SFS 2019:214 Förordning om viss gemensam offentlig service

SFS2019-214.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om viss gemensam offentlig service

Utfärdad den 25 april 2019

Regeringen föreskriver följande.

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar lagen
(2019:212) om viss gemensam offentlig service.

Begränsningar som gäller statlig verksamhet
2 §
Ett serviceavtal får inte omfatta andra statliga förvaltningsuppgifter
som innefattar myndighetsutövning än vad som anges i 3 §.

3 § En arbets- eller uppdragstagare som omfattas av ett särskilt avtal enligt
5 § lagen (2019:212) om viss gemensam offentlig service får, i den utsträck-
ning som det följer av ett serviceavtal, i en statlig myndighets namn

1. i enklare fall besluta i ärenden om utfärdande av identitetskort enligt

lagen (2015:899) om identitetskort för folkbokförda i Sverige,

2. lämna ut pass enligt 21 § passförordningen (1979:664), och
3. i enklare fall ta emot anmälningar om hittegods, ta hand om hittegods

och lämna ut bevis om mottagandet enligt 1 och 2 §§ förordningen
(2014:1107) om Polismyndighetens hantering av hittegods.

Redovisning
4 §
Statliga myndigheter, kommuner och landsting som har ingått ett
serviceavtal ska

1. så snart avtalet har ingåtts eller ändrats skicka en kopia av avtalet till

Kammarkollegiet,

2. årligen redovisa till Kammarkollegiet hur verksamheten har bedrivits.
Första stycket gäller inte för verksamhet som regeringen enligt 1 § andra

stycket lagen (2019:212) om viss gemensam offentlig service bestämt att en
statlig myndighet ska utföra åt någon annan statlig myndighet.

Uppföljningsansvar
5 §
Kammarkollegiet ska, utifrån ingångna serviceavtal och den redo-
visning som ska lämnas till myndigheten, löpande följa upp den verksamhet
som bedrivs enligt dessa avtal.

Om Kammarkollegiet vid uppföljningen upptäcker att serviceavtalen eller

verksamheten inte överensstämmer med lagen (2019:212) om viss gemen-
sam offentlig service eller denna förordning, ska myndigheten rapportera
detta till regeringen (Finansdepartementet).

SFS

2019:214

Publicerad
den

2 maj 2019

background image

2

SFS

2019:214

6 § Kammarkollegiet ska bistå statliga myndigheter, kommuner och
landsting med råd och vägledning om hur serviceavtal och verksamhet som
bedrivs enligt lagen (2019:212) om viss gemensam offentlig service kan
utformas och bedrivas.

Första stycket gäller inte för verksamhet som regeringen enligt 1 § andra

stycket samma lag bestämt att en statlig myndighet ska utföra åt någon annan
statlig myndighet.

Bemyndigande
7 §
Kammarkollegiet får meddela närmare föreskrifter om den redo-
visning som enligt 4 § ska ges in till myndigheten.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2019.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2009:315) om samtjänst

vid medborgarkontor.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)