SFS 2019:206 Förordning om ändring i förordningen (2018:1741) om domstolarnas behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

SFS2019-206.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2018:1741) om domstolarnas

behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens

område

Utfärdad den 18 april 2019

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2018:1741) om domstolarnas
behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område ska införas en
ny paragraf, 12 a §, och närmast före 12 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Skyldighet att lämna uppgifter till Skatteverket
12 a §
En allmän domstol ska på begäran av Skatteverket lämna de
uppgifter om domar och beslut i brottmål som behövs för att Skatteverket
ska kunna följa föreskrifter om arkiv och om längsta tid för behandling av
personuppgifter.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2019.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)

SFS

2019:206

Publicerad
den

26 april 2019