SFS 2019:216 Förordning om ändring i förordningen (2009:1173) med instruktion för Pensionsmyndigheten

SFS2019-216.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:1173) med instruktion

för Pensionsmyndigheten

Utfärdad den 25 april 2019

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:1173) med instruk-
tion för Pensionsmyndigheten

dels att 2 och 3 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 6 a §, av följande lydelse.

2 §1 Myndigheten ska

1. ge allmänheten information om pensioner och andra förmåner som

avses i 1 § och se till att denna ges utifrån den enskildes behov,

2. informera och ge pensionssparare och pensionärer en samlad bild av

hela pensionen samt informera om vilka faktorer som påverkar pensionens
storlek, hur stor pensionen kan antas bli och tydliggöra vilka konsekvenser
olika val kan få för pensionen,

3. stärka pensionssparares och pensionärers ställning som konsumenter av

finansiella produkter inom pensionsområdet genom att ge vägledning som
är anpassad till kvinnors och mäns behov och livssituation,

4. följa, analysera och förmedla ålderspensionssystemets utveckling och

effekter för enskilda och samhälle,

5. säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs och motverka bidrags-

brott,

6. verka för lagenlighet och enhetlighet vid rättstillämpningen för bestäm-

mande av pensionsgrundande inkomst,

7. medverka i EU-arbetet och annat internationellt samarbete samt vid

behov representera Sverige inom sitt verksamhetsområde,

8. integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet, och
9. fullgöra de uppgifter som en behörig myndighet har enligt
– artikel I i konventionen av den 30 januari 2002 om social trygghet

mellan Sverige och Kanada vid tillämpning av artiklarna XX.1 (informa-
tion) och XXV.1 (tolkning och tillämpning) i konventionen när frågan gäller
pensionsförmåner eller efterlevandestöd,

– artikel 1 i konventionen den 13 mars 1995 om social trygghet mellan

Konungariket Sverige och Republiken Chile vid tillämpning av artikel
19 c–e (information) i konventionen när frågan gäller pensionsförmåner,
efterlevandestöd och förmåner till efterlevande från arbetsskadeförsäk-
ringen, och

– artikel 1 i konventionen av den 30 juni 1978 mellan Sverige och Turkiet

om social trygghet vid tillämpning av artiklarna 31 och 32 (information) när

1 Senaste lydelse 2013:497.

SFS

2019:216

Publicerad
den

2 maj 2019

background image

SFS

2019:216

2

frågan gäller pensionsförmåner, efterlevandestöd och förmåner till efter-
levande från arbetsskadeförsäkringen.

3 § Myndigheten ska säkerställa att dess kostnader för olika försäkrings-
områden finansieras genom rätt finansieringskälla.

Myndigheten ska, när det gäller ålderspensionssystemet, senast den 15 maj

varje år lämna en samlad redogörelse och en framställan om ersättning
– för administrationen av inkomstpension och tilläggspension, som ska
täckas genom uttag från Första–Fjärde AP-fonderna, och
– för administrationen av premiepension som ska täckas genom avgifter som
ska dras från pensionsspararnas premiepensionskonton.

Redogörelsen enligt andra stycket ska också innefatta de kostnader som

Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Statens servicecenter haft för
administrationen av ålderspensionssystemet.

6 a § Pensionsmyndigheten ska ingå serviceavtal med Statens service-
center om att Statens servicecenter ska utföra uppgifter enligt lagen
(2019:212) om viss gemensam offentlig service för Pensionsmyndighetens
räkning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020 i fråga om 2 § och i

övrigt den 1 juni 2019.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

;