SFS 2019:230 Förordning om ändring i förordningen (1994:2029) om tekniska regler

SFS2019-230.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1994:2029) om tekniska

regler

Utfärdad den 2 maj 2019

Regeringen föreskriver1 att 1�3, 5, 6, 9�12, 14 och 16 §§ förordningen
(1994:2029) om tekniska regler ska ha följande lydelse.

1 §2 I denna förordning finns föreskrifter som statliga myndigheter under
regeringen ska iaktta när det gäller tekniska regler om varor, föreskrifter om
informationssamhällets tjänster och datalokaliseringskrav.

Föreskrifterna ansluter till Sveriges internationella förpliktelser enligt
1. Världshandelsorganisationens (WTO) avtal om tekniska handelshinder,
2. WTO:s avtal om sanitära och fytosanitära åtgärder,
3. Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den

9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska före-
skrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster, och

4. i fråga om datalokaliseringskrav, Europaparlamentets och rådets förord-

ning (EU) 2018/1807 av den 14 november 2018 om en ram för det fria flödet
av andra data än personuppgifter i Europeiska unionen.

1 a §3 Förordningen gäller inte föreskrifter för informationssamhällets
tjänster som avser ljudradio- eller televisionssändningar som är riktade till
allmänheten. Undantaget för televisionssändningar gäller dock inte sådana
kommunikationstjänster som tillhandahåller data eller andra meddelanden
och som efterfrågas individuellt, t.ex. telefax, databaser och andra liknande
tjänster.

2 §4 I denna förordning avses med:

1. tekniska regler:
a) föreskrifter eller andra bestämmelser som utgörs av eller hänvisar till

tekniska specifikationer eller andra krav och som är rättsligt eller faktiskt
tvingande vid saluföring eller användning av en vara,

b) föreskrifter om informationssamhällets tjänster som är rättsligt eller fak-

tiskt tvingande vid tillhandahållande, etablering eller användande av sådana
tjänster,

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett

informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för infor-

mationssamhällets tjänster och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1807 av

den 14 november 2018 om en ram för det fria flödet av andra data än personuppgifter i Euro-

peiska unionen.

2 Senaste lydelse 1999:652.

3 Senaste lydelse 1999:652. �ndringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.

4 Senaste lydelse 1999:652.

SFS

2019:230

Publicerad
den

9 maj 2019

background image

SFS

2

c) föreskrifter som förbjuder tillverkning, import, saluföring eller använd-

ning av en vara.

Till tekniska regler som är faktiskt tvingande räknas bland annat frivil-

liga överenskommelser som en myndighet träffar och enligt vilka tekniska
specifikationer eller andra krav eller föreskrifter om informationssamhäl-
lets tjänster ska uppfyllas, med undantag av specifikationer för anbud vid
offentlig upphandling,

2. tekniska specifikationer: specifikationer intagna i ett dokument och

som fastställer de egenskaper som krävs av en vara, t.ex. kvalitetsnivåer,
prestanda, säkerhet eller dimensioner, inbegripet krav på varan som avser
varubeteckning, terminologi, symboler, provning och provningsmetoder,
förpackning, märkning eller etikettering och förfaranden för bedömning av
överensstämmelse. Som tekniska specifikationer räknas också krav på pro-
cesser och tillverkningsmetoder,

3. andra krav: krav som inte är tekniska specifikationer och som ställs

på en vara och påverkar varans livscykel efter det att den har släppts ut på
marknaden, t.ex. villkor för användning, återvinning, återanvändning eller
omhändertagande, om dessa krav på ett väsentligt sätt kan påverka varans
sammansättning, natur eller saluföringen av den,

4. föreskrifter om informationssamhällets tjänster: krav av allmän art

rörande tillträde till och utövande av verksamhet med informationssamhäl-
lets tjänster, särskilt bestämmelser om dem som tillhandahåller tjänster,
tjänster och tjänstemottagare, med undantag för föreskrifter som inte sär-
skilt avser informationssamhällets tjänster eller som endast indirekt träffar
sådana tjänster,

5. varor: alla industriellt framställda produkter och alla jordbrukspro-

dukter, inklusive fiskprodukter,

6. informationssamhällets tjänster: tjänster som vanligtvis utförs mot

ersättning under förutsättning att tjänsterna tillhandahålls

a) utan att parterna är närvarande samtidigt (på distans),
b) genom att sändas vid utgångspunkten och tas emot vid slutpunkten med

hjälp av utrustning för elektronisk behandling och lagring av uppgifter, och
som i sin helhet sänds, befordras och tas emot genom tråd, radio, optiska
medel eller andra elektromagnetiska medel (på elektronisk väg), och

c) genom överföring av uppgifter på individuell begäran av en tjänste-

mottagare.

En vägledande förteckning över sådana tjänster som inte anses utgöra

informationssamhällets tjänster finns i bilaga I till Europaparlamentets och
rådets direktiv (EU) 2015/1535.

3 §5 När en myndighet utarbetar en teknisk regel ska den se till att regeln
utformas så att den

1. inte hindrar handeln med andra länder mer än vad som behövs för att

tillgodose syftet med regeln, och

2. säkerställer att sådana varor eller informationssamhällets tjänster som

uppfyller likvärdiga krav enligt regler som gäller i något annat land inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller i Turkiet när det gäller
industriellt utformade produkter, inte hindras tillträde till den svenska mark-
naden.

5 Senaste lydelse 2006:309.

2019:230

background image

SFS

3

5 § Myndigheten ska samråda med Kommerskollegium om utformningen
av en teknisk regel.

6 §6 Om en myndighet avser att fatta beslut om en teknisk regel eller ett
datalokaliseringskrav som ska anmälas till Europeiska kommissionen eller
WTO-sekretariatet, ska myndigheten i god tid underrätta Kommerskolle-
gium om det förslag den har utarbetat.

En förnyad underrättelse enligt första stycket ska ske, om myndigheten

ändrar sitt förslag på ett sätt som i väsentlig grad förändrar regelns tillämp-
ningsområde, förkortar den tid som ursprungligen tänkts för genomföran-
det, lägger till specifikationer eller andra krav eller skärper dessa.

En myndighet ska underrätta Kommerskollegium, om den har lämnat

uppdrag till ett standardiseringsorgan att utarbeta tekniska specifikationer
eller en standard för särskilda produkter, i syfte att införa en teknisk regel
för sådana produkter. Myndigheten ska även ange skälen för införandet av
den tekniska regeln.

9 § Myndigheten ska underrätta Kommerskollegium om sitt beslut i ären-
det och lämna in antagna föreskrifter avseende tekniska regler och data-
lokaliseringskrav till Kommerskollegium.

10 §7 När Kommerskollegium har tagit emot en underrättelse enligt 6 §,
ska Kommerskollegium i anslutning till de internationellt överenskomna
procedurerna anmäla den föreslagna regeln till övriga berörda parter genom
meddelanden till WTO-sekretariatet samt Europeiska kommissionen.

Kommerskollegium ska hålla regeringen och berörda myndigheter under-

rättade om meddelanden och kommentarer som kommit in till Kommers-
kollegium med anledning av en anmälan.

Kommerskollegium ska dessutom lämna regeringen underlag för svar

till andra parter i de internationella överenskommelserna och sända iväg de
svar som regeringen beslutar samt ombesörja publicering av notiser och
sköta annan informationsverksamhet.

11 §8 En anmälan till Europeiska kommissionen enligt 10 § första stycket
behöver inte göras, om underrättelsen till Kommerskollegium avser förslag
till regler som

1. avser att uppfylla skyldigheter som följer av internationella avtal som

leder till att enhetliga tekniska specifikationer eller föreskrifter om infor-
mationssamhällets tjänster införs inom EU,

2. innebär att skyddsklausuler i bindande unionsrättsakter utnyttjas,
3. enbart genomför bindande unionsrättsakter,
4. avser att uppfylla skyldigheter som följer av en dom som har med-

delats av Europeiska unionens domstol,

5. bara ändrar en befintlig teknisk regel för att på begäran av Europeiska

kommissionen undanröja ett handelshinder eller, när det gäller föreskrifter
om informationssamhällets tjänster, ett hinder för den fria rörligheten för
sådana tjänster, eller

6. utgör ett led i en åtgärd som på förslagsstadiet ska överlämnas till

Europeiska kommissionen enligt en annan unionsrättsakt, förutsatt att det

6 Senaste lydelse 1995:1022.

7 Senaste lydelse 1995:1022.

8 Senaste lydelse 1999:652.

2019:230

background image

SFS

4

formellt anges att denna anmälan också avser Europaparlamentets och
rådets direktiv (EU) 2015/1535.

12 §9 Om Kommerskollegium finner att en föreslagen regel skulle inver-
ka störande på Sveriges handelspolitiska förbindelser, ska Kommerskolle-
gium snarast anmäla det till regeringen.

14 §10 En myndighet får inte fatta beslut om en teknisk regel eller ett data-
lokaliseringskrav förrän tre månader har förflutit från den dag då Europeiska
kommissionen mottog en anmälan enligt 10 § första stycket, om inte annat
följer av 17 eller 18 §.

Den i första stycket angivna tiden ska i stället vara
1. fyra månader, om Europeiska kommissionen eller någon medlemsstat

avgivit ett detaljerat utlåtande i fråga om en sådan frivillig överenskom-
melse som avses i 2 § 1 andra stycket,

2. fyra månader, om Europeiska kommissionen eller någon medlemsstat

avgivit ett detaljerat utlåtande i fråga om föreskrifter om informationssam-
hällets tjänster,

3. sex månader, om Europeiska kommissionen eller någon medlemsstat

avgivit ett detaljerat utlåtande i fråga om en teknisk regel som inte är en fri-
villig överenskommelse och som inte avser föreskrifter om informations-
samhällets tjänster,

4. tolv månader, om Europeiska kommissionen har lämnat en förklaring

att den ämnar föreslå eller anta ett direktiv, en förordning eller ett beslut
inom området,

5. tolv månader, om Europeiska kommissionen har lämnat en förklaring

att den anmälda regeln gäller ett område som omfattas av ett förslag till ett
direktiv, en förordning eller ett beslut som har lagts fram inför Europeiska
unionens råd, och

6. arton månader, om Europeiska unionens råd i fall som avses i 4 eller 5

har antagit en gemensam ståndpunkt.

Vad som sägs i andra stycket 4 gäller inte föreskrifter om informations-

samhällets tjänster.

16 §11 Den i 14 § andra stycket 4�6 angivna skyldigheten att avvakta med
att fatta beslut om den tekniska regeln bortfaller, om Europeiska kommissio-
nen meddelar att

1. den inte längre avser att lägga fram ett förslag om direktiv, förordning

eller beslut inom området,

2. den avser att dra tillbaka sitt förslag om direktiv, förordning och

beslut inom området, eller

3. det har antagits en bindande unionsrättsakt inom området.

Denna förordning träder i kraft den 29 maj 2019.


På regeringens vägnar

ANN LINDE

Elinor Hammarskjöld

(Utrikesdepartementet)

9 Senaste lydelse 1995:1022. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

10 Senaste lydelse 1999:652.

11 Senaste lydelse 1999:652.

2019:230