been re-
solved by the competent authorities
or the competent institutions in
accordance with paragraph 1.

3. Tvister mellan de avtalsslut-

ande staterna om tolkningen av detta
avtal som inte har lösts genom sam-
råd i enlighet med punkt 1 eller 2
ska, på begäran av endera avtalsslut-
ande stat, hänskjutas till en skilje-
domstol för avgörande.

3. Any dispute between the Con-

tracting States concerning the inter-
pretation of this Agreement which
has not been resolved or settled by
consultation in accordance with
paragraph 1 or 2 shall, at the request
of either Contracting State, be sub-
mitted to arbitration by an arbitral
tribunal.

4. Skiljedomstolens beslut ska

vara slutgiltigt och bindande.

4. The decision of the arbitral

tribunal shall be final and binding.

2019:205

background image

16

SFS

AVDELNING V

PART V

�VERG�&NGS- OCH

SLUTBEST�MMELSER

TRANSITIONAL AND FINAL

PROVISIONS

Artikel 24

Artikel 24

�vergångsbestämmelser

Transitional Provisions

1. Detta avtal grundar ingen rätt

till förmåner för tid före ikraft-
trädandet.

1. This Agreement shall not create

any entitlement to benefits for any
period prior to its entry into force.

2. Detta avtal ska också tillämpas

på händelser som inträffat före dess
ikraftträdande.

2. This Agreement shall also

apply to events which occurred prior
to its entry into force.

3. Samtliga

förmånsgrundande

perioder som fullgjorts enligt en av
de avtalsslutande staternas lagstift-
ning före avtalets ikraftträdande ska
beaktas vid fastställande av rätt till
förmåner enligt bestämmelserna i
detta avtal.

3. All creditable periods complet-

ed under the legislation of one of the
Contracting States prior to the date
on which this Agreement enters into
force shall be taken into considera-
tion in determining entitlement to
any benefit in accordance with the
provisions of this Agreement.

4. Tillämpningen av detta avtal

ska inte föranleda minskning av
förmånsbelopp som en person har
beviljats före ikraftträdandet.

4. The application of this Agree-

ment shall not result in any reduction
in the amount of benefit to which
entitlement has been established
prior to its entry into force.

Artikel 25

Artikel 25

�ndring av avtalet

Revision of or Amendment to the

Agreement

Var och en av de avtalsslutande

staterna får begära ändring av detta
avtal. En sådan ändring får, efter
gemensam överenskommelse, göras
genom utväxling av officiella noter.

Each Contracting State may re-

quest a revision of or an amendment
to this Agreement. Such revision or
amendment may, after common
agreement, be made by an exchange
of Official Notes.

Artikel 26

Artikel 26

Ikraftträdande

Entry into Force

1. Detta avtal träder i kraft den

första dagen i den fjärde månaden
efter den månad då vardera avtals-
slutande staten från den andra avtals-
slutande staten ska ha tagit emot en
skriftlig underrättelse om att den har
fullgjort alla formaliteter för att av-
talet ska träda i kraft.

1. This Agreement shall enter into

force on the first day of the fourth
month following the month in which
each Contracting State shall have
received from the other Contracting
State written notification that it has
complied with all requirements for
the entry into force of this Agree-
ment.

2019:205

background image

17

SFS

2. Detsamma gäller om avtalet

ändras i enlighet med artikel 25.

2. The same procedure applies if

the Agreement is revised or amend-
ed according to Article 25.

Artikel 27

Artikel 27

Avtalets varaktighet och

upphörande

Duration and Termination of the

Agreement

1. Detta avtal ska gälla utan tids-

begränsning.

1. This Agreement shall remain in

force without any limitation on its
duration.

2. Detta avtal kan sägas upp av

vardera avtalsslutande staten genom
en officiell not tolv månader i förväg
till den andra avtalsslutande staten.

2. This Agreement may be ter-

minated by either Contracting State
giving a twelve-month prior notice
through an Official Note to the other
Contracting State.

3. Upphör avtalet genom uppsäg-

ning ska dess bestämmelser fortsätta
att tillämpas på förmåner som redan
har beviljats. Genom särskild över-
enskommelse avgör de avtalsslut-
ande staterna hur de ska förfara med
rättigheter under förvärvande.

3. If this Agreement is terminated,

rights regarding entitlement to or
payment of benefits acquired under
it shall be retained. The Contracting
States shall make arrangements to
deal with rights in the process of
being acquired.

Till bekräftelse härav har under-

tecknade, därtill vederbörligen be-
myndigade av sina respektive rege-
ringar, undertecknat detta avtal.

IN WITNESS WHEREOF, the

undersigned, being duly authorized
thereto by their respective Govern-
ments, have signed this Agreement.

Upprättad i två exemplar i

Stockholm den 15 oktober 2015 på
svenska och engelska, vilka är lika
giltiga.

DONE in duplicate at Stockholm

on 15 October 2015, in the English
and Swedish languages, each text
being equally authentic.

Vid skiljaktiga tolkningar av detta

avtal ska den engelska texten gälla.

In case of any divergence of

interpretation, the English text shall
prevail.


F�R KONUNGARIKET SVERIGES REGERING

FOR THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN

Annika Strandhäll

F�R REPUBLIKEN FILIPPINERNAS REGERING

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES

Emilio S. de Quiros

2019:205