SFS 2019:231 Förordning om ändring i förordningen (2009:1078) om tjänster på den inre marknaden

SFS2019-231.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:1078) om tjänster på

den inre marknaden

Utfärdad den 2 maj 2019

Regeringen föreskriver att 1, 5 och 6 §§ förordningen (2009:1078) om
tjänster på den inre marknaden ska ha följande lydelse.

1 §1 Denna förordning innehåller bestämmelser om tjänster som omfattas
av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december
2006 om tjänster på den inre marknaden (tjänstedirektivet). Förordningen
kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1024/2012
av den 25 oktober 2012 om administrativt samarbete genom informations-
systemet för den inre marknaden och om upphävande av kommissionens
beslut 2008/49/EG (IMI-förordningen) och Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2018/1807 av den 14 november 2018 om en ram för det
fria flödet av andra data än personuppgifter i Europeiska unionen (data-
flödesförordningen).

De termer och uttryck som används i denna förordning har samma bety-

delse som i IMI-förordningen, dataflödesförordningen och lagen (2009:1079)
om tjänster på den inre marknaden.

Bestämmelser om tyst beviljande, handläggningstider och godtagande

av intyg m.m. från andra länder inom Europeiska ekonomiska samarbets-
området (EES) finns i andra författningar.

5 § Tillväxtverket ska tillhandahålla elektronisk information till tjänste-
leverantörer och tjänstemottagare vid den gemensamma kontaktpunkten
avseende

1. generell information om de tillståndskrav och andra formella krav på

tillstånd som gäller för att få tillträde till och utöva tjänsteverksamhet i
Sverige,

2. direktlänkar till specifik information hos de behöriga myndigheterna,
3. kontaktuppgifter till de behöriga myndigheterna,
4. uppgifter om hur och på vilka villkor man kan få tillgång till uppgifter

ur offentliga register och databaser som rör tjänsteleverantörer och tjänster,

5. vilka möjligheter till rättslig prövning som i allmänhet står till för-

fogande om en tvist skulle uppstå,

6. kontaktuppgifter till andra sammanslutningar och organisationer än de

behöriga myndigheterna där tjänsteleverantören eller tjänstemottagaren
kan få praktisk hjälp,

1 Senaste lydelse 2013:1124.

SFS

2019:231

Publicerad
den

9 maj 2019

background image

SFS

2019:231

2

7. kontaktuppgifter till servicefunktionen och uppgifter om hur ytterli-

gare information till tjänstemottagare fås vid Kommerskollegium och Kon-
sumentverket,

8. annan information som är av särskild betydelse för att bedriva tjänste-

verksamhet i Sverige, och

9. gällande datalokaliseringskrav.
Informationen ska i lämplig utsträckning vara tillgänglig också på

engelska.

6 § Behöriga myndigheter ska till Tillväxtverket lämna den information
som behövs för att Tillväxtverket ska kunna fullgöra sin skyldighet enligt
5 § första stycket 1, 2 och 9. Den behöriga myndighet som lämnar informa-
tionen ansvarar för att informationen är korrekt och uppdaterad.

Behöriga myndigheter ska på sina webbplatser elektroniskt tillhanda-

hålla aktuell och detaljerad information när det gäller krav, kostnader och
ansökningsförfarande för ett tillstånd, en anmälan eller en registrering.

Informationen ska i lämplig utsträckning vara tillgänglig också på

engelska.

Denna förordning träder i kraft den 29 maj 2019.

På regeringens vägnar

ANN LINDE

Elinor Hammarskjöld
(Utrikesdepartementet)