SFS 2019:223 Förordning om tobak och liknande produkter

SFS2019-223.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om tobak och liknande produkter

Utfärdad den 2 maj 2019

Regeringen föreskriver1 följande.

1 kap. Inledande bestämmelser
1 §
I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till lagen
(2018:2088) om tobak och liknande produkter.

2 § De uttryck som används i lagen (2018:2088) om tobak och liknande
produkter och i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU av den
3 april 2014 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författ-
ningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och
relaterade produkter och om upphävande av direktiv 2001/37/EG, i den ur-
sprungliga lydelsen, har samma betydelse i denna förordning.

2 kap. Produktkrav och rapporteringsskyldighet

Tobaksvaror och örtprodukter för rökning
1 §
Folkhälsomyndigheten ska offentliggöra sådana uppgifter om

1. utsläpp och gränsvärden för skadliga ämnen som har framkommit i sam-

band med övervakning av gränsvärden enligt 2 kap. 1 § lagen (2018:2088) om
tobak och liknande produkter,

2. ingredienser och kvantiteter av dessa ingredienser samt analyser av till-

satser som har rapporterats enligt 2 kap. 2 § samma lag, och

3. ingredienser som har lämnats vid en anmälan om ny tobaksvara enligt

2 kap. 3 § samma lag.

Offentliggörandet ska ske på en webbplats. Uppgifter som utgör företags-

hemligheter ska inte offentliggöras.

2 § Folkhälsomyndigheten ska i elektronisk form lagra sådana uppgifter
om

1. tobaksvaror och örtprodukter för rökning som har lämnats enligt 2 kap.

2 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter,

2. nya tobaksvaror som har lämnats vid en anmälan om ny tobaksvara en-

ligt 2 kap. 3 § samma lag,

3. tobaksvaror som har lämnats enligt 2 kap. 4 § samma lag, och
4. tobaksvaror som har lämnats enligt 2 kap. 6 § samma lag.

1 Jfr Europarlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU av den 3 april 2014 om tillnärmning av

medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av

tobaksvaror och relaterade produkter och om upphävande av direktiv 2001/37/EG, i den ur-

sprungliga lydelsen.

SFS

2019:223

Publicerad
den

8 maj 2019

background image

SFS

2

Folkhälsomyndigheten ska hålla uppgifterna enligt första stycket 1 och 4

samt uppgifterna om ingredienser i nya tobaksvaror enligt första stycket 2
tillgängliga för andra medlemsstater och Europeiska kommissionen. Folk-
hälsomyndigheten ska även hålla övriga uppgifter som har lämnats enligt
första stycket 2 och uppgifterna enligt första stycket 3 tillgängliga för Euro-
peiska kommissionen.

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Produktanmälan
3 § En anmälan enligt 2 kap. 7 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande
produkter ska, beroende på om produkten är en elektronisk cigarett eller en
påfyllningsbehållare, innehålla följande uppgifter:

1. tillverkarens namn och kontaktuppgifter, en ansvarig juridisk eller

fysisk person inom Europeiska unionen och i tillämpliga fall importören till
unionen,

2. en förteckning över alla ingredienser som ingår i produkten och de ut-

släpp som sker till följd av användningen av produkten, uppdelad på varu-
märke och sort, med uppgift om kvantiteter,

3. toxikologiska uppgifter om produktens ingredienser och utsläpp, även

vid upphettning, särskilt i fråga om effekter på konsumenternas hälsa vid
inandning och med beaktande av bland annat eventuella beroendefram-
kallande effekter,

4. information om nikotindoser och nikotinupptag vid konsumtion under

förhållanden som är normala eller som rimligen kan förutses,

5. en beskrivning av produktens beståndsdelar vilken i förekommande fall

inbegriper den elektroniska cigarettens eller påfyllningsbehållarens öpp-
nings- och påfyllningsmekanism,

6. en beskrivning av tillverkningsprocessen, inklusive om den omfattar

serietillverkning, och en försäkran om att tillverkningsprocessen är förenlig
med kraven som ställs på elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare,
och

7. en försäkran om att tillverkaren och importören tar fullt ansvar för pro-

duktens kvalitet och säkerhet när den tillhandahålls konsumenter på mark-
naden och används under förhållanden som är normala eller som rimligen
kan förutses.

4 § Anmälan enligt 3 § ska lämnas i elektroniskt format genom en gemen-
sam webbportal i enlighet med bilagan till kommissionens genomförande-
beslut (EU) 2015/2183 av den 24 november 2015 om fastställande av ett
gemensamt format för anmälan av elektroniska cigaretter och påfyllnings-
behållare.

Uppgifterna ska lämnas genom den tekniska lösning som tillhandahålls

av Europeiska kommissionen och benämns EU-CEG.

5 § Tillverkare och importörer som ska lämna in uppgifter enligt 3 § för
första gången ska ansöka om ett identifieringsnummer (uppgiftslämnarens
ID) hos administratören för den tekniska lösning som tillhandahålls av
Europeiska kommissionen.

Uppgiftslämnarens ID ska användas vid inlämnande av uppgifter enligt

3 §.

2019:223

background image

SFS

3

6 § Tillverkare eller importörer ska tilldela varje produkt som ska anmälas
enligt 3 § ett e-cigarettidentifieringsnummer (EC-ID) som är baserat på upp-
giftslämnarens ID och året för anmälan.

När tillverkare och importörer lämnar in uppgifter om produkter med

samma sammansättning och utformning ska de i så stor utsträckning som
möjligt använda samma EC-ID, särskilt om uppgifterna lämnas in av olika
medlemmar i en koncern. Det gäller oberoende av varumärke, undersort och
antal marknader där varorna tillhandahålls konsumenter.

Om tillverkare eller importörer inte kan säkerställa att samma EC-ID

används för produkter med samma sammansättning och utformning, ska de
åtminstone i så stor utsträckning som möjligt lämna uppgifter om de olika
EC-ID som tilldelats dessa produkter.

7 § Tillverkare och importörer som ska lämna in uppgifter enligt 3 § och
som anser att uppgifterna utgör företagshemligheter eller annars är kon-
fidentiella ska ange detta när uppgifterna lämnas in.

8 § Folkhälsomyndigheten ska på en webbplats offentliggöra de uppgifter
som har lämnats enligt 2 kap. 7 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande
produkter. Uppgifter som utgör företagshemligheter ska inte offentliggöras.

Innehåll och utformning
9 § Vätska som innehåller nikotin får endast tillhandahållas konsumenter
på marknaden i

1. ändamålsenliga påfyllningsbehållare som inte överstiger 10 milliliter,

eller

2. elektroniska engångscigaretter eller engångspatroner där patronerna

eller tankarna inte överstiger 2 milliliter.

10 § Vätska som innehåller nikotin får inte innehålla

1. mer nikotin än 20 milligram per milliliter,
2. vitaminer eller andra tillsatser som ger intryck av att en elektronisk

cigarett eller påfyllningsbehållare innebär en hälsofördel eller minskade
hälsorisker,

3. koffein, taurin eller andra tillsatser eller stimulerande ämnen som är

förknippade med energi och vitalitet,

4. tillsatser som färgar utsläpp, eller
5. tillsatser som är cancerframkallande, mutagena eller reproduktions-

toxiska i oförbränd form.

11 § Endast ingredienser med hög renhet får användas vid framställningen
av vätska som innehåller nikotin.

Spår av andra ämnen än de ingredienser som enligt 3 § 2 redovisats i an-

mälan får förekomma upp till detektionsgränsen endast om det tekniskt sett
inte går att undvika dessa spår under tillverkningen.

12 § Med undantag för nikotin får vid framställningen av vätska som inne-
håller nikotin endast sådana ingredienser användas som inte utgör en risk för
människors hälsa i uppvärmd eller ouppvärmd form.

13 §
Elektroniska cigaretter ska avge nikotindoser på en jämn nivå under
normala användningsförhållanden.

2019:223

background image

SFS

4

14 § Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska vara barn- och
manipulationssäkra, vara skyddade mot skador och läckage och ha en
mekanism som säkerställer påfyllning utan läckage.

Påfyllningsmekanismen ska
1. innebära en användning av en påfyllningsbehållare med ett säkert fast-

satt munstycke som är minst 9 millimeter långt och som är smalare än och
lätt passar in i öppningen på tanken till den elektroniska cigarett som den
används tillsammans med, och ha en flödeskontrollmekanism som avger
högst 20 droppar påfyllningsvätska per minut i vertikalt läge vid ett
atmosfärstryck vid 20 ± 5°C, eller

2. fungera med hjälp av ett dockningssystem som endast avger påfyll-

ningsvätskor till den elektroniska cigarettens tank om den elektroniska
cigaretten och påfyllningsbehållaren är anslutna.

Rapportering av försäljningsvolymer
15 § Tillverkare och importörer ska varje år senast den 31 mars för före-
gående år lämna de uppgifter som avses i 2 kap. 9 § lagen (2018:2088) om
tobak och liknande produkter.

16 § Folkhälsomyndigheten ska hålla de uppgifter som rapporterats enligt
2 kap. 9 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter tillgängliga
för andra medlemsstater och Europeiska kommissionen.

Folkhälsomyndigheten ska offentliggöra när en tillverkare eller importör

har fullgjort sin rapporteringsskyldighet enligt 2 kap. 9 § samma lag.

Produktkontroll
17 § Om en tillverkare, importör eller distributör av elektroniska cigaretter
eller påfyllningsbehållare gör en underrättelse enligt 2 kap. 11 § andra
stycket lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter, ska denne
lämna uppgifter om risker för människors hälsa och säkerhet.

3 kap. Märkning och förpackning

Tobaksprodukter och örtprodukter för rökning

Hälsovarningar
1 § Förpackningar till tobaksvaror och örtprodukter för rökning som är
avsedda att tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden ska vara
försedda med sådana hälsovarningar som avses i 3 kap. 1 § lagen (2018:2088)
om tobak och liknande produkter. Hälsovarningarna ska vara på svenska och
täcka hela den yta som reserverats för dessa på förpackningarna. De får inte
kommenteras, omformuleras eller hänvisas till i någon form.

Styckförpackningars utformning
2 § Styckförpackningar med cigaretter ska vara rätblocksformade och
bestå av kartong eller mjukt material. Sådana förpackningar får inte ha en
öppning som kan stängas på nytt eller återförslutas efter att de har öppnats
för första gången, annat än genom att ha ett vikbart lock eller ett fällbart lock
som är fastsatt på en ask. Locket på en styckförpackning med vikbart eller
fällbart lock får endast vara fäst baktill på förpackningen.

Styckförpackningar med rulltobak ska vara rätblocksformade eller

cylinderformade eller ha formen av en påse.

2019:223

background image

SFS

5

Spårbarhet
3 § Folkhälsomyndigheten är sådan id-utfärdare som avses i kommis-
sionens genomförandeförordning (EU) 2018/574 av den 15 december 2017
om tekniska standarder för inrättande och drift av ett spårbarhetssystem för
tobaksvaror.

Folkhälsomyndigheten får till en enskild överlämna uppgiften att vara id-

utfärdare. Om myndigheten beslutar om ett sådant överlämnande ska den
offentliggöra uppgifter om id-utfärdarens identitet och id-utfärdarens identi-
fieringskod i enlighet med artikel 3.7 i kommissionens genomförande-
förordning.

4 § Artikel 4.1 andra stycket i kommissionens genomförandeförordning
(EU) 2018/574 av den 15 december 2017 om tekniska standarder för inrätt-
ande och drift av ett spårbarhetssystem för tobaksvaror ska tillämpas för
tobaksvaror som släpps ut på den svenska marknaden.

5 § Sådant intyg som avses i artikel 7.2 i kommissionens genomförande-
förordning (EU) 2018/574 av den 15 december 2017 om tekniska standarder
för inrättande och drift av ett spårbarhetssystem för tobaksvaror ska lämnas
in till Folkhälsomyndigheten.

6 §
Folkhälsomyndigheten får, under de förutsättningar som anges i artik-
larna 15.4, 17.4 och 19.4 i kommissionens genomförandeförordning (EU)
2018/574 av den 15 december 2017 om tekniska standarder för inrättande
och drift av ett spårbarhetssystem för tobaksvaror, besluta att identifierings-
koder ska avaktiveras.

7 §
Folkhälsomyndigheten ska ha full tillgång till de datalagringsanlägg-
ningar som avses i 3 kap. 11 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande
produkter.

Folkhälsomyndigheten är sådan nationell handläggare som avses i artikel

25.1 k i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/574 av den
15 december 2017 om tekniska standarder för inrättande och drift av ett
spårbarhetssystem för tobaksvaror.

Folkhälsomyndigheten får, när det är motiverat, bevilja tillverkare och

importörer tillgång till de lagrade uppgifterna.

8 § Den rapport som avses i 3 kap. 10 § andra stycket lagen (2018:2088)
om tobak och liknande produkter ska lämnas in till Folkhälsomyndigheten.

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Hälsovarningar
9 § En hälsovarning enligt 3 kap. 2 § lagen (2018:2088) om tobak och lik-
nande produkter ska ha följande lydelse: ⬝Denna produkt innehåller nikotin
som är ett mycket beroendeframkallande ämne.⬝.

Hälsovarningen ska
1. återges på de två största ytorna på styckförpackningen och eventuella

ytterförpackningar,

2. täcka 30 procent av ytorna på styckförpackningen och eventuella ytter-

förpackningar,

3. vara tryckt med typsnittet Helvetica med fet stil i svart på vit bakgrund,

2019:223

background image

SFS

6

4. täcka största möjliga andel av den yta som har reserverats för var-

ningen,

5. vara placerad i centrum på den reserverade ytan, och på rätblocks-

formade förpackningar och eventuella ytterförpackningar vara parallell med
styckförpackningens eller ytterförpackningens sidokant, och

6. vara parallell med huvudtexten på den yta som reserverats för var-

ningen.

Informationsblad
10 § Ett informationsblad som avses i 3 kap. 5 § lagen (2018:2088) om
tobak och liknande produkter ska innehålla uppgifter om

1. bruks- och förvaringsanvisning för produkten med omnämnande om att

produkten inte rekommenderas för ungdomar och icke-rökare,

2. kontraindikationer,
3. varningar som vänder sig till specifika riskgrupper,
4. eventuella skadliga effekter,
5. beroendeframkallande egenskaper och toxicitet, och
6. kontaktuppgifter till tillverkaren eller importören och en juridisk eller

fysisk kontaktperson inom Europeiska unionen.

11 § Påfyllningsbara elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska
innehålla lämpliga anvisningar för påfyllning, inklusive diagram, som en del
av den bruksanvisning som avses i 10 § 1.

I bruksanvisningen för påfyllningsbara elektroniska cigaretter och påfyll-

ningsbehållare med en påfyllningsmekanism av den typ som avses i 2 kap.
14 § andra stycket 1 ska munstyckets eller tanköppningens bredd anges så
att konsumenterna kan avgöra om påfyllningsbehållarna och de elektroniska
cigaretterna är kompatibla.

I bruksanvisningen för påfyllningsbara elektroniska cigaretter och påfyll-

ningsbehållare med en påfyllningsmekanism av den typ som avses i 2 kap.
14 § andra stycket 2 ska de typer av dockningssystem som är kompatibla
med sådana elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare anges.

Innehållsdeklaration
12 § En innehållsdeklaration enligt 3 kap. 6 § lagen (2018:2088) om tobak
och liknande produkter ska innehålla

1. en förteckning över alla ingredienser som ingår i produkten i fallande

viktordning,

2. uppgift om innehåll av nikotin i produkten och fördelningen per dos,
3. satsnumret, och
4. en rekommendation om att förvara produkten utom räckhåll för barn.

4 kap. Försäljning
1 §
Kommunen ska fatta beslut i ett ärende om försäljningstillstånd enligt
5 kap. 1 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter inom fyra
månader från det att en fullständig ansökan har kommit in till kommunen.

Om det är nödvändigt på grund av utredningen, får kommunen besluta att

handläggningstiden ska förlängas med högst fyra månader. Sökanden ska
innan den ursprungliga tidsfristen gått ut informeras om skälen för att hand-
läggningstiden förlängs.

Ett beslut om att förlänga tidsfristen får inte överklagas.

2019:223

background image

SFS

7

2 § I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns be-
stämmelser om att mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en full-
ständig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis.

5 kap. Rökfria miljöer
1 §
Sådana rum som avses i 6 kap. 6 § lagen (2018:2088) om tobak och
liknande produkter ska vara så utformade och ventilerade att rök inte sprids
till övriga delar av serveringsstället.

6 kap. Tillsyn
1 §
Folkhälsomyndigheten ansvarar för tillsynsvägledning när det gäller
kommunens tillsyn över bestämmelserna om identitets- och säkerhetsmärk-
ning i 3 kap. 7 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Folkhälsomyndigheten utövar tillsyn över att bestämmelserna om spår-

barhet och säkerhetsmärkning i 3 kap. 7�10 §§ lagen om tobak och liknande
produkter och i anslutande föreskrifter följs i andra fall än när kommunen
utövar tillsyn.

7 kap. Avgifter

Tobaksvaror och örtprodukter för rökning
1 §
För Folkhälsomyndighetens tillsyn över 2 kap. 1, 2 och 6 §§ lagen
(2018:2088) om tobak och liknande produkter ska avgifter enligt 2 och 3 §§
betalas.

2 § Den som enligt 2 kap. 2 § första stycket lagen (2018:2088) om tobak
och liknande produkter lämnar uppgifter till Folkhälsomyndigheten ska, för
varje märke och typ, betala en avgift till Folkhälsomyndigheten

1. med 21 200 kr avseende cigaretter,
2. med 17 200 kr avseende rulltobak,
3. med 13 200 kr avseende tobak för användning i munnen, och
4. med 13 600 kr avseende tobaksvaror som inte omfattas av 1�3.

3 § Den som enligt 2 kap. 6 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande
produkter lämnar uppgifter till Folkhälsomyndigheten ska, för varje märke
och typ, betala en årlig avgift till Folkhälsomyndigheten

1. med 23 000 kr avseende cigaretter,
2. med 21 500 kr avseende rulltobak,
3. med 900 kr avseende tobak för användning i munnen, och
4. med 2 700 kr avseende tobaksvaror som inte omfattas av 1�3.

4 § Om det finns särskilda skäl, får Folkhälsomyndigheten i det enskilda
fallet besluta att en avgift ska sättas ned eller efterskänkas.

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
5 §
Den som enligt 2 kap. 7 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande
produkter anmäler en produkt som är avsedd att tillhandahållas konsumenter
på den svenska marknaden ska till Folkhälsomyndigheten betala en avgift
med 3 000 kr för varje märke och typ.

2019:223

background image

SFS

8

6 § Den som enligt 2 kap. 7 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande
produkter anmäler en väsentlig ändring av en produkt ska till Folkhälso-
myndigheten betala en avgift med 2 500 kr för varje märke och typ.

7 § Avgift enligt 5 och 6 §§ ska betalas till Folkhälsomyndigheten på det
sätt som myndigheten anvisar. Handläggningen av anmälan påbörjas när
betalningen har kommit myndigheten till handa. Anmälan får avvisas om
betalningen inte har kommit myndigheten till handa inom 30 dagar från det
att myndigheten har anvisat hur betalningen ska ske.

8 § Om det finns särskilda skäl, får Folkhälsomyndigheten i det enskilda
fallet besluta att en avgift ska sättas ned eller efterskänkas.

9 § Folkhälsomyndigheten ska varje år se över och, vid behov, senast den
1 september till regeringen (Socialdepartementet) föreslå ändringar av de
avgifter som avses i 5 och 6 §§.

8 kap. Bemyndiganden

Tobaksvaror och örtprodukter för rökning

Produktkrav och rapporteringsskyldighet
1 § Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om

1. vilka cigaretter och vilken rulltobak som ska anses ha karakteristisk

smak,

2. vilka tillsatser i tobaksvaror som ska förbjudas,
3. gränsvärden för skadliga ämnen som tobaksvaror får innehålla eller ge

upphov till, och

4. mätning och övervakning av sådana gränsvärden.


2 § Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om den uppgiftsskyl-
dighet som anges i 2 kap. 2 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande pro-
dukter.

Krav på anmälan av nya tobaksvaror
3 § Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om

1. hur anmälan av nya tobaksvaror ska göras enligt 2 kap. 3 § första

stycket lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter,

2. vad en sådan anmälan ska innehålla, och
3. den rapporteringsskyldighet som anges i 2 kap. 4 § första stycket

samma lag.

Rapportering av marknadsföringskostnader för tobaksvaror
4 § Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om den rapporterings-
skyldighet som anges i 2 kap. 6 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande
produkter.

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Produktanmälan
5 § Folkhälsomyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om utform-
ningen av och innehållet i en anmälan enligt 2 kap. 7 § lagen (2018:2088)
om tobak och liknande produkter.

2019:223

background image

SFS

9

Informationsblad
6 § Folkhälsomyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om utform-
ningen av och innehållet i informationsblad enligt 3 kap. 5 § lagen
(2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Innehållsdeklaration
7 § Folkhälsomyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om inne-
hållet i och utformningen av innehållsdeklarationen enligt 3 kap. 6 § lagen
(2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Rapportering av försäljningsvolymer
8 § Folkhälsomyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om full-
görandet av den rapporteringsskyldighet som anges i 2 kap. 9 § lagen
(2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Produktkontroll
9 § Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om det system för
informationsinsamling som anges i 2 kap. 10 § första stycket lagen
(2018:2088) om tobak och liknande produkter.

10 § Folkhälsomyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om under-
rättelseskyldigheten enligt 2 kap. 11 § andra stycket lagen (2018:2088) om
tobak och liknande produkter.

Hälsovarningar
11 §
Folkhälsomyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om hur
hälsovarningar enligt 3 kap. 1 och 2 §§ lagen (2018:2088) om tobak och
liknande produkter ska utformas.

Spårbarhet och säkerhetsmärkning
12 §
Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om utformningen av
den unika identitetsmärkningen och säkerhetsmärkningen enligt 3 kap. 7 §
lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Folkhälsomyndigheten ska lämna information om säkerhetsmärkningen

på det sätt som anges i artikel 3.3 och 3.4 i kommissionens genomförande-
beslut (EU) 2018/576 av den 15 december 2017 om tekniska standarder för
säkerhetsmärkning som ska tillämpas på tobaksvaror.

13 § Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om

1. registreringsskyldigheten och skyldigheten att upprätthålla register en-

ligt 3 kap. 8 och 9 §§ lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter,
och

2. tekniska standarder för inrättande och drift av ett system för spårning.

Egenkontrollprogram
14 §
Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om utformningen av
egenkontrollprogram som anges i 5 kap. 6 och 17 §§ lagen (2018:2088) om
tobak och liknande produkter.

2019:223

background image

SFS

10

Kontrollköp
15 §
Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om genomförandet
av kontrollköp enligt 7 kap. 22 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande
produkter.

Verkställighetsföreskrifter
16 §
Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om verkställigheten
av lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter och av denna förord-
ning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.
2. Genom förordningen upphävs
a) tobaksförordningen (2016:354),
b) förordningen (2017:429) om elektroniska cigaretter och påfyllnings-

behållare.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran

(Socialdepartementet)

2019:223