SFS 2019:210 Förordning om ändring i förordningen (2008:414) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler

SFS2019-210.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2008:414) om kvalitets- och

säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader

och celler

Utfärdad den 25 april 2019

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2008:414) om kvalitets-
och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler

dels att rubriken närmast före 2 § ska lyda ⬝Behörig myndighet⬝,
dels
att det ska införas en ny paragraf, 3 a §, av följande lydelse,
dels att det närmast före 4 § ska införas en ny rubrik som ska lyda

⬝Ansökan om tillstånd⬝.

3 a § Läkemedelsverket är den behöriga myndighet för mänskliga vävna-
der och celler som avses i kapitel II avsnitt 5.3.1 a i bilaga IX till Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745 av den 5 april 2017 om
medicintekniska produkter, om ändring av direktiv 2001/83/EG, förordning
(EG) nr 178/2002 och förordning (EG) nr 1223/2009 och om upphävande
av rådets direktiv 90/385/EEG och 93/42/EEG.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2019.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS

2019:210

Publicerad
den

2 maj 2019