SFS 2019:224 Förordning om avgifter för unika identitetsmärkningar på tobaksförpackningar

SFS2019-224.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om avgifter för unika identitetsmärkningar på

tobaksförpackningar

Utfärdad den 2 maj 2019

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser
1 §
Denna förordning innehåller bestämmelser om sådana avgifter för unika
identitetsmärkningar som avses i 11 kap. 19 § lagen (2018:2088) om tobak
och liknande produkter.

2 § De uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som
i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/574 av den 15 de-
cember 2017 om tekniska standarder för inrättande och drift av ett spårbar-
hetssystem för tobaksvaror.

3 § Avgift får tas ut i de fall som framgår av denna förordning.

Avgiftens storlek
4 §
För varje unik identitetsmärkning tas en avgift om 0,003139 kronor ut.

Folkhälsomyndigheten eller den som enligt 6 a § andra stycket tobaks-

förordningen (2016:354) är id-utfärdare ska ta ut avgiften.

5 § Folkhälsomyndigheten får i sin verksamhet disponera de avgifter som
myndigheten får ta ut enligt denna förordning.

Verkställighetsföreskrifter
6 §
Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om verkställigheten av
denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 20 maj 2019.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS

2019:224

Publicerad
den

8 maj 2019