SFS 2019:220 Förordning om ändring i förordningen (2006:1119) om omvandling av fängelse på livstid

SFS2019-220.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2006:1119) om omvandling

av fängelse på livstid

Utfärdad den 2 maj 2019

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2006:1119) om omvand-
ling av fängelse på livstid

dels att 11 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 11 § ska utgå,
dels att 9 § ska ha följande lydelse.

9 § Rätten ska, när en ansökan om omvandling av fängelse på livstid har
kommit in till domstolen, utan dröjsmål underrätta Kriminalvården och
�&klagarmyndigheten om ansökan.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)

SFS

2019:220

Publicerad
den

7 maj 2019