SFS 2019:215 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

SFS2019-215.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen

(2009:641)

Utfärdad den 25 april 2019

Regeringen föreskriver att 10 § offentlighets- och sekretessförordningen
(2009:641) ska ha följande lydelse.

10 §1 Sekretess gäller i personaladministrativ verksamhet hos följande myn-
digheter, för uppgift om personnummer och födelsedatum, om det inte står
klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående lider
men:

– allmänna domstolar,
– allmänna förvaltningsdomstolar,
– Arbetsförmedlingen,
– Arbetsmiljöverket, i verksamhet som avser tillsyn över att arbetsmiljö-

och arbetstidslagstiftningen följs,

– Centrala studiestödsnämnden,
– Domstolsverket, när det gäller uppgifter om personal vid domstolar och

hyres- och arrendenämnder,

– Folkhälsomyndigheten, när det gäller personal i verksamhet som rör för-

varing och användning av försöksdjur,

– Försäkringskassan,
– hyres- och arrendenämnder,
– Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd,
– Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen,
– Inspektionen för vård och omsorg,
– Justitiekanslern,
– Kammarkollegiet, när det gäller personal i verksamhet som rör person-

skadereglering,

– Kriminalvården,
– Kronofogdemyndigheten,
– Kustbevakningen,
– Livsmedelsverket, när det gäller veterinärer, övrig personal i verksam-

het som rör köttkontroll och personal i annan inspektionsverksamhet och i
verksamhet som rör kosttillskott och tillståndsgivning eller godkännanden
avseende ekologiskt producerade livsmedel och nya livsmedel,

– länsstyrelserna, när det gäller personal i verksamhet som rör handlägg-

ning av djurskydds- och rovdjursfrågor samt i verksamhet som rör offentlig
kontroll av djurskyddsfrågor och frågor om gränsöverskridande avfallstrans-
porter,

– Migrationsverket,

1 Senaste lydelse 2018:1526.

SFS

2019:215

Publicerad
den

2 maj 2019

background image

SFS

2019:215

2

– myndigheter som svarar för personaladministrativ verksamhet avseende

parkeringsvakter som förordnats enligt lagen (1987:24) om kommunal par-
keringsövervakning m.m.,

– nämnder som utövar ledning av hälso- och sjukvårdsverksamhet enligt

hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) eller de andra myndigheter som svarar
för personaladministrativ verksamhet avseende hälso- och sjukvårdspersonal,

– patientnämnder,
– Polismyndigheten,
– Regeringskansliet, när det gäller personal i verksamhet som rör hand-

läggning av ärenden om nåd i brottmål, abolition och särskild utlännings-
kontroll,

– Rättsmedicinalverket, när det gäller personal inom rättsmedicinsk och

rättspsykiatrisk verksamhet,

– Skatteverket,
– socialnämnder eller andra nämnder som svarar för personaladministra-

tiv verksamhet avseende personal som verkar inom socialtjänsten,

– Socialstyrelsen,
– Statens institutionsstyrelse,
– Statens jordbruksverk, när det gäller personal i verksamhet som rör upp-

födning, förvaring, tillhandahållande och användning av försöksdjur,

– Statens servicecenter, när det gäller personal i verksamhet som rör upp-

lysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda och hand-
läggning av förvaltningsärenden vid servicekontor enligt lagen (2019:212) om
viss gemensam offentlig service,

– Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden,
– Säkerhetspolisen,
– Trafikverket, när det gäller personal i verksamhet som avser ianspråk-

tagande av mark för väg, ersättning för vägrätt och förarprov för körkort,

– Tullverket, och
– åklagarmyndigheter.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)