SFS 2019:226 Förordning om ändring i förordningen (2012:606) om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet m.m.

SFS2019-226.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2012:606) om samordning

inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet

m.m.

Utfärdad den 2 maj 2019

Regeringen föreskriver att 4 och 6 §§ förordningen (2012:606) om samord-
ning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet m.m. ska ha
följande lydelse.

4 § Varje länsstyrelse ska samordna sitt förebyggande arbete på alkohol-
och tobaksområdet med den tillsyn som länsstyrelsen ska utöva enligt 9 kap.
1 § alkohollagen (2010:1622) och 7 kap. 2 § lagen (2018:2088) om tobak
och liknande produkter.

6 §1 Länsstyrelserna ska också till Folkhälsomyndigheten årligen redovisa
hur de har utövat sin tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) och lagen
(2018:2088) om tobak och liknande produkter. De ska uppge vilka åtgärder
de har vidtagit för att övervaka och stödja den tillsyn kommunerna bedriver
enligt alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter samt resul-
tatet av detta arbete.

Länsstyrelserna ska vidare redovisa en bedömning av kommunernas till-

syn inom det område som anges i första stycket.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:915.

SFS

2019:226

Publicerad
den

8 maj 2019