SFS 2019:209 Förordning om ändring i förordningen (1993:1053) om användning av vattenskoter

SFS2019-209.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1993:1053) om användning

av vattenskoter

Utfärdad den 25 april 2019

Regeringen föreskriver att det i förordningen (1993:1053) om användning
av vattenskoter1 ska införas två nya paragrafer, 3 c och 3 d §§, av följande
lydelse.

3 c § En vattenskoter får framföras endast av den som har fyllt femton år.

3 d § Transportstyrelsen får, när det gäller personer som har licens från ett
medlemsförbund i Riksidrottsförbundet, i det enskilda fallet ge dispens från
3 c § för

1. deltagande i tävlingar som ett sådant förbund ansvarar för, och
2. träning inför sådana tävlingar.
En dispens får förenas med villkor.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2019.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2004:607.

SFS

2019:209

Publicerad
den

30 april 2019