SFS 2019:225 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

SFS2019-225.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1999:1134) om

belastningsregister

Utfärdad den 2 maj 2019

Regeringen föreskriver att 11 och 14 §§ förordningen (1999:1134) om
belastningsregister ska ha följande lydelse.

11 §1 Uppgifter ur belastningsregistret om brott som lett till någon annan
påföljd än penningböter ska lämnas ut om det begärs av

1. Justitiekanslern, i fråga om den som ansöker om ersättning enligt lagen

(1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder,

2. Högskolans avskiljandenämnd, i fråga om den som nämnden vid pröv-

ning enligt högskolelagen (1992:1434) överväger att avskilja från utbild-
ningen,

3. Arbetsförmedlingen, för utredning i ärenden om kallelse till ny tjänst-

göring av vapenfri tjänst, i fråga om den som ärendet gäller,

4. Riksbanken, i fråga om den som banken avser att anställa som bevak-

nings- eller transportpersonal,

5. en statlig eller kommunal myndighet som beslutar om anställning av

personal inom psykiatrisk sjukvård, vård av utvecklingsstörda, vård av barn
och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, i fråga om den som myndig-
heten avser att anställa eller anlita som uppdragstagare,

6. Spelinspektionen, i fråga om
a) den som omfattas av myndighetens prövning vid licens- och tillstånds-

givning enligt spellagen (2018:1138), eller

b) den som myndigheten vid prövning enligt lagen (1982:636) om anord-

nande av visst automatspel överväger att ge tillstånd,

7. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller en kommun, i

fråga om den som myndigheten eller kommunen enligt lagen (2010:1011)
om brandfarliga och explosiva varor vid lämplighetsprövning överväger att
ge tillstånd eller godkänna som föreståndare,

8. en socialnämnd, i ärenden om
a) utseende av kontaktperson eller kontaktfamilj enligt 3 kap. 6 b § social-

tjänstlagen (2001:453) för en person som inte har fyllt 21 år,

b) vårdnad om barn, barns boende, umgänge med barn, medgivande att ta

emot barn m.m. enligt 5 kap. 2 §, 6 kap. 6, 6 a och 8–10 §§ socialtjänstlagen,

c) adoption enligt 6 kap. 12–16 §§ socialtjänstlagen, och
d) åtgärder enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård

av unga eller lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,

9. Transportstyrelsen, i fråga om den som myndigheten vid lämplighets-

prövning

1 Senaste lydelse 2018:1479.

SFS

2019:225

Publicerad
den

8 maj 2019

background image

2

SFS

a) enligt luftfartslagen (2010:500) och luftfartsförordningen (2010:770)

överväger att ge certifikat eller tillstånd, eller

b) enligt 4 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg

eller 3 kap. 2–4, 6 och 8 §§ järnvägslagen (2004:519) överväger att ge till-
stånd,

10. en kommunal myndighet, i ärenden om serveringstillstånd enligt alko-

hollagen (2010:1622) och i ärenden om tillstånd för försäljning av tobaks-
varor enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter, i fråga om
den som ärendet gäller,

11. Läkemedelsverket, i fråga om den som myndigheten överväger att ge

tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel eller
lagen (1992:860) om kontroll av narkotika,

12. Kronofogdemyndigheten, för utredning i ärenden enligt skuldsane-

ringslagen (2016:675) eller lagen (2016:676) om skuldsanering för före-
tagare, i fråga om den som ärendet gäller,

13. Brottsoffermyndigheten, för utredning i ärenden enligt brottsskade-

lagen (2014:322),

14. en överförmyndare eller överförmyndarnämnd, i ärenden där en lämp-

lighetsprövning ska göras, i fråga om

a) den som överförmyndaren eller nämnden avser att utse eller avser att

föreslå att rätten utser till förmyndare, god man eller förvaltare, eller

b) den som är förmyndare, god man eller förvaltare,
15. Inspektionen för strategiska produkter i tillståndsärenden enligt Euro-

paparlamentets och rådets förordning (EU) nr 258/2012 av den 14 mars 2012
om genomförande av artikel 10 i FN:s protokoll om olaglig tillverkning av
och handel med eldvapen, delar till eldvapen och ammunition, bifogat till
Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brotts-
lighet (FN:s protokoll om skjutvapen), och om införande av exporttillstånd,
import- och transiteringsåtgärder för skjutvapen, delar till skjutvapen och
ammunition, i fråga om den som prövningen gäller, och

16. Rättsmedicinalverket, i fråga om den som myndigheten avser att an-

ställa eller anlita som uppdragstagare i den rättspsykiatriska undersöknings-
verksamheten.

Sådana uppgifter som avses i 3 § 3–5 lagen (1998:620) om belastnings-

register får inte lämnas till en myndighet som har rätt att få uppgifter enligt
denna paragraf. En socialnämnd har dock rätt till uppgift om åklagares beslut
om åtalsunderlåtelse, straffvarning, kontaktförbud och förbud enligt 3 kap.
5 § lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder.

14 §2 Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 3, 4, 6, 8–11, 13–15
eller 17 kap. brottsbalken, skattebrottslagen (1971:69), tullagen (2016:253),
lagen (2000:1225) om straff för smuggling, narkotikastrafflagen (1968:64),
lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter eller motsvarande äldre
lagar, lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkohol-
skatt, alkohollagen (2010:1622), lagen (1991:1969) om förbud mot vissa
dopningsmedel, lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor,
lagen (1994:1776) om skatt på energi, 9 kap. 1–2 §§ vapenlagen (1996:67)
eller dess motsvarighet enligt äldre lag eller lagen (2014:307) om straff för
penningtvättsbrott ska lämnas ut om det begärs av Skatteverket.

Uppgifterna ska lämnas ut för prövning av
1. upplagshavare, skatteupplag och registrerade varumottagare enligt

lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi,

2 Senaste lydelse 2018:2079.

2019:225

background image

3

SFS

2. skattebefriade förbrukare enligt lagen om alkoholskatt eller lagen om

skatt på energi,

3. lagerhållare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om skatt på energi,

lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik eller lagen
(2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter,

4. frivilligt skattskyldiga enligt lagen om skatt på energi, och
5. registrerade mottagare enligt lagen om skatt på kemikalier i viss

elektronik.

Om den påföljd som dömts ut även avser något annat brott än de som

anges i första stycket, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Peter Lindström

(Justitiedepartementet)

2019:225