SFS 2019:214 Förordning om viss gemensam offentlig service

SFS2019-214.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;font-family:BSUTTV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:RVWLJP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;line-height:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:DIJCWR+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:17px;line-height:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om viss gemensam offentlig service </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 25 april 2019 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>1 �</b> Denna f�rordning inneh�ller best�mmelser som kompletterar lagen <br/>(2019:212) om viss gemensam offentlig service. </p> <p style="position:absolute;top:446px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Begr�nsningar som g�ller statlig verksamhet <br/>2 �</b> Ett serviceavtal f�r inte omfatta andra statliga f�rvaltningsuppgifter <br/>som innefattar myndighetsut�vning �n vad som anges i 3 �. </p> <p style="position:absolute;top:535px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>3 �</b> En arbets- eller uppdragstagare som omfattas av ett s�rskilt avtal enligt <br/>5 � lagen (2019:212) om viss gemensam offentlig service f�r, i den utstr�ck-<br/>ning som det f�ljer av ett serviceavtal, i en statlig myndighets namn </p> <p style="position:absolute;top:597px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. i enklare fall besluta i �renden om utf�rdande av identitetskort enligt</p> <p style="position:absolute;top:617px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">lagen (2015:899) om identitetskort f�r folkbokf�rda i Sverige, </p> <p style="position:absolute;top:638px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft18">2. l�mna ut pass enligt 21 � passf�rordningen (1979:664), och<br/>3. i enklare fall ta emot anm�lningar om hittegods, ta hand om hittegods</p> <p style="position:absolute;top:678px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">och l�mna ut bevis om mottagandet enligt 1 och 2 �� f�rordningen <br/>(2014:1107) om Polismyndighetens hantering av hittegods. </p> <p style="position:absolute;top:738px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Redovisning <br/>4 �</b> Statliga myndigheter, kommuner och landsting som har ing�tt ett <br/>serviceavtal ska </p> <p style="position:absolute;top:807px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. s� snart avtalet har ing�tts eller �ndrats skicka en kopia av avtalet till</p> <p style="position:absolute;top:828px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Kammarkollegiet, </p> <p style="position:absolute;top:848px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft18">2. �rligen redovisa till Kammarkollegiet hur verksamheten har bedrivits.<br/>F�rsta stycket g�ller inte f�r verksamhet som regeringen enligt 1 � andra</p> <p style="position:absolute;top:889px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">stycket lagen (2019:212) om viss gemensam offentlig service best�mt att en <br/>statlig myndighet ska utf�ra �t n�gon annan statlig myndighet. </p> <p style="position:absolute;top:949px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Uppf�ljningsansvar <br/>5 �</b> Kammarkollegiet ska, utifr�n ing�ngna serviceavtal och den redo-<br/>visning som ska l�mnas till myndigheten, l�pande f�lja upp den verksamhet <br/>som bedrivs enligt dessa avtal. </p> <p style="position:absolute;top:1038px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om Kammarkollegiet vid uppf�ljningen uppt�cker att serviceavtalen eller </p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">verksamheten inte �verensst�mmer med lagen (2019:212) om viss gemen-<br/>sam offentlig service eller denna f�rordning, ska myndigheten rapportera <br/>detta till regeringen (Finansdepartementet). </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft15"><b> 2019:214 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft17"> 2 maj 2019 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:705px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> 2019:214 </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>6 �</b> Kammarkollegiet ska bist� statliga myndigheter, kommuner och <br/>landsting med r�d och v�gledning om hur serviceavtal och verksamhet som <br/>bedrivs enligt lagen (2019:212) om viss gemensam offentlig service kan <br/>utformas och bedrivas. </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">F�rsta stycket g�ller inte f�r verksamhet som regeringen enligt 1 � andra </p> <p style="position:absolute;top:153px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24">stycket samma lag best�mt att en statlig myndighet ska utf�ra �t n�gon annan <br/>statlig myndighet. </p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>Bemyndigande <br/>7 �</b> Kammarkollegiet f�r meddela n�rmare f�reskrifter om den redo-<br/>visning som enligt 4 � ska ges in till myndigheten. </p> <p style="position:absolute;top:304px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft24">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juni 2019.<br/>2. Genom f�rordningen upph�vs f�rordningen (2009:315) om samtj�nst</p> <p style="position:absolute;top:345px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">vid medborgarkontor. </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:427px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">ARDALAN SHEKARABI </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft24">Magnus Bengtson <br/>(Finansdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om viss gemensam offentlig service

Utf�rdad den 25 april 2019

Regeringen f�reskriver f�ljande.

1 � Denna f�rordning inneh�ller best�mmelser som kompletterar lagen
(2019:212) om viss gemensam offentlig service.

Begr�nsningar som g�ller statlig verksamhet
2 �
Ett serviceavtal f�r inte omfatta andra statliga f�rvaltningsuppgifter
som innefattar myndighetsut�vning �n vad som anges i 3 �.

3 � En arbets- eller uppdragstagare som omfattas av ett s�rskilt avtal enligt
5 � lagen (2019:212) om viss gemensam offentlig service f�r, i den utstr�ck-
ning som det f�ljer av ett serviceavtal, i en statlig myndighets namn

1. i enklare fall besluta i �renden om utf�rdande av identitetskort enligt

lagen (2015:899) om identitetskort f�r folkbokf�rda i Sverige,

2. l�mna ut pass enligt 21 � passf�rordningen (1979:664), och
3. i enklare fall ta emot anm�lningar om hittegods, ta hand om hittegods

och l�mna ut bevis om mottagandet enligt 1 och 2 �� f�rordningen
(2014:1107) om Polismyndighetens hantering av hittegods.

Redovisning
4 �
Statliga myndigheter, kommuner och landsting som har ing�tt ett
serviceavtal ska

1. s� snart avtalet har ing�tts eller �ndrats skicka en kopia av avtalet till

Kammarkollegiet,

2. �rligen redovisa till Kammarkollegiet hur verksamheten har bedrivits.
F�rsta stycket g�ller inte f�r verksamhet som regeringen enligt 1 � andra

stycket lagen (2019:212) om viss gemensam offentlig service best�mt att en
statlig myndighet ska utf�ra �t n�gon annan statlig myndighet.

Uppf�ljningsansvar
5 �
Kammarkollegiet ska, utifr�n ing�ngna serviceavtal och den redo-
visning som ska l�mnas till myndigheten, l�pande f�lja upp den verksamhet
som bedrivs enligt dessa avtal.

Om Kammarkollegiet vid uppf�ljningen uppt�cker att serviceavtalen eller

verksamheten inte �verensst�mmer med lagen (2019:212) om viss gemen-
sam offentlig service eller denna f�rordning, ska myndigheten rapportera
detta till regeringen (Finansdepartementet).

SFS

2019:214

Publicerad
den

2 maj 2019

background image

2

SFS

2019:214

6 � Kammarkollegiet ska bist� statliga myndigheter, kommuner och
landsting med r�d och v�gledning om hur serviceavtal och verksamhet som
bedrivs enligt lagen (2019:212) om viss gemensam offentlig service kan
utformas och bedrivas.

F�rsta stycket g�ller inte f�r verksamhet som regeringen enligt 1 � andra

stycket samma lag best�mt att en statlig myndighet ska utf�ra �t n�gon annan
statlig myndighet.

Bemyndigande
7 �
Kammarkollegiet f�r meddela n�rmare f�reskrifter om den redo-
visning som enligt 4 � ska ges in till myndigheten.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juni 2019.
2. Genom f�rordningen upph�vs f�rordningen (2009:315) om samtj�nst

vid medborgarkontor.

P� regeringens v�gnar

ARDALAN SHEKARABI

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

;