SFS 2019:213 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

SFS2019-213.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utfärdad den 25 april 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i offentlighets- och sekretess-
lagen (2009:400) ska införas en ny paragraf, 40 kap. 7 c §, och närmast före
40 kap. 7 c § en ny rubrik av följande lydelse.

40 kap.
Gemensam offentlig service
7 c §
I verksamhet som en statlig myndighet utför åt någon annan myn-
dighet enligt 1 § andra stycket lagen (2019:212) om viss gemensam offentlig
service gäller motsvarande sekretess som tillämpas hos den myndighet för
vilken handlingen tagits emot eller upprättats.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:47, bet. 2018/19:KU35, rskr. 2018/19:185.

SFS

2019:213

Publicerad
den

2 maj 2019