SFS 2019:218 Förordning om ändring i förordningen (2012:208) med instruktion för Statens servicecenter

SFS2019-218.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2012:208) med instruktion

för Statens servicecenter

Utfärdad den 25 april 2019

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2012:208) med instruktion
för Statens servicecenter

dels att 7 och 10 §§ och rubriken närmast före 10 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 1 a och 3 a §§, av följande

lydelse.

1 a § Myndigheten ska ingå serviceavtal med de myndigheter som reger-
ingen bestämmer om att för dessa myndigheters räkning utföra uppgifter
enligt lagen (2019:212) om viss gemensam offentlig service.

Myndigheten ska bedriva verksamheten vid servicekontor.
Myndigheten får även ingå serviceavtal med andra myndigheter.

3 a § Myndigheten ska samverka om verksamheten vid servicekontoren
med de myndigheter som den ingått serviceavtal med.

7 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Om ett ärende i nämnden rör uppgifter som en arbetstagare har utfört med

stöd av ett särskilt uppdragsavtal enligt 5 § lagen (2019:212) om viss gemen-
sam offentlig service, ska nämnden innan den fattar beslut samråda med den
myndighet som ansvarar för förvaltningsuppgifterna.

Avhändande av allmänna handlingar
10 §
Myndigheten får i sådan verksamhet som anges i 1 a § avhända sig
allmänna handlingar i enlighet med 12 § arkivlagen (1990:782) genom att
överlämna dem till den myndighet som är avsedd mottagare av handlingen
i fråga eller i vars verksamhet handlingen upprättats.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2019.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

SFS

2019:218

Publicerad
den

2 maj 2019