SFS 2019:217 Förordning om ändring i förordningen (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan

SFS2019-217.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:1174) med instruktion

för Försäkringskassan

Utfärdad den 25 april 2019

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:1174) med instruk-
tion för Försäkringskassan

dels att 15 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 5 a §, av följande lydelse.

5 a § Försäkringskassan ska ingå serviceavtal med Statens servicecenter
om att Statens servicecenter ska utföra uppgifter enligt lagen (2019:212) om
viss gemensam offentlig service för Försäkringskassans räkning.

15 §1 Försäkringskassan ska ta ut avgifter för sådana uppdrag och tjänster
som avses i 4 och 4 a §§.

Myndigheten ska vidare ta ut avgifter för
1. administration av arbetsskadeärenden vid affärsdrivande verk för ska-

dor som reglerats före den 1 juli 1995,

2. administration av familjebidrag och dagpenning som betalas ut enligt
– förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga,
– förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga,
– förordningen (1997:147) om förmåner till hemvärnssoldater,
– officersförordningen (2007:1268),
– förordningen (2015:613) om militär grundutbildning, och
3. de tjänster som tillhandahålls åt Pensionsmyndigheten.
Myndigheten ska besluta om storleken på de avgifter som anges i första

och andra styckena.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020 i fråga om 15 § och i

övrigt den 1 juni 2019.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2016:11.

SFS

2019:217

Publicerad
den

2 maj 2019