SFS 2019:207 Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)

SFS2019-207.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)

Utfärdad den 18 april 2019

Regeringen föreskriver i fråga om plan- och byggförordningen (2011:338)

dels att rubriken närmast före 2 kap. 6 § ska utgå,
dels att 10 kap. 29 och 30 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 2 kap. 5 a och 5 b §§, och närmast

före 2 kap. 5 a § en ny rubrik av följande lydelse.

2 kap.
Planhandlingar
5 a §
Detaljplaner och planbeskrivningar ska utformas så att uppgifterna i
dem kan tillgängliggöras och behandlas digitalt.

5 b § Grundkartor ska utformas så att uppgifterna i dem kan tillgängliggö-
ras och behandlas digitalt.

10 kap.
29 §
1 Boverket får, efter att ha gett Lantmäteriet tillfälle att yttra sig, med-
dela ytterligare föreskrifter om standarder för utformning av detaljplaner och
planbeskrivningar enligt 4 kap. plan- och bygglagen (2010:900) och undan-
tag från kravet i 2 kap. 5 a §.

30 §2 Lantmäteriet får, efter att ha gett Boverket tillfälle att yttra sig, med-
dela ytterligare föreskrifter om standarder för utformning av grundkartor en-
ligt 5 kap. 8 § plan- och bygglagen (2010:900) och undantag från kravet i
2 kap. 5 b §.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.
2. Bestämmelserna i 2 kap. 5 a och 5 b §§ tillämpas första gången på de-

taljplaner, planbeskrivningar och grundkartor som har påbörjats efter den
31 december 2021.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2018:1546.

2 Senaste lydelse 2018:1546.

SFS

2019:207

Publicerad
den

26 april 2019