SFS 2019:229 Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

SFS2019-229.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket,

vattenbruket och fiskerinäringen

Utfärdad den 2 maj 2019

Regeringen föreskriver att 2 a kap. 3 a, 5 a, 7 a–8 b, 9 a och 11 a §§ förord-
ningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen ska ha föl-
jande lydelse.

2 a kap.
3 a §
1 Trots 3 § andra stycket är det till och med den 31 maj 2020 förbjudet
att fiska med förankrade nät i sjön Kilpisjärvi närmare Könkämäälvens utlopp
än linjen från spetsen på udden Siikaniemi på den finska sidan rakt norrut till
den svenska stranden, samt närmare västra delen av Koltalahti än den nord-
sydliga linjen som går i mitten av ön Saivonsaari (Sáivvasoulu) och närmare
Siilaskoskis inlopp än linjen från spetsen på udden Maanitenlahti direkt
västerut till motsatta stranden.

5 a §2 Trots 5 § tredje stycket får ett förankrat nät vara högst 240 meter
långt vid fiske till och med den 31 maj 2020 i sjön Kilpisjärvi.

Fiske i älvområdet med handredskap utrustat med sänke, tafs och drag

(spinnfluga) är till och med den 31 maj 2020 endast tillåtet med enkelkrok
med en största öppning på 12 millimeter.

7 a §3 Trots 7 § första stycket 3 ska förankrade nät ha en maskstorlek om
minst 70 millimeter och högst 100 millimeter vid fiske till och med den
31 maj 2020 i sjön Kilpisjärvi och i Könkämäälven norr om mynningen till
Läteseno.

1 Senaste lydelse 2018:348.

2 Senaste lydelse 2018:348.

3 Senaste lydelse 2018:348.

SFS

2019:229

Publicerad
den

9 maj 2019

background image

2

SFS

8 §4 Fiske efter lax och öring är förbjudet om inte något annat sägs i denna
paragraf.

I älvområdet är allt fiske förbjudet från och med den 15 september till och

med den 15 december med undantag för fiske efter nejonöga med mjärde.

Fiske efter lax och öring med handredskap är tillåtet från och med den

1 juni till och med den 31 augusti. Sådant fiske efter lax och öring är dock
förbjudet mellan söndag kl. 18 (19 finsk tid) och måndag kl. 18 (19).

Fiske efter lax och öring i älvområdet är tillåtet på fångstplatser enligt

bilaga 4 med

1. håv under midsommarveckan från måndag kl. 18 (19) till söndag kl. 18

(19), och

2. flytnät och kullenät under midsommarveckan från och med tisdag till

och med torsdag och de två efter midsommar följande veckosluten från
fredag kl. 18 (19) till söndag kl. 18 (19).

Fiske efter andra arter än lax och öring i älvområdet är tillåtet på fångst-

platser enligt bilaga 4 med

1. håv endast från midsommarveckans måndag kl. 18 (19) till och med

den 14 september, och

2. flytnät och kullenät endast från och med den 15 juli till och med den

14 september.

I havsområdet är fiske med fasta redskap efter andra arter än lax och öring

tillåtet från och med den 11 juni till och med den 31 oktober. Fiske med fasta
redskap efter öring är tillåtet från den 17 juni kl. 12 till och med den
31 augusti. Fiske med fasta redskap efter lax är tillåtet från den 17 juni kl. 12
till och med den 15 september.

Pålning och förankring av fasta redskap får påbörjas innan fiske är tillåtet.

Utsättandet av ej fiskande ledarmar får påbörjas tidigast sju dygn innan fiske
är tillåtet.

8 a §5 Trots 8 § andra stycket gäller följande till och med den 31 maj 2020.

1. Fiske efter lake med krok, lakryssja och lakmjärde samt pilkfiske från

isen i älvområdet är tillåtet från och med den 15 september till och med den
15 december.

2. Fiske efter andra arter än lax, öring och röding med förankrade nät i

sjön Kilpisjärvi och i Könkämäälvens (älvområdet norr om mynningen till
Läteseno) lugnvatten, sel och sjöar är tillåtet från och med den 15 september
till och med den 30 september. Förankrade nät får inte sättas närmare än
200 meter från forsområden i Könkämäälven (älvområdet norr om myn-
ningen till Läteseno upp till utloppet från Kilpisjärvi).

3. Fiske i sjön Kilpisjärvi är förbjudet från och med den 1 oktober till och

med den 15 november.

4. Fiske efter harr i älvområdet nedströms utloppet ur sjön Kilpisjärvi är

förbjudet från och med den 1 april 2020 till och med den 31 maj 2020.

Trots 8 § fjärde stycket 1 är fiske till och med den 31 maj 2020 med håv

efter lax i älvområdet tillåtet på fångstplatser enligt bilaga 4 från och med
den 8 juni till och med den 30 juni.

Trots 8 § fjärde stycket 2 och femte stycket 2 får vid fiske till och med

den 31 maj 2020, med flytnät efter lax, öring och andra arter i älvområdet,
på fångstplatser enligt bilaga 4, samtidigt högst ett flytnät per båtlag använ-
das eller förvaras ombord.

4 Senaste lydelse 2010:1114.

5 Senaste lydelse 2018:348.

2019:229

background image

3

SFS

Trots 8 § femte stycket 1 är fiske till och med den 31 maj 2020 med håv

efter andra arter än lax och öring i älvområdet tillåtet på fångstplatser enligt
bilaga 4 endast från och med den 8 juni till och med den 14 september.

Trots 8 § femte stycket 2 är fiske till och med den 31 maj 2020, med

flytnät eller kullenät efter andra arter än lax och öring i älvområdet, tillåtet
på fångstplatser enligt bilaga 4 endast från och med den 1 augusti till och
med den 14 september.

I fråga om fiske med fasta redskap efter lax och öring i havsområdet till

och med den 31 maj 2020 gäller 8 § sjätte stycket andra och tredje mening-
arna.

8 b §6 All öring som fångas i älvområdet och i havsområdet nedströms
utloppet ur sjön Kilpisjärvi till och med den 31 maj 2020, ska omedelbart
återutsättas, levande eller död.

9 a §7 Trots 9 § femte stycket gäller följande till och med den 31 maj 2020.

Vid vittjning av fasta redskap enligt 9 § fjärde stycket ska fiskhuset, efter

det att all fångad lax och öring varsamt släppts fri, lyftas upp ur vattnet så
att hela fiskhusets fångst entydigt kan verifieras av en närvarande över-
vakare.

Fasta redskap ska tömmas på lax och öring den 17 juni mellan kl. 8.00

och kl. 11.30.

11 a §8 Trots 11 § andra stycket är det till och med den 31 maj 2020 tillåtet
att använda motor vid fiske med drag från båt i sjön Kilpisjärvi.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2019.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling

(Näringsdepartementet)

6 Senaste lydelse 2018:348.

7 Senaste lydelse 2018:348.

8 Senaste lydelse 2018:348.

2019:229