SFS 2019:228 Förordning om ändring i förordningen (2018:527) om statligt stöd för säkerhetshöjande åtgärder i skolor

SFS2019-228.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2018:527) om statligt stöd för

säkerhetshöjande åtgärder i skolor

Utfärdad den 2 maj 2019

Regeringen föreskriver att 20 § förordningen (2018:527) om statligt stöd för
säkerhetshöjande åtgärder i skolor ska ha följande lydelse.

20 § Mottagaren av stöd ska redovisa de stödberättigade åtgärderna i en
slutrapport till Statens skolverk senast vid den tidpunkt som verket beslutar.

Mottagaren av stöd är skyldig att på begäran av Skolverket lämna de

ytterligare uppgifter och handlingar som verket behöver för att följa upp hur
stödet har använts.

Denna förordning träder i kraft den 10 juni 2019.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS

2019:228

Publicerad
den

8 maj 2019