SFS 2019:222 Förordning om ändring i förordningen (2015:155) om statlig styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst

SFS2019-222.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2015:155) om statlig styrning

med kunskap avseende hälso- och sjukvård och

socialtjänst

Utfärdad den 2 maj 2019

Regeringen föreskriver att 10 § förordningen (2015:155) om statlig styrning
med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst ska ha följande
lydelse.

10 § Huvudmannagruppen består av sexton ledamöter, varav sex leda-
möter företräder landstingen och tio ledamöter företräder kommunerna.

Ledamöterna ska utses av regeringen på förslag av Sveriges Kommuner

och Landsting. Till ledamot får endast den utses som är ledamot eller er-
sättare i kommun- eller landstingsfullmäktige.

Denna förordning träder i kraft den 10 juni 2019.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS

2019:222

Publicerad
den

8 maj 2019

;