SFS 2019:221 Förordning om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199)

SFS2019-221.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199)

Utfärdad den 2 maj 2019

Regeringen föreskriver att 1 kap. 6, 7 b, 17, 19 och 21 §§ och bilaga
1 a och 4 till fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) ska ha följande
lydelse.

1 kap.

6 §1 För småhus ingående i småhusenhet ska det upprättas en tabell för
grund- och marginalvärden (SV-tabell), tabeller för åldersinverkan
(SO-tabeller S) och en tabell för värdeinverkan av värdefaktorerna
fastighetsrättsliga förhållanden och värdeordning (FV-tabell S).

SV-tabellen ska utvisa värden för småhus, som uppförts under det sjuttonde

året före det år då allmän fastighetstaxering av småhusenheter sker, vid skilda
förhållanden beträffande värdefaktorerna storlek och standard och i en
värdenivå vid vilken ett småhus enligt 8 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen
(1979:1152), normhus, har ett värde av 100 000 kronor.

Det ska finnas 77 skilda värdenivåer för normhuset. De erhålls genom att

värdena i SV-tabellen multipliceras med nivåfaktorer för småhus
(S-nivåfaktorer). Dessa ska vara 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, 2,0, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4,
2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 2,9, 3,0, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 3,7, 3,8, 3,9, 4,0, 4,2, 4,4,
4,6, 4,8, 5,0, 5,25, 5,5, 5,75, 6,0, 6,25, 6,5, 6,75, 7,0, 7,25, 7,5, 7,75, 8,0, 8,25,
8,5, 8,75, 9,0, 9,5, 10,0, 10,5, 11,0, 11,5, 12,0, 12,5, 13,0, 14,0, 15,0, 16,0,
17,0, 18,0, 19,0, 20,0, 22,0, 24,0, 26,0, 28,0, 30,0, 32,0, 34,0, 36,0, 38,0, 40,0,
42,0, 44,0, 46,0, 48,0 och 50,0.

Det ska upprättas en SV-tabell. Denna ska avse S-nivåfaktorerna 1,5–50,0.
SO-tabellerna S ska genom åldersfaktorer utvisa värderelationerna mellan

lika stora byggnader vid skilda förhållanden beträffande värdefaktorerna
ålder och standard. För småhus som uppförts under det sjuttonde året före det
år då allmän fastighetstaxering av småhusenheter sker och som har normal
standard ska åldersfaktorn vara 1,00.

Det ska upprättas sex SO-tabeller S. Tabellerna ska betecknas med procent-

talen 65, 70, 75, 80, 85 och 90. Dessa beräknas med utgångspunkt från värdet
av ett småhus som har samma ålder och standard som normhuset. Procent-
talen visar den andel härav som utgörs av värdet av ett motsvarande småhus,
som uppförts under det tjugonde året före det år då normhuset uppfördes.

1 Senaste lydelse 2017:291.

SFS

2019:221

Publicerad
den

7 maj 2019

background image

SFS

2

FV-tabell S ska utvisa nedräkningsfaktorn vid skilda förhållanden

beträffande värdefaktorerna fastighetsrättsliga förhållanden och värde-
ordning. För det mest värdefulla småhuset på en självständig fastighet ska
nedräkningsfaktorn vara 1,0.

SV-, SO- och FV-tabellerna ska utformas och värdefaktorerna storlek,

ålder, standard, fastighetsrättsliga förhållanden och värdeordning klass-
indelas på det sätt som anges i bilaga 1.

7 b §2 För småhus ingående i lantbruksenhet ska det upprättas och tillämpas
en tabell för värdeinverkan av värdefaktorerna fastighetsrättsliga för-
hållanden och värdeordning (FV-tabell L). Denna ska ha samma utformning
och klassindelning som FV-tabell S med undantag för att omräkningsfaktorn
för fastighetsrättsliga förhållanden för värderingsenheter utanför grupphus-
område för var och en av klasserna får delas upp på tre intervall för
S-nivåfaktorer, nämligen 1,50–6,00, 6,25–11,50 och 12,00–50,00. Det som
sägs i 6 § andra och tredje styckena om värdena i SV-tabellen är tillämpligt för
småhus på lantbruksenhet när omräkningsfaktorn enligt FV-tabell L bestämts
till 1,0 för normhuset.

I bilaga 1 a anges hur FV-tabell L ska utformas, hur S-nivåfaktorn ska

indelas i intervall och hur värdefaktorerna fastighetsrättsliga förhållanden och
värdeordning ska klassindelas.

17 §3 För åkermark och betesmark ska det upprättas åtta relationstabeller
(J-tabeller). J-tabellerna (tabell J1–J8) ska utvisa relativa hektarvärden av
åkermark vid skilda förhållanden beträffande värdefaktorerna beskaffenhet
och dränering och av betesmark vid olika beskaffenhet. De relativa värdena i
J-tabellerna ska bestämmas i en värdenivå vid vilken ett hektar åkermark
enligt 13 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) har ett värde av
1 000 kronor.

Det ska finnas 89 skilda värdenivåer för åker- och betesmark. De erhålls

genom att relativvärdena i en J-tabell multipliceras med J-nivåfaktorer. Dessa
ska vara 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0,
8,5, 9,0, 9,5, 10,0, 11,0, 12,0, 13,0, 14,0, 15,0, 16,0, 17,0, 18,0, 19,0, 20,0,
21,0, 22,0, 23,0, 24,0, 25,0, 26,0, 27,0, 28,0, 29,0, 30,0, 32,0, 34,0, 36,0, 38,0,
40,0, 42,0, 44,0, 46,0, 48,0, 50,0, 55,0, 60,0, 65,0, 70,0, 75,0, 80,0, 85,0, 90,0,
95,0, 100,0, 110,0, 120,0, 130,0, 140,0, 150,0, 160,0, 170,0, 180,0, 190,0,
200,0, 210,0, 220,0, 230,0, 240,0, 250,0, 260,0, 270,0, 280,0, 290,0, 300,0,
310,0, 320,0, 330,0, 340,0, 350,0, 360,0, 370,0, 380,0, 390,0 och 400,0.

Tabell J1 ska användas då värdenivån bestäms av J-nivåfaktorerna 1,0–

10,0, tabell J2 då värdenivån bestäms av faktorerna 11,0–30,0, tabell J3 då
värdenivån bestäms av faktorerna 32,0–50,0, tabell J4 då värdenivån bestäms
av faktorerna 55,0–75,0, tabell J5 då värdenivån bestäms av faktorerna 80,0–
100,0, tabell J6 då värdenivån bestäms av faktorerna 110,0–150,0, tabell J7
då värdenivån bestäms av faktorerna 160,0–250,0 och tabell J8 då värdenivån
bestäms av faktorerna 260,0–400,0.

I bilaga 4 anges hur J-tabellerna ska utformas och hur värdefaktorerna

beskaffenhet och dränering ska klassindelas.

19 §4 För produktiv skogsmark utan avverkningsrestriktioner omfattande
mindre än 30 hektar ska det upprättas en relationstabell (skogstabell M).
Skogstabell M ska ange relativa hektarvärden av produktiv skogsmark utan

2 Senaste lydelse 2016:368.

3 Senaste lydelse 2016:368.

4 Senaste lydelse 2016:368.

2019:221

background image

SFS

3

avverkningsrestriktioner belägen i olika delar av landet och vid skilda
förhållanden beträffande värdefaktorn virkesförråd. De relativa värdena i
skogstabell M ska bestämmas i en värdenivå vid vilken ett hektar genom-
snittlig produktiv skogsmark utan avverkningsrestriktioner enligt 14 kap. 2 §
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) har ett värde av 1 000 kronor. Med
genomsnittlig produktiv skogsmark utan avverkningsrestriktioner ska avses
produktiv skogsmark med bonitetsklass C. Den genomsnittliga produktiva
skogsmarkens virkesförråd barrträd och virkesförråd lövträd i olika regioner
ska antas uppgå till följande belopp.

Region

Virkesförråd
skogskubikmeter per hektar

Barrträd

Lövträd

1 Del av Jämtlands, Västerbottens och

Norrbottens län

74

13

2 Del av Jämtlands, Västerbottens och

Norrbottens län samt Gotlands län

97

20

3 Dalarnas, Gävleborgs och Västernorrlands län

112

20

4 Stockholms, Uppsala, Södermanlands,

Östergötlands, Värmlands, Örebro,
Västmanlands och Västra Götalands län

133

32

5 Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län

141

30

6 Blekinge, Skåne och Hallands län

118

75

Det ska finnas 83 skilda värdenivåer för produktiv skogsmark utan av-

verkningsrestriktioner. De erhålls genom att relativvärdena i skogstabell M
multipliceras med skogsnivåfaktorer. Dessa ska vara 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0,
3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0, 9,5, 10,0, 11,0, 12,0,
13,0, 14,0, 15,0, 16,0, 17,0, 18,0, 19,0, 20,0, 21,0, 22,0, 23,0, 24,0, 25,0, 26,0,
27,0, 28,0, 29,0, 30,0, 32,0, 34,0, 36,0, 38,0, 40,0, 42,0, 44,0, 46,0, 48,0, 50,0,
52,0, 54,0, 56,0, 58,0, 60,0, 62,0, 64,0, 66,0, 68,0, 70,0, 72,0, 75,0, 77,0, 80,0,
82,0, 85,0, 87,0, 90,0, 92,0, 95,0, 97,0, 100,0, 102,0, 105,0, 107,0, 110,0,
115,0,120,0, 125,0, 130,0, 135,0, 140,0, 145,0 och 150,0.

Skogstabell M ska upprättas enligt regionindelningen. I bilaga 5 a anges

hur omfattningen av region 1 och 2 ska beskrivas och hur virkesförråd ska
klassindelas.

21 §5 För produktiv skogsmark utan avverkningsrestriktioner omfattande
minst 30 hektar ska det upprättas en tabell (skogstabell S) över beräknings-
konstanter för var och en av de i 19 § angivna sex regionerna. Skogstabell S
ska utvisa de konstanter som inom varje region behövs för att beräkna relativa
hektarvärden vid skilda förhållanden beträffande värdefaktorn bonitet. De tre
konstanterna är värdet per hektar kalmark och värdena av barrträd respektive
lövträd i kronor per skogskubikmeter. Konstanterna ska bestämmas med
utgångspunkt i en värdenivå vid vilken ett hektar genomsnittlig produktiv
skogsmark utan avverkningsrestriktioner enligt 14 kap. 2 § fastighets-
taxeringslagen (1979:1152) har ett värde av 1 000 kronor. Vad som menas
med genomsnittlig produktiv skogsmark utan avverkningsrestriktioner anges
i 19 §.

5 Senaste lydelse 2016:368.

2019:221

background image

SFS

4

Det ska finnas 83 skilda värdenivåer för produktiv skogsmark utan

avverkningsrestriktioner. De erhålls genom att de relativvärden som beräk-
nats med ledning av skogstabell S multipliceras med de skogsnivåfaktorer
som anges i 19 §.

I bilaga 5 b anges hur skogstabell S ska utformas och hur värdefaktorn

bonitet ska klassindelas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2019.
2. Förordningen tillämpas första gången vid förenklad fastighetstaxering

2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Erik Sjöstedt

(Finansdepartementet)

2019:221

background image

SFS

5

Bilaga 1 a6


TABELLER FÖR ÅLDERSINVERKAN

SO-tabell L


Värdeår

ÅLDERSINVERKAN 65

Standardpoäng

0–8

9–14

15–20

21–23

24–26

27–28

29–30

31–32

33–34

35–39

40–46

47–49

50–52

53–55

56–59

18–

17

16

15

14

13

12

11

10

09

07–08

05–06

03–04

01–02

99–00

97–98

95–96

92–94

89–91

86–88

83–85

80–82

77–79

74–76

70–73

65–69

60–64

50–59

40–49

29–39


6 Senaste lydelse 2016:368.

2019:221

background image

SFS

6

SO-Tabell L


Värdeår

ÅLDERSINVERKAN 70

Standardpoäng

0–8

9–14

15–20

21–23

24–26

27–28

29–30

31–32

33–34

35–39

40–46

47–49

50–52

53–55

56–59

18–

17

16

15

14

13

12

11

10

09

07–08

05–06

03–04

01–02

99–00

97–98

95–96

92–94

89–91

86–88

83–85

80–82

77–79

74–76

70–73

65–69

60–64

50–59

40–49

29–39


2019:221

background image

SFS

7

SO-Tabell L


Värdeår

ÅLDERSINVERKAN 75

Standardpoäng

0–8

9–14

15–20

21–23

24–26

27–28

29–30

31–32

33–34

35–39

40–46

47–49

50–52

53–55

56–59

18–

17

16

15

14

13

12

11

10

09

07–08

05–06

03–04

01–02

99–00

97–98

95–96

92–94

89–91

86–88

83–85

80–82

77–79

74–76

70–73

65–69

60–64

50–59

40–49

29–39

2019:221

background image

SFS

8

SO-Tabell L

Värdeår

ÅLDERSINVERKAN 80

Standardpoäng

0–8

9–14

15–20

21–23

24–26

27–28

29–30

31–32

33–34

35–39

40–46

47–49

50–52

53–55

56–59

18–

17

16

15

14

13

12

11

10

09

07–08

05–06

03–04

01–02

99–00

97–98

95–96

92–94

89–91

86–88

83–85

80–82

77–79

74–76

70–73

65–69

60–64

50–59

40–49

29–39

2019:221

background image

SFS

9

SO-Tabell L


Värdeår

ÅLDERSINVERKAN 85

Standardpoäng

0–8

9–14

15–20

21–23

24–26

27–28

29–30

31–32

33–34

35–39

40–46

47–49

50–52

53–55

56–59

18–

17

16

15

14

13

12

11

10

09

07–08

05–06

03–04

01–02

99–00

97–98

95–96

92–94

89–91

86–88

83–85

80–82

77–79

74–76

70–73

65–69

60–64

50–59

40–49

29–39

2019:221

background image

SFS

10

SO-Tabell L

Värdeår

ÅLDERSINVERKAN 90

Standardpoäng

0–8

9–14

15–20

21–23

24–26

27–28

29–30

31–32

33–34

35–39

40–46

47–49

50–52

53–55

56–59

18–

17

16

15

14

13

12

11

10

09

07–08

05–06

03–04

01–02

99–00

97–98

95–96

92–94

89–91

86–88

83–85

80–82

77–79

74–76

70–73

65–69

60–64

50–59

40–49

29–39


2019:221

background image

SFS

11

FV-tabell L

Värdeordning

Fastighetsrättsliga förhållanden

Värderingsenhet

belägen i

grupphusområde

Övriga värderingsenheter

Klass 1 Klass 2

Klass 1

Klass 2 Klass 3

S-nivåfaktor

1,50–6,00

S-nivåfaktor

6,25–11,50

S-nivåfaktor
12,00–50,00

Klass 1

Klass 2


2019:221

background image

SFS

12

Bilaga 47

J-tabeller J1-J8

Relativa hektarvärden


J1, J-nivåfaktor: 1,0–10,0

Åkermark

Värde/hektar

Betesmark

Värde/hektar

Beskaffenhet

Dränering

Beskaffenhet

1

2

3

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5


J2, J-nivåfaktor: 11,0–30,0

Åkermark

Värde/hektar

Betesmark

Värde/hektar

Beskaffenhet

Dränering

Beskaffenhet

1

2

3

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5


J3, J-nivåfaktor: 32,0–50,0

Åkermark

Värde/hektar

Betesmark

Värde/hektar

Beskaffenhet

Dränering

Beskaffenhet

1

2

3

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

7 Senaste lydelse 2016:368.

2019:221

background image

SFS

13


J4, J-nivåfaktor: 55,0–75,0

Åkermark

Värde/hektar

Betesmark

Värde/hektar

Beskaffenhet

Dränering

Beskaffenhet

1

2

3

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5


J5, J-nivåfaktor: 80,0–100,0

Åkermark

Värde/hektar

Betesmark

Värde/hektar

Beskaffenhet

Dränering

Beskaffenhet

1

2

3

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5


J6, J-nivåfaktor: 110,0–150,0

Åkermark

Värde/hektar

Betesmark

Värde/hektar

Beskaffenhet

Dränering

Beskaffenhet

1

2

3

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5


J7, J-nivåfaktor: 160,0–250,0

Åkermark

Värde/hektar

Betesmark

Värde/hektar

Beskaffenhet

Dränering

Beskaffenhet

1

2

3

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

2019:221

background image

SFS

14

J8, J-nivåfaktor: 260,0–400,0

Åkermark

Värde/hektar

Betesmark

Värde/hektar

Beskaffenhet

Dränering

Beskaffenhet

1

2

3

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5


2019:221