SFS 2019:212 Lag om viss gemensam offentlig service

SFS2019-212.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om viss gemensam offentlig service

Utfärdad den 25 april 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Serviceavtal
1 §
Statliga myndigheter och en kommun eller ett landsting får ingå
serviceavtal om att för varandras räkning lämna upplysningar, vägledning,
råd och annan sådan hjälp till enskilda och i övrigt handlägga förvalt-
ningsärenden, med de begränsningar som anges i denna lag eller i förord-
ning.

Den statliga myndighet som regeringen bestämmer ska ingå avtal om att

för andra myndigheters räkning utföra uppgifter enligt första stycket.

2 § I serviceavtalet ska det anges vilka förvaltningsuppgifter som ska
omfattas av en sådan gemensam offentlig service som avses i 1 §.

Förvaltningsuppgifter som innefattar myndighetsutövning eller som

kräver tillgång till personuppgifter ska redovisas särskilt i avtalet.

Av avtalet ska det även framgå vilken tillgång till personuppgifter som

behövs för att de förvaltningsuppgifter som omfattas av avtalet ska kunna
utföras.

Så snart ett avtal har träffats eller ändrats ska en kopia av avtalet skickas

till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Detta gäller
dock inte i de fall då regeringen enligt 1 § andra stycket bestämt att en statlig
myndighet ska utföra verksamhet åt andra myndigheter.

Kommuner och landsting
3 §
Förvaltningsuppgifter som innefattar myndighetsutövning och som en
kommun eller ett landsting ansvarar för får inte omfattas av ett serviceavtal.

Ett serviceavtal med en kommun eller ett landsting får trots detta omfatta

att

1. ta emot ansökningar om plats och, med undantag för barn som behöver

särskilt stöd enligt 8 kap. 7 § och 14 kap. 6 § skollagen (2010:800), fördela
platser och lämna erbjudanden om plats för barn och elever i förskola,
fritidshem och sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. samma
lag,

2. lämna ekonomiskt stöd till inackordering för elever i gymnasieskolan

och kommunal vuxenutbildning enligt skollagen,

3. enligt kommunala föreskrifter ge tillstånd till att inrätta annat slag av

toalett än vattentoalett, eller

1 Prop. 2018/19:47, bet. 2018/19:KU35, rskr. 2018/19:185.

SFS

2019:212

Publicerad
den

2 maj 2019

background image

SFS

2019:212

2

4. bevilja parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Verksamhetsrapporter
4 §
Myndigheter som har träffat ett serviceavtal ska på det sätt som angetts
av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer redovisa hur
verksamheten bedrivits. Detta gäller dock inte i de fall då regeringen enligt
1 § andra stycket bestämt att en statlig myndighet ska utföra verksamhet åt
andra myndigheter.

Särskilt avtal
5 §
Om ett serviceavtal omfattar förvaltningsuppgifter som helt eller
delvis innefattar myndighetsutövning eller kräver tillgång till personuppgift-
er, ska den myndighet som ansvarar för förvaltningsuppgifterna ingå ett
särskilt anställnings- eller uppdragsavtal med de personer som ska utföra
dessa uppgifter.

Om ett sådant serviceavtal innebär att en statlig myndighet ska utföra för-

valtningsuppgifter åt en annan statlig myndighet, ska uppdragsavtal alltid
ingås.

Tillgången till personuppgifter
6 §
En arbets- eller uppdragstagare enligt 5 § får bara ges tillgång till
sådana personuppgifter som behövs för att de förvaltningsuppgifter som
omfattas av serviceavtalet ska kunna utföras.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2019.
2. Genom lagen upphävs lagen (2004:543) om samtjänst vid medborgar-

kontor.

3. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för samtjänstavtal som

ingåtts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN

ARDALAN SHEKARABI
(Finansdepartementet)